Så­dan var hans s

Tid­li­ge­re kæ­re­ste for­tæl­ler om den sid­ste, svæ­re tid for eks- rig­man­den Thomas Nitz, der blev fun­det død 7. maj

BT - - NYHEDER - Gun­nar Bla­s­chke i Fi­lip­pi­ner­ne bt@ bt. dk

DØDS­FALD

For få år si­den hav­de han alt. Fa­mi­lie og børn. Blom­stren­de for­ret­nin­ger. Man­ge mil­li­o­ner i vær­di­er. Nu er for­ret­nings­man­den Thomas Nitz død i en al­der af blot 41 år, og kon­tra­sten til li­vet på top­pen kun­ne ik­ke væ­re mejs­let ty­de­li­ge­re ud, da han tors­dag blev kre­me­ret.

Det ske­te fra ka­pel­let hos be­gra­vel­ses­fir­ma­et ’ Rol­ling Hills’ i Ce­bu i Fi­lip­pi­ner­ne. Med ved den uhøj­ti­de­li­ge ce­re­mo­ni var Thomas Nitz’ eks­kæ­re­ste Cin­dy En­con­tro og hans ud­le­jer, samt den­nes ko­ne.

De tre men­ne­sker er sam­ti­dig dem, der som nog­le af de få op­le­ve­de den men­ne­ske­li­ge tra­ge­die, der ram­te Thomas Nitz, ef­ter at hans for­ret­nin­ger i Dan­mark kol­lap­se­de, og han i 2014 tog flug­ten om på den an­den si­de af jor­den, hvor han i sid­ste uge blev fun­det død i sin lej­lig­hed.

Han ef­ter­lod en fa­mi­lie i Dan­mark, der ik­ke fik at vi­de, hvor han op­holdt sig.

» Thomas var et dej­ligt men­ne­ske. Men han hav­de det svært, da han kom her­til sid­ste ef­ter­år, « for­tæl­ler 32- åri­ge Cin­dy En­con­tro, som har væ­ret Thomas Nitz’ fi­lip­pin­ske ve­nin­de, si­den de lær­te hin­an­den at ken­de via in­ter­net­tet i 2011.

» Han vil­le ik­ke for­tæl­le, hvor­for han plud­se­lig var kom­met her til Ce­bu for at bli­ve, « si­ger hun til BT.

Thomas Nitz var et kendt an­sigt og en stor for­ret­nings­mand i Ha­der­s­lev, hvor han i en år­ræk­ke eje­de ad­skil­li­ge virk­som­he­der, blandt an­det re­stau­ran­ter, tøj­bu­tik­ker og en flysko­le. På et tids­punkt hav­de hans in­ve­ste­rings­sel­skab Nitz In­vest me­re end 82 mil­li­o­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal. Desvær­re blev det ik­ke ved med at gå godt, og på få år hav­de hans sel­skab et mas­sivt un­der­skud. I 2013 blev det er­klæ­ret kon­kurs, og i 2014 for­svandt han ud af lan­det.

Kom for­an­dret til­ba­ge

In­den for­ret­nin­ger­ne kol­lap­se­de, mød­te de to hin­an­den via dat­ing- si­tet ’ Fi­li­pi­no Cupid’ og be­gynd­te at chat­te sam­men i 2011. Ik­ke lang tid ef­ter rej­ste han til Fi­lip­pi­ner­ne og be­søg­te den lidt yn­gre sko­le­læ­re­rin­de i Ce­bu, men rej­ste til­ba­ge til Dan­mark for at fort­sæt­te si­ne for­ret­nin­ger.

Det blev til fle­re be­søg gen­nem åre­ne, men da han duk­ke­de op sid­ste år, var Thomas helt for­an­dret, for­tæl­ler Cin­dy En­con­tro.

» Vi hav­de det al­tid sjovt sam­men den­gang. Thomas hav­de mas­ser af pen­ge og var ik­ke ban­ge for at bru­ge dem, når vi var sam­men. Da han kom til­ba­ge den­ne gang, var der sket no­get med hans for­ret­ning. Han vil­le ik­ke for­tæl­le mig ret me­get om, hvad der var sket, men han hav­de det dår­ligt, « for­tæl­ler hun.

