Al­le er for­bry­de­re

BT - - DEBAT -

Da den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring til­t­rå­d­te, blev det prok­la­me­ret, at kniv­loven skul­le lem­pes, men det ene­ste, som blev ved­ta­get, var, at be­sid­del­se af kni­ve ik­ke nød­ven­dig­vis skul­le be­ty­de ube­tin­get fængsels­straf før­ste gang. Si­den har der her­sket en vis ro om sa­gen, og folk har le­vet vi­de­re i falsk vis­hed om, at loven vil­le bli­ve ad­mi­ni­stre­ret for­nuft igt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.