Fi­re ge­ne­ra­tio­ner i E- lø­bet

Søn­dag 4. ok­to­ber bli­ver en fest­dag i sko­ven for 85- åri­ge Finn ’ Fut’ og fa­mi­li­en

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Fo­to: Scan­pix

ERE­MI­TA­GE­LØ­BET

En ol­de­far på 85 år skrev sam­men med dat­te­ren på 60, bar­ne­bar­net på 39 og ol­debør­ne­ne på 14 og 11 hi­sto­rie i sid­ste års Ere­mi­ta­ge­løb.

Det var før­ste gang, at fi­re ge­ne­ra­tio­ner i en fa­mi­lie delt­og i Dan­marks mo­tions­løb nr. 1.

Søn­dag 4. ok­to­ber ven­der Team Fut, som den lø­beg­la­de fa­mi­lie kal­der sig, til­ba­ge til Dy­re­ha­ven.

Al­der­s­præ­si­den­ten Finn ” Fut” Kri­sti­an­sen fra Thors­min­de på land­tan­gen mel­lem Vester­ha­vet og Nis­sum Fjord har kæ­le­nav­net fra sin tid i søvær­net, hvor han un­der­vi­ste i fy­sisk ud­dan­nel­se og træ­ning.

Hans dat­ter, Kit­te Mørk, bor i Sul­sted nord for Aal­borg, og bar­ne­bar­net Thomas Mørk og døtre­ne Maya og Sa­rah i Kø­ge.

” Det var en stor op­le­vel­se sid­ste år, og vi glæ­der os igen,” si­ger Finn ” Fut” Kri­sti­an­sen, som fejrer ju­bilæum i Dy­re­ha­ven. Det bli­ver hans 25. Ere­mi­ta­ge­løb.

Han løb sit før­ste E- løb, mens han bo­e­de på Sjæl­land, og han har al­tid sat en ære i at væ­re i god form. Som han si­ger:

» Løb er en del af mig. Jeg el­sker det og vil ger­ne mo­ti­ve­re an­dre, der er op­pe i åre­ne, til at mo­tio­ne­re. Mit mot­to er, at løb skal væ­re sjovt. Og løb er jo gan­ske sim­pelt. Det er blot at læ­ne sig for­over, og li­ge før man fal­der skyn­de sig at flyt­te fød­der­ne. Jeg træ­ner ale­ne så langt ude ve­st­på, som man næ­sten kan kom­me, og jeg ny­der at kom­me i Dy­re­ha­ven og mø­de man­ge tu­sin­de an­dre lø­be­re. «

Lø­ber og­så ma­ra­ton

Finn ’ Fut’ Kri­sti­an­sen de­bu­te­re­de på ma­ra­ton som 67årig i Ber­lin og har si­den lø­bet fle­re ma­ra­ton­løb rundt om i Eu­ro­pa. Sid­ste år hav­de han de­butan­ten og bar­ne­bar­net Thomas Mørk med på de klas­si­ske 42,195 ki­lo­me­ter fra Ma­rat­hon til At­hen.

» Vi lø­ber At­hen Ma­rat­hon igen til novem­ber. Der er ik­ke så man­ge i min al­der, der lø­ber så langt. Jeg sy­nes, det er dej­ligt, når folk klap­per. Jeg kan godt li­de at væ­re midt­punkt, « ler ol­de­far.

Du kan selv til­mel­de dig Ere­mi­ta­ge­lø­bet på www. elob. dk.

Fi­re ge­ne­ra­tio­ner i E- lø­bet, fra ven­stre Finn ” Fut” Kri­sti­an­sen, Kit­te, Sa­rah, Thomas og Maya.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.