’ Mi­ne børn vil al­tid kom­me i før­ste ræk­ke’

Sus­an­ne Westp­hall har al­tid hjul­pet si­ne børn, li­ge­som hen­des eg­ne for­æl­dre hjalp hen­de

BT - - FAMILIE - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

CURLINGMOR

Det er ik­ke al­tid li­ge nemt at klip­pe nav­le­stren­gen. Og for nog­le for­æl­dre kan det væ­re svært, selv når bør­ne­ne når den myn­di­ge al­der.

Så­dan er det for 61- åri­ge Sus­an­ne Westp­hall der har to søn­ner, der i dag er 30 år og 33 år.

Selv­om ’ bør­ne­ne’ bur­de stå på eg­ne ben, har Sus­an­ne Westp­hall, der ar­bej­der som pæ­da­gog for au­ti­ster, ta­get lån i sit hus for at kø­be lej­lig­he­der på Øster­bro til si­ne to søn­ner og be­ta­ler til­med de­res te­le­fon­reg­nin­ger.

Curlingmor, ja – er det for­kert?

» På nog­le om­rå­der er jeg nok en curlingmor, men jeg kan ik­ke se, at der er no­get galt i det. Mi­ne for­æl­dre har og­så hjul­pet min sø­ster og mig, og vi har ik­ke ta­get ska­de af det, vi har da ar­bej­det og tjent vo­res eg­ne pen­ge. Mi­ne to søn­ner har selv to rig­tig go­de job, og jeg tror på in­gen må­de, det har gjort ska­de, de har må­ske ba­re haft det lidt me­re be­ha­ge­ligt, « si­ger hun.

Den om­sorgs­ful­de mor fra Char­lot­ten­lund har det godt med at hjæl­pe si­ne to dren­ge og er glad for at ha­ve væ­ret den fa­ste ba­se, som de al­tid har kun­net reg­ne med.

Hjæl­pen må ik­ke ud­nyt­tes

Det har dog væ­ret vig­tigt, at dren­ge­ne har lært at bru­ge hjæl­pen og ik­ke ba­re ud­nyt­te den.

» Hvis de hav­de væ­ret dov­ne, vil­le jeg ik­ke ha­ve hjul­pet, som jeg har gjort, så vil jeg ha­ve bedt dem om at kla­re sig selv.

Men ef­ter­som de fort­sat­te stu­di­er­ne og har få­et go­de job, så vil jeg sta­dig hjæl­pe dem, når de kom­mer og spør­ger mig i dag. Det sy­nes jeg er en mors op­ga­ve, « på­pe­ger Sus­an­ne Westp­hall.

Be­ta­ler te­le­fon­reg­nin­ger­ne

Sus­an­ne Westp­hall in­drøm­mer, at hun må­ske har væ­ret lidt nem at lok­ke til at skri­ve søn­ner­nes sko­le­op­ga­ver un­der de­res stu­di­e­tid og for­tæl­ler sam­ti­dig, at hun i dag be­ta­ler de­res te­le­fon­reg­nin­ger.

» Jeg har et tre­delt Te­lia abon­ne­ment, og så har det ba­re væ­ret nem­me­re at fort­sæt­te med at be­ta­le, i ste­det for at la­ve det om, selv­om de er flyt­tet hjem­me­fra for fle­re år si­den, « for­kla­rer hun og kan godt selv se, at det ly­der som en sjov re­fe­ren­ce til en curlingmor.

Der er dog græn­ser for, hvad hun vil gø­re, da hun me­ner, at det kan en­de som en bjør­ne­tje­ne­ste.

» Jeg kan fin­de på at hjæl­pe med me­get, men man er og­så nødt til at fin­de en ba­lan­ce. Det vær­ste er, hvis man læ­rer si­ne børn, at de al­tid skal ha­ve de­res vil­je. Her skal for­æl­dre­ne tæn­ke på, hvil­ke kon­se­kven­ser det kan ha­ve, « si­ger hun.

Sus­an­nes Westp­hall har for nog­le år til­ba­ge truk­ket cur­ling- kor­tet, da en ad­vo­kat ik­ke vil­le ud­be­ta­le hen­des søn et le­gat, for­di søn­nen hav­de glemt at ind­lø­se check­en in­den for 30 da­ge. Den hjælp­som­me mor tog der­for op på Es­pla­na­den og ryk­ke­de sig ik­ke ud af ven­te­væ­rel­set, før hun fik pen­ge­ne.

Selv­om hen­des søn­ner har få­et me­get hjælp gen­nem åre­ne, tror hun be­stemt ik­ke, at det vil ska­be pro­ble­mer i frem­ti­den.

» De kan sag­tens bli­ve til selv­stæn­di­ge men­ne­sker, der må­ske ba­re har få­et en hjæl­pen­de hånd hen ad vej­en. Jeg tror på, at de se­ne­re i li­vet selv vil hjæl­pe de­res eg­ne børn, når den tid kom­mer, li­ge­som min sø­ster og jeg kø­rer vi­de­re i vo­res for­æl­dres spor, for de hjalp og­så os med al­ver­dens ting, « for­tæl­ler Sus­an­ne Westp­hall.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.