Vi­o­las vi­dun­de

For­æl­dre gav de­res tid­li­ge­re døds­sy­ge dat­ter en stor over­ra­skel­se på ta­to­ve­rings­mes­se

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

GEN­SYNS­GLÆ­DE

Det kan væ­re svært at fo­re­stil­le sig, at man ved en ta­to­ve­rings­mes­se kan glæ­de sit tid­li­ge­re døds­sy­ge barn. Men det var in­tet min­dre end det, fa­mi­li­en Nor­lan­der fra Farum gjor­de i går ef­ter­mid­dag.

Ved Co­pen­ha­gen In­ter­na­tio­nal Tat­too Con­ven­tion i Kø­ben­havn hav­de fa­mi­li­en in­vi­te­ret ho­spi­tals­k­lov­nen Smil­le til at kom­me og un­der­hol­de de­res sy­våri­ge dat­ter, Vi­o­la, hvis liv ind­til nu er fo­re­gå­et i ho­spi­ta­lets sving­dør. Vi­o­las far, Mikkel Nor­lan­der, fik ved sam­me lej­lig­hed la­vet en ta­to­ve­ring med sin el­ske­de dat­ter på un­de­rar­men.

Vi­o­la Nor­lan­der var ik­ke me­re end el­le­ve må­ne­der gam­mel, da for­æl­dre­ne, Dit­te og Mikkel Nor­lan­der, gen­nem­le­ve­de det vær­ste ma­re­ridt, for­æl­dre kan gen­nem­le­ve. De­res dat­ter blev er­klæ­ret døds­syg med en on­dar­tet hjer­ne­tu­mor. Vi­o­la måt­te igen­nem en ke­mo­be­hand­ling, der var så hård, at hun ud­vik­le­de skrum­pe­le­ver. I næ­sten halvan­det år ven­te­de fa­mi­li­en på, at en do­nor skul­le duk­ke op. I maj 2013 fik fa­mi­li­en det læn­ge ven­te­de opkald fra Rigs­ho­spi­ta­let om, at de hav­de en le­ver til Vi­o­la. Det er ik­ke til at se på Vi­o­la, at hun for ba­re to år si­den var ved at mi­ste li­vet. Nu er hun en livs­glad pi­ge, der har let til grin og smil. På Rigs­ho­spi­ta­let var det Smil­le og de an­dre ho­spi­tals­k­lov­ne, der gav Vi­o­la Nor­lan­der no­get at smi­le ad.

» Vi­o­la har væ­ret vold­somt glad for at se Smil­le på mes­sen i dag. Hun blev me­get over­ra­sket i be­gyn­del­sen. Jeg tror, hun hav­de svært ved at se, hvad en ta­to­ve­rings­mes­se hav­de med en Smil­le at gø­re, « si­ger Mikkel Nor­lan­der.

» Da Vi­o­la var på Rigs­ho­spi­ta­let, kom Smil­le ind på stu­er­ne. Hun la­ve­de gø­gl, og Vi­o­la var al­tid glad for at se hen­de. De la­ve­de fjol­le­ord sam­men. En ku­si­ne blev for­vand­let til en ’ kus­vi­me’, og Vi­o­las fætre er i dag ik­ke hen­des fætre, men hen­des ’ svætre’, « si­ger Mikkel Nor­lan­der.

Hårdt for fa­mi­li­en

Det var en barsk tid for for­æl­dre­ne, da Vi­o­la var døds­syg. Man­ge ti­mer blev til­bragt på Rigs­ho­spi­ta­lets bør­ne­af­de­ling i Vi­o­las før­ste le­ve­år. Ud­over Vi­o­la har Dit­te og Mikkel Nor­lan­der søn­ner­ne 18- åri­ge Vik­tor og 16- åri­ge Gu­stav. Når den ene for­æl­der var hos Vi­o­la på ho­spi­ta­let, var den an­den hjem­me hos dren­ge­ne.

» Når vi som for­æl­dre hav­de brug for et frik­var­ter, så var det dej­ligt, at Smil­le og de an­dre klov­ne kun­ne væ­re der for Vi­o­la, « si­ger Vi­o­las far.

Mikkel Nor­lan­der for­tæl­ler, at fa­mi­li­en er ble­vet go­de til at le­ve i nu­et, for­di det gør man, når man har haft et døds­sygt barn, for­tæl­ler han.

» Vi­o­las brød­re har væ­ret rig­tig go­de til at få de­res liv til at fun­ge­re, selv­om Vi­o­las syg­dom­me selv­føl­ge­lig har fyldt me­get. Det er ret spe­ci­elt at ha­ve en sø­ster, der først har haft en hjer­ne­tu­mor og der­næst få­et skrum­pe­le­ver. Det er nog­le hår­de ting at kom­me igen­nem, « si­ger Mikkel Nor­lan­der.

Let­tel­se og chok

Vi­o­las æld­ste sto­re­bror, Vik­tor Nor­lan­der, er enig med fa­de­ren. Selv­om for­æl­dre­ne har haft Vi­o­la i tan­ker­ne i man­ge år, har de væ­ret go­de til at ba­lan­ce­re fa­mi­li­e­li­vet, så og­så søn­ner­ne fik lidt af for­æl­dre­nes op­mærk­som­hed. Det var Vik­tor Nor­lan­der, der for to år si­den som den før­ste fik at vi­de, at lil­le­søste­rens liv stod til at red­de.

» Jeg tog te­le­fo­nen, da Rigs­ho­spi­ta­let rin­ge­de. Det var en kæm­pe let­tel­se, men sam­ti­dig og­så et chok, for­di det er en stor ope­ra­tion, når man skal ha­ve en ny le­ver, « for­kla­rer han.

Det har væ­ret en vold­som hård prø­vel­se for fa­mi­li­en at se Vi­o­la med ilt­ma­ske og stor ma­ve, da hun var dår­ligst. Men de er i dag lyk­ke­li­ge over, hvor­dan hun har det. Vi­o­la Nor­lan­der er nu så hel­bredt, at hun er i stand til at gå i sko­le og smi­le, mens hun mod­ta­ger genop­træ­ning ef­ter en svær be­gyn­del­se på li­vet.

LØR­DAG 16. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.