Fle­re na­tio­na­li­ster kom­mer til Fol­ke­mø­det på Born­holm

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KON­TRO­VER­SI­ELT

Dan­sker­nes Par­ti har in­vi­te­ret en ræk­ke na­tio­na­li­ster fra an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de til at kom­me og de­bat­te­re på Fol­ke­mø­det på Born­holm.

Det har først skabt en del rø­re, at et med­lem af det ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske græ­ske par­ti Gyl­dent Dag­gry mø­der op, og nu er der kom­met fle­re nav­ne på li­sten over del­ta­ge­re.

Ita­li­en­ske Ro­ber­to Fi­o­re, der er sel­ver­klæ­ret fa­scist og med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, del­ta­ger, og Yvan Be­ne­det­ti fra det na­tio­na­li­sti­ske par­ti Front Na­tio­nal i Frank­rig læg­ger og­så vej­en for­bi solskin­sø­en midt i ju­ni. Det skri­ver tv2. dk.

Et net­værk af na­tio­na­li­ster

Sam­men skal de dis­ku­te­re hold­nin­gen til Eu­ro­pa, ly­der det fra for­mand for Dan­sker­nes Par­ti Da­ni­el Carl­sen.

» Det er re­le­vant med par­ti­er fra an­dre lan­de, da vi ser det som vo­res op­ga­ve at ind­gå i et eu­ro­pæ­isk net­værk af na­tio­na­li­ster, « si­ger han.

’ Ig­no­re­rer tos­ser­ne’

Og­så den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders har meldt sin an­komst.

Fle­re dan­ske po­li­ti­ke­re ud­tryk­ker stor ærg­rel­se over, at de uden­land­ske gæ­ster med ek­stre­me hold­nin­ger skal del­ta­ge på det dan­ske Fol­ke­mø­de. De fle­ste par­ti­er er dog eni­ge om, at man ik­ke kan for­by­de dem at del­ta­ge.

S o c i a l de­mok r at e r ne s Mette Gjer­skov op­for­drer til, at Fol­ke­mø­det gen­nem­fø­res, som det he­le ti­den har væ­ret plan­lagt, og at dan­sker­ne blot ’ ig­no­re­rer tos­ser­ne’.

Fra Ven­stres si­de op­for­drer Ber­tel Haar­der po­li­ti­et til at væ­re så usyn­ligt som mu­ligt, selv om fle­re af de nye kon­tro­ver­si­el­le gæ­ster kan sy­nes at ud­gø­re en sik­ker­heds­ri­si­ko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.