Tre æl­dre drabs­kvin­der på ét år

BT - - NYHEDER -

Maria Christine Mad­sen

I et lil­le hjør­ne af Dan­mark, in­den for en ra­di­us af blot 50 ki­lo­me­ter, sid­der tre æl­dre kvin­der sig­tet, til­talt el­ler dømt for at ha­ve slå­et næ­re fa­mi­lie­med­lem­mer ihjel på yderst be­sti­al­ske må­der i 2014. ’ Usæd­van­ligt’, ly­der det fra tid­li­ge­re ef­ter­for­sker i Rej­se­hol­det Kurt Kragh. Det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne i Dan­mark, at æl­dre kvin­der ta­ger et an­det men­ne­skes liv. Iføl­ge po­li­ti­et ske­te det sid­ste år tre gan­ge.

En af dem er sa­gen med den 72- åri­ge Jyt­te Brandt Jør­gen­sen, der sid­der til­talt for dra­bet på sin æg­te­mand.

At æl­dre kvin­der tre gan­ge sid­ste år iføl­ge po­li­ti­et har ta­get li­vet af et fa­mi­lie­med­lem, er dog iføl­ge tid­li­ge­re kri­mi­nal­kom­mis­sær Kurt Kragh, der var en del af Rigs­po­li­tiets Rej­se- hold gen­nem 27 år, en til­fæl­dig­hed. Men sa­ger­ne be­skri­ver han al­li­ge­vel som usæd­van­li­ge.

» I min kar­ri­e­re var det ret usæd­van­ligt. Når jeg hu­sker til­ba­ge på, hvad der har væ­ret af sa­ger, sy­nes jeg ik­ke, det er sæd­van­ligt, at kvin­der slår ihjel. Slet ik­ke når de er op­pe i al­de­ren, « si­ger Kurt Kragh og un­der­stre­ger, at det dog ik­ke var den ty­pe sa­ger, rej­se­hol­det var in­vol­ve­ret i, da de ty­pisk ik­ke kræ­ver den sto­re ef­ter­forsk­ning.

» Som re­gel er det ik­ke ve­lover­ve­je­de, til­ret­telag­te drab. Det sker, når den be­røm­te drå­be li­ge plud­se­lig får bæ­ge­ret til at fly­de over. De sa­ger, jeg har kend­skab til – men dog ik­ke selv ef­ter­for­sket – er en form for af­fek­tdrab, hvor det har væ­ret no­get, der er byg­get op gen­nem rig­tig man­ge år. Og li­ge plud­se­lig kam­mer det over. Så kan man ik­ke me­re, « si­ger han.

Mud­ret mo­tiv

I mod­sæt­ning til an­dre drabs­sa­ger, hvor mo­ti­vet kan væ­re klart, er de of­te svæ­re­re at ka­te­go­ri­se­rer, når der er ta­le om kvin­der, der dræ­ber. Det ses blandt an­det i sa­gen mod den 72- åri­ge Jyt­te Brandt Jør­gen­sen, der ind­led­tes i går.

» Det er al­tid in­ter­es­sant, hvad mo­ti­vet er til, at man slår ihjel. Vi har syv mo­ti­ver ( hævn, spæn­ding, ud­stø­de­l­se, ja­lou­si, fa­na­tis­me, pro­fit og be­gær, red.), men det er ik­ke helt om­fat­tet her. Vi er ov­re i det, der hed­der ’ hævn’, og så al­li­ge­vel ik­ke. Man er nær­me­re ov­re i no­get ’ fortviv­lel­se’, li­ge­som når en mor slår sit ny­fød­te barn ihjel. Det kan der så og­så væ­re nog­le psy­ki­ske år­sa­ger til, men i de sa­ger er man sim­pelt­hen dre­vet så langt ud, at man ik­ke kan me­re. Og så re­a­ge­rer man på den må­de, « for­kla­rer Kurt Kragh.

Når kvin­der ta­ger li­vet af et an­det men­ne­ske, er det of­te en per­son, de er tæt på. En­ten de­res æg­te­mand el­ler et an­det fa­mi­lie­med­lem. Et så­kaldt ’ nær­drab’.

» Det kan næ­sten ik­ke bli­ve me­re nær­drab, « si­ger Kurt Kragh.

Når det sker, er det of­te for­di, kvin­der­ne har få­et nok af den ene el­ler an­den grund.

» Der har væ­ret nog­le sa­ger gen­nem ti­den, hvor mænd har tyran­ni­se­ret de­res kvin­der, hvor det til sidst er endt med, at kvin­der­ne har få­et nok, « si­ger den tid­li­ge­re ef­ter­for­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.