Vi har væ­ret uv

72- årig mor og mor­mor fik nok af sin mand, da han kom fuld hjem med en for­kert cy­kel

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard jvl@ bt. dk

DRABS­SAG

Et halvt år­hund­re­des tur­bu­lent æg­te­skab kul­mi­ne­re­de, da 72- åri­ge Jyt­te Brandt Jør­gen­sen stak sin mand fi­re gan­ge i bry­stet og fem gan­ge i hal­sen med en køk­kenk­niv.

Det var dø­ren til et helt al­min­de­ligt dansk par­cel­hus, der blev luk­ket op, da to be­tjen­te sid­ste år ryk­ke­de ud til en drabs­sag på Thit Jen­sens vej 29 i Næst­ved. I ger­nings­steds­rap­por­ten no­te­re­de be­tjen­te­ne, at hjem­met var ’ pænt og ny­de­ligt’. Men i sove­væ­rel­set var den helt gal.

På gul­vet lå en tom fla­ske tequila og en an­den fla­ske spi­ri­tus. Der var blod på gul­vet og i dør­kar­men. I vin­du­et lå en 31 cen­ti­me­ter lang køk­kenk­niv med et 17 cen­ti­me­ter langt blad, der var blo­dig ’ fra spids til skæf­te’. I sen­gen lå 74- åri­ge Ole Brandt Jør­gen­sen inds­murt i sit eget blod. Døds­stiv­he­den – ri­gor mor­tis – var al­le­re­de ind­truf­fet.

I går blev 72- åri­ge Jyt­te Brandt Jør­gen­sen af­hørt i Ret­ten i Næst­ved. Hun er til­talt for på brutal vis at ha­ve myr­det sin mand med ni kniv­stik. Hen­des for­sva­rer Lars Urup me­ner ik­ke, der er ta­le om drab, men om vold med dø­den til føl­ge. An­kla­ger An­ne Ma­rie Fink bo­re­de der­for i, hvad der ske­te i de sid­ste ti­mer op til den blo­di­ge af­slut­ning på Ole Brandt Jør­gen­sens liv.

For gam­mel til at bli­ve skilt

Jyt­te Brandt Jør­gen­sens for­kla­ring går næ­sten 50 år til­ba­ge til, da par­ret blev gift i 1966. De hav­de beg­ge go­de ud­dan­nel­ser og job. Hun var sy­geple­jer­ske, ind­til hun gik på ef­ter­løn for 12 år si­den. Ole Brandt Jør­gen­sen var in­ge­ni­ør og sy­ne­de hu­se som byg­nings­sag­kyn­dig, ind­til han fyld­te 70. Sam­men har de to voks­ne døtre, der har gjort dem til bedste­for­æl­dre.

Men æg­te­ska­bet blev i ret­ten be­skre­vet af for­sva­rer Lars Urup som ’ et rent hel­ve­de’.

» Jeg har tit tænkt på at bli­ve skilt, men den­gang var det ik­ke nor­malt, og nu er jeg ble- vet for gam­mel og mag­ter det ik­ke, « for­tal­te Jyt­te Brandt Jør­gen­sen.

Gik tur med hund og kyl­l­lng

Hen­des lil­le­sø­ster be­skrev par­ret som ’ kvar­tals­dran­ke­re’, der hav­de svært ved at hol­de sig fra sjat­ter­ne, når der hav­de væ­ret fa­mi­lie­fest. Ole Brandt Jør­gen­sen var vær­st, og mens Jyt­te Brandt Jør­gen­sen fik gavn af al­ko­hol­be­hand­ling, kun­ne Ole Brandt Jør­gen­sen ik­ke hol­de sig æd­ru. Han kun­ne så­gar drik­ke, selv­om han var på an­ta­bus.

» Han har øde­lagt rig­tig man­ge fe­ster. Vi ple­je­de at bru­ge det ud­tryk, at han var uden for pæ­da­go­gisk ræk­ke­vid­de, « sag­de den til­tal­tes lil­le­sø­ster i ret­ten.

Da Ole Brandt Jør­gen­sen gik på pen­sion, blev hans al­ko­hol­mis­brug rig­tig slemt. I be­gyn­del­sen var han flit­tig i ha­ven og spil­le­de golf, men grad­vist be­gynd­te al­ko­ho­len at over­ta­ge hans liv. I de sid­ste to år la­ve­de han stort set ik­ke an­det end at drik­ke sig fuld. Han ple­je­de at gå tur med hund­en og kø­be en kyl­lin­ge­s­naps på vej­en.

