’’

BT - - NYHEDER - Da­ni­el Carl­sen, for­mand for Dan­sker­nes Par­ti

Jeg var med­lem, fra jeg var 18 år, til jeg var 21. Jeg for­lod den be­væ­gel­se, for­di jeg be­trag­ter den me­re som en hi­sto­risk for­e­ning. Når jeg over­ho­ve­det gik med i den na­zi­sti­ske be­væ­gel­se, var det for­di, jeg var util­freds med Dansk Fol­ke­par­tis slap­pe ud­læn­din­gepo­li­tik

25- åri­ge Da­ni­el Carl­sen op­t­rå­d­te i slut­nin­gen af 00er­ne jævn­ligt i me­di­er­ne som en pro­mi­nent pro­tegé i DNSB, Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­væ­gel­se, og med fa­ner og ha­ge­kors i bag­grun­den. I dag står Carl­sen i spid­sen for Dan­sker­nes Par­ti, der ved se­ne­ste kom­mu­nalvalg i 2011 op­nå­e­de blot 1.295 stem­mer, men Dan­sker­nes Par­ti har søgt ind­fl ydel­se på an­dre må­der, si­ger Chris Holm­sted Lar­sen, for­sker i po­li­tisk ek­stre­mis­me ved RUC:

» Som de­mo­kra­tisk ak­tør har par­ti­et in­gen be­tyd­ning. Men det er ud­tryk for en ud­vik­ling, som vi har isk par­ti­sam­ar­bej­de, red.). Vi øn­sker at sik­re fred og fri­hed i Eu­ro­pa, og vi har et de­mo­kra­tisk ud­gangs­punkt for det. Jeg kan ik­ke se, hvad det har at gø­re med fa­scis­me. «

Be­næg­ter ik­ke Ho­lo­caust i dag

Da­ni­el Carl­sen for­lod DNSB i 2011, da den man­ge­åri­ge le­der – el­ler fø­rer, om man vil – Jon­ni Han­sen trak sig som for­mand. Han læg­ger i dag og­så af­stand til fl ere op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­ser, som me­di­er kun­ne ci­te­re ham for i 2008. For ek­sem­pel, at Ho­lo­caust ik­ke har fun­det sted.

» Det er jo gam­le ci­ta­ter. Den­gang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.