Ame­ri­ka­ner­ne hol

Af­spo­re­de loko­fø­re­ren pas­sa­ger­to­get med vil­je el­ler ej? Det er sva­ret på det spørgs­mål, al­le ame­ri­ka­ne­re ven­ter på

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

SKYLD

Var det med vil­je, at den 32- åri­ge loko­fø­rer Bran­don Bosti­an ac­ce­le­re­re­de to­gets fart fra de til­lad­te 80 km/ t til 170 km/ t? Det er det spørgs­mål, som træn­ger sig på, ef­ter den tragi­ske togu­lyk­ke i Phila­delp­hia nat­ten til ons­dag dansk tid.

To­get hav­de 243 pas­sa­ge­rer om bord og over­holdt ha­stig­heds­græn­sen på 130 km/ t ind­til få mi­nut­ter før ulyk­ken. Men plud­se­lig blev far­ten øget. Der kom en kur­ve, hvor to­get højst måt­te kø­re 80 km/ t, men to­get kør­te ind i kur­ven med 170 km/ t.

To­get blev af­spo­ret, og tog­vog­ne­ne væl­te­de og ku­re­de hen over jor­den. Ot­te per­so­ner blev dræbt. 200 per­so­ner blev kvæ­stet, her­af blev 150 be­hand­let på ho­spi­ta­let for de­res kvæ­stel­ser.

Seks per­so­ner er hårdt sår­et.

Tog­fø­re­ren over­le­ve­de, men har blandt an­det få­et hjer­ne­rystel­se og kan iføl­ge sin ad­vo­kat ik­ke hu­ske, hvad der ske­te op til ulyk­ken.

Det har få­et ame­ri­ka­ner­ne til at fryg­te det vær­ste, nem­lig at ulyk­ken blev frem­pro­vo­ke­ret med vil­je.

Tors­dag kom det frem, at loko­før­en ik­ke vil­le ta­le med po­li­ti­et og den ame­ri­kan­ske ha­va­ri­kom­mis­sion Na­tio­nal Trans­porta­tion Sa­fe­ty Bo­ard ( NTSB).

Borg­meste­ren i Phila­delp­hia, Mi­cha­el Nut­ter, var tors­dag ik­ke i tvivl om, hvor skyl­den skul­le pla­ce­res:

» Det var klart en hen­syns­løs kør­sel af tog­fø­re­ren. Han skul­le for alt i ver­den al­drig ha­ve kørt så stærkt i det sving, « sag­de borg­meste­ren til CNN.

Men fre­dag blev ud­ta­lel­ser­ne om loko­fø­re­ren me­re nu­an­ce­re­de.

Loko­fø­re­rens ad­vo­kat Ro­bert Gog­gin sag­de tors­dag i ABC’s pro­gram ‘ Good Mor­ning Ame­ri­ca’ ( fre­dag ef­ter­mid­dag dansk tid, red.), at loko­fø­re­ren ger­ne vil la­de sig af­hø­re af NTSB, men at han ik­ke hu­sker ret me­get fra ulyk­ken.

» Han har ab­so­lut in­gen som helst erin­dring om, hvad der er sket. Han hu­sker, han kom­mer ind i kur­ven, og at han for­sø­ger at re­du­ce­re ha­stig­he­den, « sag­de Ro­bert Gog­gin i mor­gen­pro­gram­met.

Iføl­ge ad­vo­ka­ten er det sid­ste, han hu­sker, at han får fat i sin mo­bil­te­le­fon og rin­ger 911.

Trak nød­brem­sen

En tals­mand fra ha­va­ri­kom­mis­sio­nen NTSB har be­kræf­tet, at Bran­don Bosti­an trak nød­brem­sen kort in­den ulyk­ken, men at det var for sent til at brem­se to­get, in­den det af­spo­re­des.

Ad­vo­ka­ten sag­de li­ge­le­des i pro­gram­met, at Bosti­an ik­ke har haft no­gen syg­doms­hi­sto­rie for­ud for ulyk­ken, at han ik­ke var på­vir­ket af hver­ken al­ko­hol el­ler stof­fer un­der kørs­len, og at han hav­de sin mo­bil­te­le­fon sluk­ket, så­dan som togsel­ska­bet Am­traks reg­ler fo­re­skri­ver.

Dis­se op­lys­nin­ger er end­nu ik­ke ble­vet be­kræf­tet af ef­ter­for­sker­ne.

Langt­fra den skum­le enspæn­der

Ame­ri­kan­ske me­di­er hæf­ter sig og­så ved, at man­ge af Bran­don Bosti­ans Fa­ce­book- ven­ner er kom­met med po­si­ti­ve yt­rin­ger og ud­vi­ser om­sorg og støt­te til ham, og at det vi­ser, at han har et stort so­ci­alt net­værk.

Man­ge af de ame­ri­ka­ne­re, som har stå­et bag plan­lag­te tra­ge­di­er som sko­le­sky­de­ri­er, har væ­ret so­ci­a­le enspæn­de­re.

En af loko­fø­re­rens ven­ner stod frem på en af tv- sta­tio­ner­ne og sag­de, at Bosti­an el­ske­de sit job, og at

LØR­DAG 16. MAJ 2015 han al­drig vil­le la­de så­dan en ulyk­ke ske med vil­je.

En per­son ved navn Bran­don Bosti­an har på si­tet Trai­n­or­der. com net­op de­bat­te­ret og ar­gu­men­te­ret for ind­fø­rel­se af bed­re sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger på togstræk­nin­ger­ne. Trai­n­or­der. com har dog ik­ke vil­let af- el­ler be­kræf­te, om de­bat­tø­ren er sam­me per­son som loko­fø­re­ren.

Der er in­tet au­to­ma­tisk brem­se­sy­stem på stræk­nin­gen, som kun­ne ha­ve for­hin­dret ulyk­ken.

Jo­seph Bo­ard­man, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Am­trak, sag­de fre­dag til CNN, at grun­den til at brem­se­sy­ste­met – der har væ­ret på teg­ne­bræt­tet læn­ge – ik­ke er sat op, er man­gel på tid og pen­ge.

Am­trak- ulyk­ken ko­ste­de ot­te men­ne­sker li­vet. Fo­to: AFP

Bran­don Bosti­an var tog­fø­rer på Am­trak- to­get, der nat­ten til ons­dag blev af­spo­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.