Når han blev fuld, lag­de han sig til at sove. Han blev al­drig vol­de­lig, og de skænd­tes sjæl­dent.

Ole Brandt Jør­gen­sens drik­ke­ri før­te til, at døtre­ne ik­ke læn­ge­re vil­le kom­me i hjem­met med de­res børn. Til sidst mi­ste­de par­ret og­så kon­takt til Jyt­te Brandt Jør­gen­sens lil­le­sø­ster.

Cyk­len var drå­ben

Om af­te­nen den 6. au­gust 2014 fik Jyt­te Brandt Jør­gen­sen nok. Den af­ten op­da­ge­de hun, at hen­des æg­te­mand igen hav­de væ­ret af sted for at kø­be al­ko­hol. Hun kun­ne se det, for­di han hav­de tis­set i buk­ser­ne. Det gjor­de han al­tid, når han drak snaps. Ole Brandt Jør­gen­sen var og­så kom­met hjem med en for­kert cy­kel. Den var sort og ik­ke grøn, og det gjor­de hen­de ra­sen­de.

» Da jeg fin­der ud af det, får jeg fat i en kniv. Jeg kan ik­ke rig­tig hu­ske det. Jeg kan ik­ke hu­ske, at jeg stak ham. Det næ­ste, jeg kan hu­ske, er, at han ik­ke har no­gen puls, « for­tal­te den 72- åri­ge kvin­de i ret­ten.

Ob­duk­tio­nen af Ole Brandt Jør­gen­sen vi­ste, at han hav­de en pro­mil­le på 3,13, men det var in­dre blød­nin­ger for­år­sa­get af kniv­stik, der slog ham ihjel.

Sov på dra­bet – og til­stod

Ef­ter dra­bet lag­de Jyt­te Brandt Jør­gen­sen sig til at sove, men om nat­ten våg­ne­de hun og gik ind og tog man­dens puls. End­nu en gang kon­sta­te­re­de hun, at hen­des mand var død, og der­ef­ter lag­de hun sig til at sove.

Først ved mid­dags­tid da­gen ef­ter rin­ge­de hun til po­li­ti­et.

» Jeg har slå­et min mand ihjel i går, « sag­de hun som det før­ste til den vagt­ha­ven­de ved Sydsjæl­lands- og Lol­landFalsters Po­li­ti.

» Han lig­ger in­de i sin seng, og jeg har ik­ke rørt ved no­get som helst. Jeg la­ver in­gen num­re el­ler no­get. Jeg har stuk­ket ham ned, så der er blod over det he­le. Så jeg vil ger­ne ha­ve ham flyt­tet, « sag­de hun.

Hvor man­ge år får jeg?

» Hvor­for har du slå­et den mand ihjel, « vil­le vagt­ha­ven­de vi­de.

» For­di jeg blev så gal på ham. For­di han blev ved med at drik­ke. Og så hav­de jeg en kniv i hån­den, og så stak jeg ham. Hvor man­ge år får jeg for det? «

» Det vil jeg nø­dig gø­re mig klog på. Jeg er jo ik­ke dom­mer, « sva­re­de be­tjen­ten, der ger­ne vil­le vi­de, hvor læn­ge hun hav­de væ­ret uven­ner med sin mand:

» I 50 år, « lød sva­ret.

Si­den sin va­re­tægts­fængs­ling har Jyt­te Brandt Jør­gen­sen igen få­et kon­takt med si­ne to døtre og sin lil­le­sø­ster, der al­le var mødt op i ret­ten for at støt­te hen­de.

Der fal­der dom i sa­gen tors­dag 21. maj.

Ka­lund­borg

Sorø

Hol­bæk

Ring­s­ted

LØR­DAG 16. MAJ 2015 En 63- årig kvin­de er­kend­te man­dag 20. ja­nu­ar 2014, at hun med en kniv hav­de dræbt sin 43- åri­ge, mul­ti­han­di­cap­pe­de dat­ter. Dra­bet ske­te i en vil­la på Kon­ge- Åsen i Skæls­kør, hvor mor og dat­ter bo­e­de ale­ne. Ret­ten i Næst­ved idøm­te kvin­den 11 års

fængsel.

Fre­de­riks­sund

Roskil­de

Kø­ge

Fak­se

Kø­ben­havn

Ni gan­ge stak Jyt­te Brandt Jør­gen­sen sin ful­de mand med kni­ven og kon­sta­te­re­de, at han var død. Be­tjen­te­ne, der da­gen ef­ter an­kom til ger­nin­s­ste­det, be­skrev hjem­met som ’ pænt og ny­de­ligt’ – men sove­væ­rel­set var en helt an­den hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.