Slip ko­sten, fo

Bør­ne­ne mi­ster ev­nen til at kla­re sig selv, når cur­ling­for­æl­dre fe­jer ba­nen ren for dem, ad­va­rer eks­per­ter

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

CUR­LING­FOR­ÆL­DRE

De fe­jer og fe­jer. Glat­ter selv den mind­ste for­hin­dring ud på li­vets gli­de­ba­ne. Ik­ke for sig selv. Men for de­res børn. De er cur­ling­for­æl­dre. Og der bli­ver fle­re og fle­re af dem.

Men ad­var­sels­lam­per­ne blin­ker nu hos fle­re eks­per­ter. De fin­der det dybt be­kym­ren­de, at for­æl­dre pak­ker de­res børn så me­get ind i vat, at det ik­ke gør ondt at fal­de. For mang­len på knubs i li­vet kan på­vir­ke bar­nets selv­værd og selv­til­lid se­ne­re i li­vet.

De sid­ste uger har de­bat­ten ra­set på de so­ci­a­le me­di­er. Om Dis­neys ‘ Frost’- ar­ran­ge­ment i Kø­ben­havn og om de fa­mø­se sam­le­kort fra Føtex og Bil­ka. Hvor hyste­ri­ske for­æl­dre skum­me­de af ra­se­ri på veg­ne af de­res børn og de skuf­fel­ser og ne­der­lag, som bør­ne­ne nu var ble­vet ud­sat for.

Men det er ik­ke kun de helt små børn, som far og mor svin­ger ko­sten for. For der har væ­ret talt om cur­ling­for­æl­dre – alt­så for­æl­dre, der fe­jer for­hin­drin­ger af vej­en for bør­ne­nes frem­drift – de sid­ste ty­ve år. Og det be­ty­der, at man­ge af de børn som nu skal ud på ar­bejds­mar­ke­det og uni­ver­si­te­ter­ne, er cur­ling­børn.

Jo­han­nes Andersen, som er sam­funds­for­sker og un­der­vi­ser på Aal­borg Uni­ver­si­tet, har al­le­re­de mødt ge­ne­ra­tio­nen af cur­ling­børn og op­le­vet, hvor­dan fle­re un­ge ik­ke selv ta­ger an­svar.

» Når de un­ge skal ha­ve hjælp, har de ik­ke læn­ge­re de­res for­æl­dre og så stil­ler de på en må­de uri­me­li­ge krav til in­sti­tu­tio­ner­ne, og nog­le op­fø­rer sig li­ge­frem me­get egoi­stisk og for­kælet. «

To hø­ne­mødre fjer­ner ba­lan­cen

Finn Kor­saa er pri­vat­prak­ti­se­ren­de psy­ko­log og har skre­vet fle­re bø­ger om fa­mi­lie- og parforhold. Og iføl­ge ham er den stør­ste be­kym­ring, at beg­ge for­æl­dre har til­lagt sig en over­be­skyt­ter- rol­le. Og skal man und­gå at bli­ve en cur­ling­fa­mi­lie, er det vig­tigt med en ba­lan­ce­ret rol­le­for­de­ling mel­lem mo­de­ren og fa­de­ren.

» I cur­ling­fa­mi­li­en har de kvin­de­li­ge vær­di­er som den be­skyt­ten­de ta­get over­hånd, så bå­de mor og far går rundt og le­ger hø­ne­mor og har ik­ke an­det i ho­ve­d­et end at dæk­ke un­ger­ne til med de­res vin­ger, « si­ger Finn Kor­saa.

Han me­ner, at fle­re for­æl­dre sam­ti­dig fast­hol­der de un­ge i en fø­lel­ses­mæs­sig bin­ding, som var na­tur­lig, da bar­net var fi­re år og ik­ke i 20- års al­de­ren.

» Der skal væ­re en ba­lan­ce i rol­le­for­de­lin­gen mel­lem mor og far, mel­lem den, der be­skyt­ter, og den, der ud­for­drer. Det er det, der er op­skrif­ten på en god, vel­fun­ge­ren­de fa­mi­lie, « for­kla­rer han.

Det er der­for vig­tigt, at for­æl­dre­ne respek­te­rer hin­an­den og de­res for­skel­li­ge rol­ler som for­æl­dre. Det er i spæn­det mel­lem dis­se, at vi fin­der den vel­fun­ge­ren­de fa­mi­lie, un­der­stre­ger psy­ko­lo­gen Finn Kor­saa.

