’ Yn­ke­ligt at stjæ­le fra børn’

Po­li­ti­ker fik stjå­let to klap­vog­ne på 14 da­ge

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

KE­DE­LIG STA­TI­STIK

På 14 da­ge fik det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem Ras­mus Lang­hoff stjå­let to af sin dat­ters klap­vog­ne. ’ Yn­ke­ligt at stjæ­le fra børn’ ra­ser po­li­ti­ke­ren, hvis sag skri­ver sig ind i en uhy­re ke­de­lig sta­ti­stik.

For små tre uger si­den blev det klart for Ras­mus Lang­hoff, at nog­le lang­fin­gre­de ty­vek­næg­te var brudt ind i op­gan­gen og hav­de kap­pet lå­sen til hans dat­ter In­ge­borgs klap­vogn.

Po­li­ti­ke­ren slog alarm til na­bo­er­ne og po­li­ti­et og fandt ud af, at han ik­ke var den ene­ste, der hav­de få­et stjå­let klap­vog­ne i na­bo­la­get. Så da Ras­mus Lang­hoff an­skaf­fe­de en ny klap­vogn til dat­te­ren, køb­te han en end­nu stør­re kæ­delås.

» Jeg tænk­te, at den i hvert fald ik­ke kun­ne klip­pes over, « si­ger Ras­mus Lang­hoff til BT.

Sam­me ger­nings­mand

Men det kun­ne den. 14 da­ge ef­ter var klap­vogn num­mer to ble­vet hug­get fra op­gan­gen - sam­me me­to­de. End­nu en gang var fa­mi­li­en ef­ter­ladt uden trans­port­mid­del til de­res dat­ter.

Ras­mus Lang­hof­fs op­le­vel­se er helt i tråd med en foru­ro­li­gen­de sta­ti­stik, der i går kom fra Al­min­de­lig Brand. Si­den 2004 er an­tal­let af bar­ne­vognsty­ve­ri­er ste­get med he­le 331 pct. Her blev der re­gi­stre­ret 298 stjå­l­ne bar­ne- og klap­vog­ne, mens der sid­ste år blev hug­get 1.285 bar­ne- og klap­vog­ne fra dan­ske bør­ne­fa­mi­li­er.

» Jeg er over­ra­sket over, at der er no­gen, der vil stjæ­le fra børn. Det er jo et spæd­barn, man stjæ­ler fra, når man stjæ­ler en klap­vogn. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig no­get me­re yn­ke­ligt, « ly­der det fra Ras­mus Lang­hoff, der er over­be­vist om, at det er sam­me ger­nings­mand el­ler grup­pe, der står bag, og at det er or­ga­ni­se­ret.

» Og så kom­mer der må­ske en uvi­den­de bør­ne­fa­mi­lie og tæn­ker, at det er et godt køb, så­dan en klap­vogn til halv pris. Og det kan jo væ­re, at sæl­ger­ne har fu­sket med nog­le kvit­te­rin­ger, så det kan frem­stå i or­den. Men bør­ne­fa­mi­li­er­ne bli­ver i vir­ke­lig­he­den gjort til kri­mi­nel­le, for­di de kø­ber hæ­ler­va­rer, « til­fø­jer Ras­mus Lang­hoff.

Nu er den låst in­de

So­ci­al­de­mo­kra­ten har væ­ret om­kring sit for­sik­rings­sel­skab to gan­ge, har bø­det for to gan­ge selvrisiko og sid­der til­ba­ge med fø­lel­sen af at væ­re ’ kræn­ket’ og gjort til et of­fer.

» Det er det, der ir­ri­te­rer mig mest, « for­tæl­ler han.

Ras­mus Lang­hoff og fa­mi­li­en har nu an­skaf­fet en tred­je klap­vogn, der ind­til nu er låst in­de i fa­mi­li­ens lej­lig­hed.

» Po­li­ti­et kan ik­ke lig­ge på lur for­an al­le lej­lig­he­der. Det hand­ler om at få in­fil­tre­ret de her net­værk. Må­ske via nog­le spor­ings­en­he­der ved nog­le bar­ne­vog­ne, man vur­de­rer har po­ten­ti­a­le til at bli­ve stjå­let. Og sam­ti­dig hol­de øje med Den Blå Avis, om der er lidt for go­de til­bud, « si­ger Ras­mus Lang­hoff.

» Jeg er over­ra­sket over, at der

er no­gen, der vil stjæ­le fra børn. Det er jo et spæd­barn,

man stjæ­ler fra, når man stjæ­ler en klap­vogn. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig no­get me­re yn­ke­ligt, « si­ger den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske po­li­ti­ker Ras­mus Lang­hoff. Her med dat­te­ren

In­ge­borg. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.