Med far og mor til job­sam­ta­le

BT - - MERE NÆSTE SIDE - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

Hvad er en cur­ling­for­æl­der?

Cur­ling­for­æl­dre fe­jer for­hin­drin­ger væk for de­res børns frem­drift i li­vet, for­sø­ger at lø­se de­res pro­ble­mer og gi­ver dem ik­ke selv mu­lig­hed for at få er­fa­ring el­ler hånd­te­re svæ­re fø­lel­ser. For­æl­dre­ne prø­ver at fe­je vej­en ren for bump og ube­hag, så de uden pro­ble­mer kan gli­de der­hen, hvor bå­de for­æl­dre og børn øn­sker, de skal gli­de hen.

Hvad er pro­ble­met ved at væ­re

cur­ling­for­æl­dre?

Bør­ne­ne læ­rer ik­ke at stå på eg­ne ben og mø­de mod­stand, for­di for­æl­dre gør al­ting for dem. At ud­vik­le sig fra barn til vok­sen er et sted, hvor man skal ud­vik­le selv-

JOB­SAM­TA­LE

For­æl­dre vil gå langt, når de skal hjæl­pe de­res børn, men det kan og­så væ­re en bjør­ne­tje­ne­ste for dem.

Over­be­skyt­tel­se af un­ge kan Rik­ke B. Ørum, der er chef for HR og Ar­bejds­mil­jø i Dansk Er­hverv, sag­tens nik­ke gen­ken­den­de til.

» Vi har cur­ling­børn ude på ar­bejds­plad­ser­ne og hø­rer fra HR - che­fer­ne, at det gi­ver en ræk­ke ud­for­drin­ger. Man­ge af de un­ge skal først til at læ­re de ba­sa­le ting, når de kom­mer ud på ar­bejds­mar­ke­det, hvil­ket kræ­ver en del ind­sats fra le­der­ne, « for­kla­rer Rik­ke B. Ørum, der på­pe­ger, at man­ge un­ge har svært ved selv at ta­ge ini­ti­a­tiv til at gi­ve en hånd med og he­le ti­den af­ven­ter at få op­ga­ver af che­fen.

Ørum me­ner, at for­æl­dre­ne i de­res iver for at hjæl­pe kun gør det vær­re for bar­net.

» Vi har haft si­tu­a­tio­ner, hvor for­æl­dre­ne er ta­get med til job­sam­ta­ler­ne, el­ler skri­ver an­søg­nin­gen for de­res børn i ste­det for kun at vej­le­de dem. Man­ge for­æl­dre går et skridt for langt og gør ar­bej­det for de­res børn, « si­ger hun og un­der­stre­ger, at det kan væ­re svært at be­vi­se, at man er selv­stæn­dig og kan ta­ge fat, når man står med sin far og mor i hån­den.

For­æl­dre­nes an­svar

Ude hos virk­som­he­der­ne går me­get af selv­stæn­dig­he­den tabt, når de un­ge men­ne­sker bli­ver bå­ret frem og ik­ke har væ­ret vant til at ta­ge et me­dansvar der­hjem­me.

Rik­ke B. Ørum er ik­ke i tvivl om, at det er for­æl­dre­nes an­svar, at de­res børn er kom­met der­ud, hvor de ik­ke selv kan ta­ge an­svar.

» Det er ba­na­le ting, som at kom­me fra A til B, som man­ge un­ge ik­ke kan fin­de ud af, for­di de­res for­æl­dre har kla­ret det for dem. Men det er og­så at ryd­de op ef­ter sig selv på ar­bejds­plad­sen og gi­ve en hånd med, hvor der er be­hov for hjælp, uden at skul­le op­for­dres til det.

Der­for er det me­get sent, at un­ge læ­rer, at der ik­ke er no­gen, der fe­jer vej­en for dig, « si­ger Rik­ke B. Ørum der sy­nes, at cur­ling­børn på ar­bejds­plad­ser­ne er et vok­sen­de fæ­no­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.