Fald læ­rer børn at rej­se sig

Psy­ko­log Per­nil­le Ko­ck, der har ar­bej­det med børn, un­ge og fa­mi­li­er gen­nem ti år, ser og­så en stør­re ten­dens til, at for­æl­dre ser­vi­ce­rer og be­skyt­ter de­res børn på en us­und må­de, der væn­ner bør­ne­ne til, at der al­tid er no­gen, der kla­rer de­res pro­ble­mer.

» Når for­æl­dre gør tin­ge­ne for bar­net, hver gang bar­net bli­ver fru­stre­ret, læ­rer bar­net ik­ke at hånd­te­re de svæ­re og ube­ha­ge­li­ge fø­lel­ser. Bar­net har brug for at er­fa­re, at det kan kla­re bå­de små og sto­re pro­ble­mer, ger­ne med støt­te og vej­led­ning fra for­æl­dre­ne, men ik­ke på en må­de, hvor for­æl­dre­ne ta­ger over, « for­kla­rer Per­nil­le Ko­ck.

Hun me­ner, at bar­net ri­si­ke­rer at mang­le selv­værd gen­nem li­vet, hvis mor og far kla­rer alt for det, hvil­ket kan på­vir­ke bar­nets op­fat­tel­se af sig selv og sin tro på at kun­ne selv.

» Bar­net er­fa­rer ik­ke på egen krop og sjæl, at det sag­tens kan kla­re svæ­re ting, og at pro­ble­mer bli­ver løst og svæ­re fø­lel­ser går over, « si­ger Ko­ck.

Bør­ne­væ­rel­se el­ler au­di­to­rie

Og det er det cur­ling­barn, som sam­funds­for­sker Jo­han­nes Andersen mø­der på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Man­ge vil må­ske tæn­ke, at der ik­ke er no­get pro­blem i at hjæl­pe sit barn en gang imel­lem, men for sam­funds­for­ske­ren kan hjæl­pen hur­tigt bli­ve en gli­de­ba­ne, der vil ram­me bar­net, når det bli­ver vok­sen.

» Det at ud­vik­le sig fra barn til vok­sen er et sted, hvor man skal ud­vik­le selv­værd og selv­til­lid, og hvis for­æl­dre­ne over­ta­ger op­ga­ver­ne for en som barn og ung, så kan man ri­si­ke­re ik­ke at for­stå de mest fun­da­men­tale ting som be­græns­nin­ger og mu­lig­he­der. Det be­ty­der, at man kan fø­le sig fryg- te­lig af­mæg­tig og som vok­sen vil man kom­me i si­tu­a­tio­ner hvor man gi­ver op, « for­kla­rer Jo­han­nes Andersen.

» Nog­le af de stu­de­ren­de, vi mø­der i dag, op­le­ver plud­se­lig, at de ik­ke får de­res vil­je i fle­re sam­men­hæn­ge og suc­ces, som de ple­jer at ha­ve, og så brok­ker de sig over det. Det er må­ske et ud­tryk for, at de ik­ke har haft de nød­ven­di­ge ne­der­lag. De un­ge mang­ler er­fa­rin­ger for, hvad de kan og ik­ke kan, og det er ut­ro­lig vig­tigt, « ud­dy­ber Jo­han­nes Andersen

Og det er ik­ke kun på Aal­borg Uni­ver­si­tet at de op­le­ver cur­ling­børn og de­res for­æl­dre. På CBS har de gen­nem fle­re år op­le­vet til­fæl­de, hvor for­æl­dre blan­der sig, ek­sem­pel­vis kla­ger de på de­res børns veg­ne, hvis de ik­ke kom­mer ind på den ud­dan­nel­se, de har søgt. Det sam­me gæl­der på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor man har op­le­vet, at de un­ge ik­ke selv hol­der sig op­da­te­ret om ek­sa­men­s­tids­punk­ter og an­dre vig­ti­ge be­ske­der. Sim­pelt­hen for­di de er vant til, at for­æl­dre­ne hol­der styr på den slags. Fle­re for­æl­dre over­be­skyt­ter og hjæl­per de­res børn

frem i li­vet. Bå­de på ar­bejds­mar­ke­det og

på uni­ver­si­te­ter­ne op­le­ver man for­æl­dre, der blan­der sig for me­get på de­res børns veg­ne. Teg­ning:

Pe­ter Hey­den­reich

LØR­DAG 16. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.