Eks­per­ter: Samvær kan godt for­sva­res

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

SAMVÆR

De fle­ste børn har et øn­ske om at se de­res for­æl­dre, og­så selv­om mor el­ler far har be­gå­et over­greb mod dem.

Det for­kla­rer Lis­beth Zor­nig, stif­ter af Hu­set Zor­nig og tid­li­ge­re for­mand for Bør­ne­rå­det.

» Det kan væ­re me­get svært at for­stå for al­min­de­li­ge men­ne­sker, men det er en me­get na­tur­lig re­ak­tion, « si­ger hun.

Lis­beth Zor­nig er umid­del­bart ik­ke be­kym­ret over, at den 53- åri­ge HBJ har haft over­vå­get samvær med dat­te­ren, mens hun har sid­det va­re­tægts­fængs­let.

» Hvis det er kom­mu­nens fag­li­ge vur­de­ring, at pi­gen har be­hov for at se sin mor, og pi­gen har ud­trykt øn­ske om det, så er der in­tet pro­ble­ma­tisk i samvæ­ret. Men jeg hå­ber da, at det er pi­gens be­hov, som Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har vur­de­ret det ud fra og ik­ke mo­de­rens, « si­ger Lis­beth Zor­nig.

Sam­me vur­de­ring fin­der man hos chef­p­sy­ko­log hos Red Bar­net Ku­no Sø­ren­sen.

» Vi ved, at det er vig­tigt for børn at ha­ve kon­takt med de­res for­æl­dre, selv­om bar­net er ble­vet an­bragt uden for hjem­met. Børn gør sig man­ge tan­ker om, hvad mor el­ler far sy­nes om dem, og hvis bar­net ik­ke læn­ge­re har kon­takt med den ene el­ler beg­ge for­æl­dre, så får bar­net al­drig be­ar­bej­det de her tan­ker og fø­lel­ser, og det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt, « for­kla­rer han.

Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne re­a­ge­re­de sid­ste år på un­der­ret­nin­ger fra blandt an­det pi­gens sko­le og valg­te at flyt­te pi­gen til en ple­je­fa­mi­lie. Men kom­mu­nen øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om samvæ­ret mel­lem mor og dat­ter.

» Det er op­lys­nin­ger, der fal­der ind un­der kom­mu­nens tavs­heds­pligt, og der­for kan jeg ik­ke si­ge no­get af hen­syn til den min­dre­åri­ge pi­ge, « si­ger Heidi Beck­er- Ras­mus­sen, di­rek­tør for børn og kul­tur i Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne.

Den 53- åri­ge HBJ er og­så til­talt for at ha­ve seksu­elt misbrugt en æl­dre dat­ter i pe­ri­o­den 2000- 2002, da fa­mi­li­en bo­e­de på Ærø. Der­for vil man­ge nok stil­le sig tviv­len­de over for HBJs om­sorgs­gen.

» I de til­fæl­de, hvor myn­dig­he­der­ne er al­vor­ligt be­kym­re­de over for­æl­dre­ev­nen, så har man over­vå­get samvær. For uan­set hvor gru­som­me og ubarm­hjer­ti­ge for­æl­dre­ne har væ­ret mod de­res barn, så er mor sta­dig mor, og far er sta­dig far. Bar­nets for­hold til for­æl­de­ren skal re­pa­re­res, men hvis ik­ke de får mu­lig­hed for at mø­des på en el­ler an­den må­de, så kan den pro­ces ik­ke be­gyn­de, « for­kla­rer Ku­no Sø­ren­sen.

Selv­om en 53- årig mor er til­talt for grove seksu­el­le kræn­kel­ser af sin dat­ter, kan samvær mel­lem de to godt gi­ve me­ning, si­ger eks­per­ter­ne Lis­beth Zor­nig, stif­ter af Hu­set Zor­nig og tid­li­ge­re for­mand for Bør­ne­rå­det, og chef­p­sy­ko­log hos Red Bar­net, Ku­no Sø­ren­sen.

Fo­to: Claus Bech/ Claus Bjørn Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.