De to blev ved med at se hin­an­den, men Thomas Nitz iso­le­re­de sig me­re og me­re i sin lej­lig­hed i for­ret­nings­kvar­te­ret i Ce­bu. På et tids­punkt fik han kon­sta­te­ret le­ver­be­tæn­del­se, og hans syg­dom blev for­vær­ret af for me­get al­ko­hol.

» Han var de­pri­me­ret og fik no­get me­di­cin, som ik­ke hjalp ham. Han tal­te me­get om si­ne børn og sin fa­mi­lie. Især sin mor og sø­ster, som han of­te tal­te med, « for­tæl­ler hun og har svært ved at hol­de tå­rer­ne til­ba­ge.

» Han tal­te og­så med sin søn i te­le­fo­nen nog­le gan­ge, men når dren­gen spurg­te, hvor han var, vil­le han ik­ke si­ge det. Det var me­get hem­me­ligt alt sam­men, « for­tæl­ler hun.

Thomas Nitz for­svandt fra Dan­mark, uden at no­gen vid­ste, hvor han var ta­get hen, og mød­te al­drig op i ret­ten i for­bin­del­se med sin kon­kurs. Han ar­bej­de­de ik­ke i sin sid­ste tid i Fi­lip­pi­ner­ne, men hav­de iføl­ge Cin­dy En­con­tro pen­ge i en fi­lip­pinsk bank, BPI, som han le­ve­de for.

» Jeg ved ik­ke, hvor han fik si­ne pen­ge fra, « si­ger hun til BT.

Uhel­bre­de­ligt syg

Hvor Thomas Nitz tid­li­ge­re var den gav­mil­de gi­ver og fest­li­ge midt­punkt, blev han me­re og me­re in­de­slut­tet, og for­hol­det mel­lem ham og Cin­dy En­con­tro blev tyn­get af hans si­tu­a­tion og hans hu­mør­sving­nin­ger – of­te i for­bin­del­se med, at han drak for me­get, for­tæl­ler hun.

» Jeg prø­ve­de at si­ge til ham, at han skul­le pas­se bed­re på sig selv. Især ef­ter han fik kon­sta­te­ret le­ver­be­tæn­del­se, men han blev vred og vil­le ik­ke snak­ke med mig om det. «

I de­cem­ber 2014 var Thomas Nitz ind­lagt på Chong Hua Me­di­cal Cen­ter, men hans syg­dom kun­ne til­sy-

LØR­DAG 16. MAJ 2015 ne­la­den­de ik­ke hel­bre­des. Di­ag­no­sen lød på en He­pa­ti­tis B in­fek­tion, som ik­ke er ual­min­de­lig i Fi­lip­pi­ner­ne, og som nog­le får for ek­sem­pel ved at spi­se mad fra et af de man­ge ga­de­køk­ke­ner.

» Der gik læn­ge­re og læn­ge­re tid, hvor vi ik­ke så hin­an­den. Jeg ved ik­ke rig­tig, hvad han la­ve­de, « for­tæl­ler Cin­dy En­con­tro og til­fø­jer at Thomas Nitz blev me­re og me­re bit­ter.

» Han sav­ne­de sin fa­mi­lie og si­ne to børn no­get så for­fær­de­ligt. Han hav­de blandt an­det et bil­le­de af sin mor, som han of­te tog frem og kig­ge­de på med tå­rer i øj­ne­ne, « for­tæl­ler hun.

Thomas Nitz’ far, Wil­ly Nitz, for­tal­te for­le­den BT, at han vil­le hu­ske sin søn for de man­ge go­de ti­der.

» Han var en iværk­sæt­ter. Han var en stor mand, « sag­de Wil­ly Nitz.

Syg­dom­men ko­ste­de Thomas Nitz li­vet. Han blev fun­det død i sin lej­lig­hed den 7. maj, ef­ter at per­so­na­let i byg­nin­gen, hvor han bo­e­de, ik­ke hav­de set ham i fem da­ge.

Ur­nen med hans aske vil bli­ve sendt hjem til Dan­mark via den dan­ske am­bas­sa­de i Ma­nila. I Dan­mark får fa­mi­li­en mu­lig­hed for at si­ge et sid­ste far­vel til Thomas Nitz, når han ste­des til hvi­le.

Thomas Nitz ef­ter­la­der sig to børn på 11 og 13 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.