’ Jeg har da fle­re krøl­ler i vir­ke­lig­he­den’

BT - - NYHEDER - Mikkel Nor­lan­der bli­ver ta­to­ve­ret. Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

TA­TO­VE­RING

Det var ik­ke uden grund, at fa­mi­li­en Nor­lan­der i går valg­te at over­ra­ske de­res tid­li­ge­re døds­sy­ge dat­ter Vi­o­la Nor­lan­der med ho­spi­tals­k­lov­nen Smil­le ved ta­to­ve­rings­mes­sen Co­pen­ha­gen In­ter­na­tio­nal Tat­too Con­ven­tion i Kø­ben­havn.

Fa­de­ren Mikkel Nor­lan­der hav­de nem­lig valgt at få la­vet en ta­to­ve­ring på un­de­ra­men, som blandt an­det fo­re­stil­ler et mo­tiv af Vi­o­la.

» Det er en li­ba­ne­sisk or­gan­do­na­tions­logo, hvor vi har til­fø­jet Vi­o­la. Idéen med en kas­se – en ga­ve – ud af ma­ven er jo sjov. Vi­o­la sy­nes og­så, den er pæn. Men hen­des kom­men­tar var og­så: ’ Jeg har da fle­re krøl­ler i vir­ke­lig­he­den’, for­tæl­ler mo­de­ren Dit­te Nor­lan­der.

» Jeg sy­nes, det er en god idé, Vi­o­las far, Mikkel Nor­lan­der, fik ta­to­ve­ret den­ne fi­gur på ar­men, som sym­bo­li­se­rer den or­gan­trans­plan­ta­tion, som dat­te­ren har gen­nem­gå­et. og den sym­bo­li­se­rer, hvad vi har væ­ret igen­nem som fa­mi­lie, « si­ger Mikkel Nor­lan­der.

Det er ik­ke før­ste gang, Mikkel Nor­lan­der har få­et la­vet en ta­to­ve­ring, der sym­bo­li­se­rer dat­te­rens syg­dom­me. Han har al­le­re­de en ma­ve­ta­to­ve­ring, der lig­ner Vi­o­las ope­ra­tions- ar.

Mens fa­de­ren lå på brik­sen, var Vi­o­la Nor­lan­der travlt op­ta­get af klov­nen Smil­les gø­g­le­ri­er. De var beg­ge ty­de­ligt gla­de for gen­sy­net.

Da Vi­o­la ( i mid­ten) var el­le­ve må­ne­der, fik hun kon­sta­te­ret en on­dar­tet tu­mor i hjer­nen. Vi­o­la blev ope­re­ret, fik ke­mo­te­ra­pi,

og det slog kræft­cel­ler­ne ihjel. Men ke­mo­te­ra­pi­en gav Vi­o­la skrum­pe­le­ver. For præ­cis to år si­den kom der en­de­lig en eg­net do­nor, og Vi­o­la er nu en liv­lig lil­le pi­ge, som går i sko­le. Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne

har haft stor be­tyd­ning for Vi­o­la un­der de lan­ge ind­læg­gel­ser på Rigs­ho­spi­ta­let. Vi­o­la var spe­ci­elt glad for klov­nen Smil­le, og sy­våri­ge Vi­o­la Nor­lan­der var ty­de­ligt glad over gen­sy­net med Smil­le, der var med til at plan­te et smil hos den lil­le pi­ge, da hun var ind­lagt. Til ven­stre for Vi­o­la ses

Vi­o­las ve­nin­de. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.