Win­dows 10 bli­ver den sid­ste Win­dows

BT - - NYHEDER -

Når Mi­cro­soft i slut­nin­gen af juli lan­ce­rer den nye Win­dows 10 til bå­de pc’er, tav­le- pc’er og te­le­fo­ner, bli­ver det den sid­ste Win­dows. Der kom­mer ik­ke en Win­dows 11. Det bli­ver nem­lig kon­se­kven­sen af, at Mi­cro­soft har be­slut­tet at op­da­te­re sit sty­re­sy­stem lø­ben­de i ste­det for som hidtil i sto­re portioner eft er nog­le år.

Det sag­de Mi­cro­soft s så­kald­te ud­vik­lings­e­van­ge­list Jer­ry Nixon for­le­den på en kon­fe­ren­ce i Chi­ca­go i USA.

» Li­ge nu fri­gi­ver vi Win­dows 10, og for­di Win­dows 10 er den sid­ste ver­sion af Win­dows, ar­bej­der vi al­le på Win­dows 10, « lød hans mel­ding.

Mi­cro­soft , som for snart halvan­det år si­den fi k ny top­chef, da Satya Na­del­la over­tog ro­ret eft er Ste­ve Bal­l­mer, har lagt sin stra­te­gi om i for­sø­get på at kom­me væk fra at væ­re bun­det af pc- ver­de­nen.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.