ET DÅR­LIGT MATCH

Den hund­eg­la­de prins­ge­mal har måt­tet skil­le sig af med sin grav­hund, Ro­si­na

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Hund­e­træ­ner Hen­rik Ljungström. Fo­to: Dogwhis­pe­rer. dk

KON­GE­HU­SET

Grav­hund­en Ro­si­na hav­de svært ved li­vet som kon­ge­li­ge hofh und, som kræ­ve­de for me­get af prins­ge­ma­lens fi rbe­ne­de ven.

Prins Hen­rik har måt­tet skil­le sig af med en af si­ne el­ske­de og eft er­hån­den iko­ni­ske grav­hunde, der i år­ti­er har væ­ret ved hans si­de. Den to år gam­le Ro­si­na bor der­for i dag hos en an­den fa­mi­lie.

» Ro­si­na hav­de svært ved at fal­de til og er der­for sat i fa­mi­lieple­je, « op­ly­ser hof­fets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling til Her & Nu.

Ro­si­na, der er af ra­cen ruhå­ret grav­hund, har lø­ben­de haft pro­ble­mer og blev der­for sendt til hund­e­træ­ne­ren Hen­rik Ljungström, der og­så har haft Dron­nin­gens hund He­li­ke i træ­ning. væ­ret et su­per godt match med prins­ge­ma­len i for­hold til den livsstil, de nu en­gang hol­der. De le­ver jo ik­ke et nor­malt liv li­ge­som os an­dre, « si­ger Hen­rik Ljungström.

» Først og frem­mest bor de ni for­skel­li­ge ste­der i slot­te, palæ­er og som­mer­hu­se. Det er nog­le an­dre om­gi­vel­ser end dem, de fl este le­ver i. Det vil si­ge, at hund­en skal væ­re stærk til at be­væ­ge sig rundt, og så­dan en hund er Ro­si­na ba­re ik­ke. Det var ik­ke et godt match, det må man er­ken­de. «

Den kon­ge­li­ge hund­e­træ­ner af­vi­ser, at det er Ro­si­nas ra­ce, der har væ­ret pro­ble­met.

» Grav­hunde er som så­dan ik­ke svæ­re­re at få til at til­pas­se sig end an­dre, de er selv­stæn­di­ge og klo­ge hunde. Det svæ­re er, at den kon­ge­li­ge fa­mi­lie le­ver på den må­de, som den gør. At bo på ni slot­te, sej­le rundt på et skib og i øv­rigt for­hol­de sig til en hel mas­se men­ne­sker, det er ik­ke al­le hunde, der er go­de til det, « si­ger han.

» Og det er ik­ke for­di, prins­ge­ma­len er en dår­lig ejer, el­ler Ro­si­na er en dår­lig hund. Over­ho­ve­det ik­ke. De er su­per­go­de hver for sig, men ba­re ik­ke et godt match, « si­ger hund­e­træ­ne­ren, der for­tæl­ler, at han og­så selv har måt­tet skil­le sig af med en hund, der ik­ke pas­se­de til ham og hans liv.

Sendt til Frank­rig

Ro­si­na er nu kom­met i ple­je hos en fa­mi­lie i Frank­rig, og det kom­mer til at gø­re hen­de godt, me­ner han.

» Nu får Ro­si­na det liv, den skal ha­ve. Den har få­et mas­ser af kær­lig­hed på slot­tet, men i en nor­mal fa­mi­lie skal den ik­ke fl yt­te så me­get rundt el­ler for­hol­de sig til så man­ge men­ne­sker. Det er ik­ke nemt at væ­re en kon­ge­lig hund, det stil­ler sto­re krav til bå­de den og ejer­ne, « si­ger han.

Den nye hofh und er Til­lia, en glat­hå­ret grav­hund på ot­te må­ne­der, der al­le­re­de nu føl­ger re­gent­par­ret rundt.

Skal du hjæl­pe med at træ­ne den nye hund?

» Det hå­ber jeg ik­ke! Ja, for så er der jo ud­for­drin­ger, hvis jeg skal hjæl­pe. Men som jeg er ori­en­te­ret, går det den rig­ti­ge vej. Jeg har gi­vet dem nog­le råd og no­get vej­led­ning, og det ser ud til at vir­ke, « si­ger Hen­rik Ljungström.

LØR­DAG 16. MAJ 2015

Prins Hen­rik med Ro­si­na, der nu er i ple­je hos en an­den fa­mi­lie. Ar­kiv­fo­to: Matias Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.