Kul­tur Job­bet hav­de nær ko­stet ham li­vet og søn­nen

Ef­ter 33 år i tal­ks­how- sto­len er David Let­ter­man klar til pen­sion – ons­dag er tv- leg­en­dens sid­ste dag

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk ’ Vejr- mand’ i sta­ten In­di­a­na. Mi­cha­el Mey­er­heim

AF­SKED

Han er ble­vet spar­ket i ho­ve­d­et, yd­my­get for åben skærm og kaldt et ’ røv­hul’ af én af ver­dens stør­ste po­p­stjer­ner. Men al­li­ge­vel er David Let­ter­man ik­ke helt sik­ker på, at han har ta­get den rig­ti­ge be­slut­ning om at gå på pen­sion.

Men be­slut­nin­gen er ta­get. Ons­dag er sid­ste dag. Su­per­stjer­ner og top­po­li­ti­ke­re som Ba­ra­ck Oba­ma, Bill Cl­in­ton, Julia Ro­berts og Bil­ly Crystal har i den se­ne­ste uge al­le­re­de lagt vej­en for­bi for at si­ge far­vel. Og dan­ske fans og kol­le­ga­er som Jarl Fri­is- Mik­kel­sen og Mi­cha­el Mey­er­heim kan ik­ke få ar­me­ne ned af be­gej­string over den guld­gru­be på over 8.000 show, som Let­ter­man har ef­ter­ladt sig.

Jarl og Mey­er­heim jub­ler

» Der er in­gen ved si­den af, og der er in­gen over David Let­ter­man. Den mand har sim­pelt­hen det he­le, når det dre­jer sig om tal­ks­howvær­ter, « si­ger den dan­ske tal­ks­how­stjer­ne Mi­cha­el Mey­er­heim, der al­le­re­de i 1980 op­le­ve­de Let­ter­man på ame­ri­kansk mor­gen- tv.

» Han gjor­de et ut­ro­lig stort ind­tryk på mig. Og da jeg selv be­gynd­te i tal­ks­how­bran­chen i 1988, tænk­te jeg: ’ det ser da me­get let ud’. Men det var det be­stemt ik­ke. I mit før­ste tals­how ind­ret­te­de vi og­så stu­di­et helt li­ge­som Let­ter­mans. Og vi ko­pi­e­re­de så­gar de­res idé om ugens top- ti li­ste over tos­se­de ting. Men vi fandt hur­tigt ud af, at det ik­ke du­e­de. Li­ge­som David Let­ter­man al­tid har gjort det, dre­jer det sig nem­lig al­tid om at bru­ge sin egen per­son­lig­hed, « si­ger Mi­cha­el Mey­er­heim.

Og Jarl Fri­is- Mik­kel­sen, der og­så har livslang er­fa­ring som tv- vært, kun­ne ik­ke væ­re me­re enig.

’ Jar­len’ op­le­ve­de un­der et op­hold i New York Ci­ty i 1982 op­ta­gel­ser­ne til ét af David Let­ter­mans al­ler­før­ste ’ The La­te Show With David Let­ter­man’ hos NBC. Og dét glem­mer han al­drig.

» Den mand er jo fuld­stæn­dig frygt­løs. Han er kna­stør. Hans sar­kas­me er ustop­pe­lig. Hans stil er i og for sig me­get eu­ro­pæ­isk. Og David Let­ter­man in­spi­re­re­de mig i dén grad, » si­ger Fri­is- Mik­kel­sen til BT.

Men trods suc­ce­sen har den i dag 68- åri­ge Let­ter­mans kar­ri­e­re ik­ke væ­ret uden sor­te pe­ri­o­der.

I år 2000 måt­te Let­ter­man så­le­des ha­ste­o­pe­re­res ( fi­redob­belt by- pass), da stress og dår­ligt kredsløb hav­de bragt hans hjer­te og der­med liv i over­hæn­gen­de fa­re. Stjer­ner som Cher og Oprah Win­frey har ha­det ham og de næg­te­de hver især i over ti år at snak­ke med Let­ter­man. Cher kald­te ham oven i kø­bet et ’ røv­hul’ for åben skærm. Og i 2009 var Let­ter­mans ver­den på nip­pet til at bry­de helt sam­men.

By­pass og kid­nap­ning

I sam­ar­bej­de med FBI af­slø­re­de tv­stjer­nen nem­lig i sid­ste øje­blik en plan om at kid­nap­pe hans el­ske­de søn Har­ry, der var ba­re fem år gam­mel. Det var en gart­ner og nog­le an­dre an­sat­te hjem­me hos Let­ter­man- fa­mi­li­en, der stod bag den ond­s­in­de­de plan. Og David let­ter­man var ty­de­ligt ry­stet, da han del­te sit ma­re­ridt med se­er­ne.

Få år se­ne­re måt­te Let­ter­man - igen for åben skærm - in­drøm­me, at han hav­de haft ad­skil­li­ge seksu­el­le for­hold til kvin­de­li­ge an­sat­te. Og end­nu en gang spå­e­de de ame­ri­kan­ske me­di­er, at det var for­bi for tal­ks­howvær­ten, der al­le­re­de på det tids­punkt fik små 230 mil­li­o­ner kro­ner i årsløn. ry og ko­nen Re­gi­na) har en ranch.

Far og søn ( nu 11 år) el­sker at fi­ske. Ko­nen el­sker at ri­de. Og hvis de får hjemve ef­ter Man­hat­tan, så ta­ger det ik­ke man­ge ti­mer i pri­vat­fly.

Men hjem­me i Ed Sul­li­van- studi- et vil David Let­ter­man bli­ve sav­net.

Bå­de Jarl Fri­is- Mik­kel­sen og Mi­cha­el Mey­er­heim me­ner, at af­lø­ser Step­hen Col­bert er et godt valg. Men li­ge­som mil­li­o­ner af an­dre fans fra he­le ver­den vil de sav­ne de­res for­bil­le­de, David Let­ter­man.

» David Let­ter­man har al­drig mi­stet fat­nin­gen, uan­set hvor van­vit­tigt hans gæ­ster har op­ført sig. Og hans blan­ding af respekt og respekt­løs­hed er uden si­destyk­ke, « si­ger Mi­cha­el Mey­er­heim.

Og den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og flit­ti­ge gæst Ti­ne Fay til­fø­jer ær­ger­ligt:

» Ef­ter David Let­ter­man er der ik­ke no­gen at væ­re ban­ge for. Al­le de nye vær­ter er så sø­de og ven­li­ge. «

The RA­VEO­NET­TES

Ud­dan­nel­se:

Uni­ver­si­ty. Før­ste job:

Der er in­gen ved si­den af og der er in­gen over David Let­ter­man

Her - ik­ke langt fra Ti­mes Squa­re på Man­hat­tan - har David Let­ter­man

ar­bej­det si­den 1993. På ons­dag er det tv- leg­en­dens sid­ste dag på job­bet. Fo­to: EPA 12. april 1947 ( 68 år).

David Mi­cha­el Let­ter­man.

Ball Sta­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.