Hvor­for har min mor

Den 53- åri­ge HBJ, der er til­talt for at ha­ve seksu­elt misbrugt to af med den yng­ste dat­ter i ar­re­sten. Fa­mi­li­en er cho­ke­ret og me­ner,

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

MIS­BRUG sted­fa­ren til­talt for at ha­ve ’ lånt’ pi­gen ud til fle­re an­dre, end­nu ui­den­ti­fi­ce­re­de mænd.

Par­ret blev an­holdt og sig­tet for over­gre­be­ne i novem­ber, og de har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den da. Den den­gang niåri­ge pi­ge var al­le­re­de in­den an­hol­del­sen ble­vet flyt­tet til en ple­je­fa­mi­lie på grund af dår­lig triv­sel.

Ef­ter­føl­gen­de har en an­den af HBJs døtre for­kla­ret til po­liSted­fa­de­ren er til­talt for at ti­et, at hun og­så blev seksu­elt I næ­ste uge får den 53- åri­ge ha­ve vold­ta­get pi­gen mindst misbrugt med sin mors viHBJ en ny mu­lig­hed for at se tre gan­ge i pe­ri­o­den, mens den, da fa­mi­li­en i 2000- 2002 sin dat­ter, da der igen er plan­mo­de­ren er til­talt for med­vir­bo­e­de på Ærø. Den­ne dat­ter lagt samvær, og det cho­ke­rer ken, da hun hav­de kend­skab er i dag i ty­ver­ne. et nært­stå­en­de fa­mi­lie­medtil over­gre­be­ne og ik­ke greb lem.På trods af de al­vor­li­ge ind. Sam­men er mo­de­ren og an­kla­ger har den 53- åri­ge » Jeg er dybt ry­stet. Det

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet blev den i dag tiåri­ge pi­ge igen­nem det me­ste af 2014 groft seksu­elt misbrugt af sin mor og sted­far i hjem­met i Ska­gen.

HBJ sta­dig samvær med sin yng­ste dat­ter. Det kom frem i ret­ten i Hjør­ring man­dag, hvor rets­sa­gen mod HBJ og sted­fa­ren be­gynd­te. Her kla­ge­de HBJ over, at hun kun har set sin dat­ter en en­kelt gang si­den an­hol­del­sen. Det ske­te i marts må­ned i for­bin­del­se med et over­vå­get samvær i ar­re­sten.

’ Gro­tesk’

over­ra­sker mig vir­ke­lig, at hun sta­dig kan få lov til at se sin dat­ter. Hun skul­le al­drig

LØR­DAG 16. MAJ 2015 ha­ve lov til at se hen­de igen. Jeg fat­ter ik­ke, at myn­dig­he­der­ne gi­ver hen­de lov med tan­ke på det, hun er til­talt for. Det er sim­pelt­hen så gro­tesk, « si­ger Ma­ri­an­ne, der er æld­ste dat­ter af HBJ og der­med sto­re­sø­ster til de to pi­ger, som 53- åri­ge HBJ er til­talt for at ha­ve misbrugt seksu­elt.

Ma­ri­an­ne stod frem i BT man­dag og for­tal­te om en hård op­vækst, præ­get af mo­de­rens åre­lan­ge al­ko­hol­mis­brug og om­sorgs­svigt af si­ne i alt seks børn. Ma­ri­an­ne er næstældst i sø­sken­de­flok­ken.

Hun er for­fær­det over, at myn­dig­he­der­ne til­la­der samvæ­ret med den yng­ste sø­ster.

» Hun ( HBJ, red.) har jo lø­ben­de få­et sin va­re­tægts­fængs­ling for­læn­get, og det be­ty­der, at en dom­mer har set de fo­re­lø­bi­ge be­vi­ser igen­nem og vur­de­ret, at hun ik­ke skal på fri fod. Så jeg tviv­ler over­ho­ve­det ik­ke på den lil­le pi­ges for­kla­ring – hun vil ik­ke ba­re fin­de på så­dan no­get ud af den blå luft – og der­for for­står jeg sim­pelt­hen ik­ke, hvor­for hun skal se sin mor, « si­ger Ma­ri­an­ne til BT.

Ma­ri­an­nes navn er op­dig­tet af hen­syn til den tiåri­ge pi­ge, men hen­des iden­ti­tet er redaktionen be­kendt.

HBJ, der er mor til seks og til­talt for seksu­el­le over­greb på to af si­ne døtre, har sta­dig samvær med den yng­ste dat­ter på ti i ar­re­sten. På bil­le­det ses HBJ og hen­des tre æld­ste døtre, som i 2003 stod frem i BT og for­tal­te om mo­de­rens om­sorgs­svigt, ef­ter de to yng­ste døtre var flyg­tet fra mo­de­ren på Ærø til de­res sto­re­sø­ster Ma­ri­an­ne på Sydsjæl­land. Fo­to: Maria He­de­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.