Ven­ner i 50 år ’ Det er synd for hen­de’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

LØR­DAG 16. MAJ 2015

UVEN­TET

» Jeg sy­nes, det er synd for hen­de. «

Så­dan ly­der det fra en ven til 72- åri­ge Jyt­te Brandt Jør­gen­sen, der er til­talt for at ha­ve dræbt sin æg­te­mand, 74- åri­ge Ole Brandt Jør­gen­sen, i de­res hjem i Næst­ved sid­ste som­mer med ni kniv­stik. Fi­re i bry­stet og fem i hal­sen.

» Jeg ved godt, man ik­ke må slå ihjel, men jeg kan ik­ke und­gå at ha­ve en form for med­li­den­hed med hen­de. At hun har følt sig dre­vet der­til, hvor hun ik­ke har set en an­den ud­vej, « si­ger ven­nen, der øn­sker at væ­re ano­nym.

Æg­te­skab uden kla­ger

De to har kendt hin­an­den i om­kring 20 år. Men på in­tet tids­punkt gav Jyt­te Brandt Jør­gen­sen ud­tryk for, at hun føl­te, no­get var galt i hen­des æg­te­skab.

» Vi har slet ik­ke haft for­nem­mel­sen af, at der var op­træk til no­get. Det er der ik­ke no­gen, der har haft. Og slet ik­ke, at hun vil­le re­a­ge­re på den må­de, som hun gjor­de, « si­ger han.

Ven­nen be­skri­ver Jyt­te Brandt Jør­gen­sen som en for­nuf­tig kvin­de. En kvin­de, der gen­nem sit ar­bej­de har væ­ret vant til at be­va­re over­blik­ket og hånd­te­re man­ge ting på én gang.

Der­for over­ra­ske­de det og­så ven­nen, da han hør­te om dra­bet.

» Man ved jo al­drig, hvor galt det står til, før man får det at vi­de, « si­ger han.

Al­li­ge­vel for­kla­rer ven­nen, at han var sik­ker på, at der lå en dy­be­re grund bag hen­des hand­ling.

» Hun har al­tid væ­ret me­get vel­fun­ge­ren­de. Der er no­get, der har tvun­get hen­de til at gø­re det. Det har al­le væ­ret klar over. Det er ik­ke no­get, hun ba­re har gjort. Al­le var klar over, at der lå en hi­sto­rie bag, hvor­for hun gjor­de det. Og den er så kom­met frem i ret­ten nu, « si­ger han.

En 61- åri­ge kvin­de blev den 26. novem­ber sid­ste år an­holdt og sig­tet for drab på den mand, hun del­te adres­se med. Iføl­ge po­li­ti­et kør­te hun den 64- åri­ge mand på en lan­de­jen­dom på Hal­se­by­vej om­kring klok­ken 17. Man­den dø­de af si­ne kvæ­stel­ser. I be­gyn­del­sen blev det be­teg­net som et mistæn­ke­ligt døds­fald, men da­gen ef­ter lag­de an­kla­ge­myn­dig­he­den sig fast på, at kvin­den skul­le sig­tes for drab. Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.