Et lil­le, lar­men

Dan­sker­nes Par­ti har for­må­et at pla­ce­re sig på den de­mo­kra­ti­ske dags­or­den, eft er at de har in­vi­te­ret an­dre eu­ro­pæ­i­ske na­tio­na­li­ster til Fol­ke­mø­det på Born­holm

BT - - NYHEDER - Li­ne Tolstrup Holm lin@ ber­ling­s­ke. dk

PO­RTRÆT

Og­så en lil­le stem­me kan fi nde en stor me­ga­fon. På trods af at Dan­sker­nes Par­ti al­drig har op­nå­et valg til no­get som helst, er det igen lyk­ke­des for de, an­slås det, få hund­re­de med­lem­mer at rå­be sig selv ind på den off ent­li­ge dags­or­den.

I går kom det frem, at Dan­sker­nes Par­ti er på vej til Born­holm. Og par­ti­et har tænkt sig at ta­ge fi gu­rer fra Eu­ro­pas al­le­ry­der­ste høj­re med, her­un­der per­so­ner fra be­væ­gel­ser med na­zi­sti­ske og fa­sci­sti­ske træk som det græ­ske Gyl­dent Dag­gry, l’ OE­u­v­re françai­se, der nu er for­budt i Frank­rig, og ita­li­en­ske Forza Nuova:

» Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at vi er uøn­ske­de ved en festi­val, hvor for­skel­li­ge po­li­ti­ske frak­tio­ner sam­les. Som det har vist sig i en me­nings­må­ling for ny­lig ( i Jyl­lands- Po­sten, red.), øn­sker 13 pct. af dan­sker­ne et par­ti med en stram­me­re ud­læn­din­gepo­li­tik end Dansk Fol­ke­par­ti. Hvis ik­ke den stem­me kan bli­ve hørt, hvor po­li­ti­ke­re mø­des, er det ud­tryk for sør­ge­li­ge, ude­mo­kra­ti­ske ten­den­ser, « si­ger par­tiets for­mand, Da­ni­el Carl­sen. set over he­le Eu­ro­pa i de se­ne­ste år, nem­lig at de na­zi­sti­ske el­ler fa­sci­sti­ske par­ti­er har æn­dret ud­tryk og ta­get nye tek­no­lo­gi­er, me­di­er og ud­tryks­for­mer til sig. «

Ny­na­zi­sti­ske træk

Gyl­dent Dag­gry er et af de før­ste par­ti­er med ny­na­zi­sti­ske træk, der har op­nå­et valg på de­mo­kra­tisk vis i Eu­ro­pa. Og det ek­sem­pel ag­ter Dan­sker­nes Par­ti at føl­ge:

» Vi be­teg­ner os selv som na­tio­nal­de­mo­kra­ter med vægt på ’ de­mo­kra­ter’, « si­ger han.

Men ik­ke de­sto min­dre har du og fl ere le­den­de med­lem­mer en for­tid i na­zis­men?

» Det er kor­rekt. Jeg var med­lem, fra jeg var 18 år, til jeg var 21. Jeg for­lod den be­væ­gel­se, for­di jeg be­trag­ter den me­re som en hi­sto­risk for­e­ning. Når jeg over­ho­ve­det gik med i den na­zi­sti­ske be­væ­gel­se, var det for­di, jeg var util­freds med Dansk Fol­ke­par­tis slap­pe ud­læn­din­gepo­li­tik. « Så du vil ik­ke kal­des na­zist me­re? » Nej, jeg me­ner, det er for­kert. « Men I sam­ar­bej­der med or­ga­ni­sa­tio­ner i Eu­ro­pa, som er na­zi­sti­ske og fa­sci­sti­ske?

» For mig at se hand­ler det om det sam­ar­bej­de, vi har i ’ Al­li­an­ce for Pea­ce and Fre­edom’ ( et pa­n­eu­ro­pæ- jeg var med i DNSB, var det en­ten el­ler. Jeg be­næg­ter ik­ke Ho­lo­caust i dag. Jeg fø­ler og­så, det er na­tur­ligt, at man ud­vik­ler sig over tid. Det er der jo man­ge po­li­ti­ske per­so­ner, der har gjort. «

Men det er vel ik­ke en de­tal­je at be­tviv­le, at seks mio. men­ne­sker er ble­vet gas­set ihjel?

» Det er da hel­ler ik­ke no­gen de­tal­je, at vo­res nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster er for­hen­væ­ren­de kom­mu­nist. «

At Thor­ning er tid­li­ge­re kom­mu­nist?

» Ja, at du end ik­ke ved det, un­der­stre­ger blot min po­in­te. Hun har ud­talt på et tids­punkt, at hun har stemt DKP i si­ne un­ge da­ge. Der er en skævvrid­ning i det. «

Men der er vel for­skel på at ha­ve sat et kryds ved et lov­ligt par­ti og væ­re front­fi gur i en be­væ­gel­se, der be­næg­ter mas­se­mord?

» Jo, jo, men hun er jo stats­mi­ni­ster. Jeg si­ger ba­re, at der er en upro­por­tio­nal om­ta­le af det ( ho­lo­caust­be­næg­tel­sen, red.) i for­hold til, hvor me­get vægt man læg­ger på vo­res dags­or­den i dag. «

Folk skal sen­des ud af lan­det

Den po­li­ti­ske dags­or­den i Dan­sker­nes Par­ti er i kort form og med Da­ni­el Carl­sens ord at ’ ge­ne­tab­le­re et dansk Dan­mark’. Det skal iføl­ge par­ti­pro­gram­met ho­ved­sa­ge­ligt sik­res ved, at ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re og eft er­kom­me­re sen­des ud, uan­set om de måt­te væ­re født her.

Net­op det punkt ale­ne gør helt ob­jek­tivt set Dan­sker­nes Par­ti bå­de ra­ci­stisk og ude­mo­kra­tisk, me­ner Chris Holm­sted Lar­sen:

» At vil­le ud­vi­se en be­ty­de­lig pro­cent­del af lan­dets be­folk­ning ale­ne på bag­grund af de­res et­ni­ci­tet – det er svært at kal­de det an­det end ra­cis­me, « si­ger han.

Da­ni­el Carl­sen er ud­dan­net mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom og læ­ser nu en over­byg­ning på Er­hvervsa­ka­de­mi­et i Aar­hus. Han har haft svært ved at fast­hol­de et job, da han med eg­ne ord er ble­vet fy­ret ad­skil­li­ge gan­ge på grund af si­ne po­li­ti­ske syns­punk­ter og har vun­det tre sa­ger i Li­ge­be­hand­lingsnæv­net af sam­me grund.

I 2013 var han op­stil­let til re­gions­rå­ds- og kom­mu­nalval­get, hvor han op­nå­e­de hen­holds­vis 1.087 og 397 stem­mer. Hvil­ket ik­ke var nok til at op­nå re­præ­sen­ta­tion.

1.

Ita­li­en­ske Ro­ber­to Fi­o­re, der er sel­ver­klæ­ret fa­scist og med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet. Yvan Be­ne­det­ti fra det fran­ske na­tio­na­li­sti­ske par­ti Front Na­tio­nal. Ge­or­gios Epi­ti­deios fra det ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske græ­ske par­ti Gyl­dent Dag­gry. Fo­tos: AFP og Ruslan Shamukov/ TASS

3.

2.

LØR­DAG 16. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.