’’

BT - - FAMILIE - Lars Hen­rik Lar­sen, far til tre

Jeg valg­te at af­gi­ve en løn­stig­ning, for at min søn kun­ne få en læ­re­plads på mit ar­bej­de

» Jeg valg­te at af­gi­ve en løn­stig­ning, for at min søn kun­ne få en læ­re­plads på mit ar­bej­de. Som si­tu­a­tio­nen ser ud i øje­blik­ket, er det jo umu­ligt at få en læ­re­plads, med­min­dre man bru­ger si­ne kon­tak­ter. Jeg har al­drig for­talt min søn, at han har få­et job­bet på grund af min hjælp. For jeg vil­le ik­ke ha­ve, at han skul­le sid­de med den fø­lel­se, men jeg sag­de til ham, in­den han gik til

Sus­an­ne Westp­hall på 61 år har hjul­pet si­ne to søn­ner med køb af lej­lig­hed, op­ga­ve­skriv­ning og be­ta­ler sta­dig de­res te­le­fon­reg­nin­ger. Søn­ner­ne er i dag 30 år og 33 år.

Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.