’’

BT - - NYHEDER - Hen­rik Ljungström, hund­e­træ­ner

At bo på ni slot­te, sej­le rundt på et skib og i øv­rigt for­hol­de sig til en hel mas­se men­ne­sker, det er ik­ke al­le hunde, der er go­de til det

Han har der­for ind­gå­en­de kend­skab til den lil­le Ro­si­na, men vil af hen­syn til si­ne kun­der i kon­ge­hu­set ik­ke for­tæl­le, hvil­ke pro­ble­mer han kon­kret har skul­let hjæl­pe Ro­si­na med. Han gi­ver dog et ind­blik i hen­des kva­ler som kon­ge­lig hund: » R o s i n a har ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.