’’

BT - - DEBAT -

Hvil­ket for­be­hold blev en mel­lem­reg­ning? Uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard tal­te for, at Dan­mark bør drop­pe for­svars­for­be­hol­det, dog eft er af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det. Det er den ak­tu­el­le fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion i Mid­del­ha­vet, der an­spo­rer uden­rigs­mi­ni­ste­ren. Li­de­gaard står ved den ind­gå­e­de aft ale om af­stem­ning om rets­for­be­hol­det, men be­kla­ger den. Og til­fø­jer: ’ Dan­mark var i 2014 blandt de lan­de, der tog fl est fl ygt­nin­ge per ind­byg­ger. Det er jeg glad og stolt over, og jeg tror, vi kan få glæ­de af de fl ygt­nin­ge. De sy­ri­ske fl ygt­nin­ge er ge­ne­relt ve­lud­dan­ne­de og klar til at la­de sig in­te­gre­re i det dan­ske sam­fund. For mig er de in­gen byr­de’. Det er ik­ke li­ge et sig­nal, der pas­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som har ar­bej­det hårdt på at op­byg­ge en hård pro­fi l i net­op det po­li­ti­ske spørgs­mål. Det er ik­ke no­gen li­ge­gyl­dig mel­ding. En­hver mi­ni­ster ud­ta­ler sig på he­le re­ge­rin­gens veg­ne. Men Li­de­gaards mel­ding får in­gen be­tyd-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.