Selv­føl­ge­lig kri­ti­se­rer den gam­le ge­ne­ra­tion

BT - - FAMILIE - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

CURLINGFAR

Lars Hen­rik Lar­sen er far til tre børn på 16 år, 18 år og 21 år. Han er ik­ke et øje­blik i tvivl om, at han vil træk­ke i fle­re trå­de, for at hans børn kan kom­me frem i li­vet. Og­så på ar­bejds­mar­ke­det.

I de se­ne­ste år har det væ­ret svært at fin­de en læ­re­plads, og det op­le­ve­de Lars Hen­rik Lar­sens søn og­så. sam­ta­le, at han ik­ke måt­te skuf­fe mig, « for­kla­rer han.

53- åri­ge Lars Hen­rik Lar­sen, der er pro­jekt­le­der og i øje­blik­ket bor i Thailand, vil ik­ke kal­de sig selv for cur­ling­for­æl­der, men en om­sorgs­fuld og in­ter­es­se­ret far.

Han me­ner ik­ke, man bur­de pe­ge fin­gre ad for­æl­dre, der for­sø­ger at hjæl­pe de­res børn, men der skal væ­re en ba­lan­ce. For ham er det vig­tigt, at man ik­ke ba­re fe­jer for­hin­drin­ger væk, uden at ens børn først har spurgt om hjælp.

De un­ge vil ar­bej­de

Fle­re eks­per­ter har gen­nem åre­ne yt­ret de­res be­kym­ring for børn og un­ge, der bli­ver over­be­skyt­tet, og bli­ver der­for kri­ti­se­ret for ik­ke at kun­ne ta­ck­le ud­for­drin­ger, men det be­kym­rer ik­ke Lars Hen­rik Lar­sen:

» Jeg sy­nes, man har kørt he­le frygts­ce­na­ri­et op i en spids, for der er ik­ke no­get nyt i, at den æl­dre ge­ne­ra­tion kri­ti­se­rer den un­ge ge­ne­ra­tion, det har vi hørt på fra al­le ge­ne­ra­tio­ner, og­så da jeg var ung, « for­tæl­ler han.

Pro­jekt­le­de­ren er ik­ke ban­ge for, at den un­ge ge­ne­ra­tion bli­ver uselv­stæn­dig, da han af egen er­fa­ring kan mær­ke, at de un­ge ger­ne vil ha­ve et ar­bej­de, og me­ner selv, at de un­ge med ti­den kom­mer til at til­pas­se sig den ar­bejds­plads og de op­ga­ver, der føl­ger med.

Det er en na­tur­lig ud­vik­ling, me­ner Lars Hen­rik Lar­sen.

53- åri­ge Lars Hen­rik Lar­sen står al­tid klar til at hjæl­pe si­ne tre børn, hvis de har brug for det. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.