BiB- vi­ne er sta­dig for­nuft ige køb

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Com

PRAK­TISK

Tim Vol­ler­s­lev Bag- in- Box – og­så kaldt BiB – er sta­dig go­de køb trods hø­je­re af­gift er og al­min­de­li­ge pris­stig­nin­ger.

Man spa­rer oft e ca. 25 pct. ved at kø­be sin vin i den prak­ti­ske tre li­ters em­bal­la­ge, frem for at kø­be – i øv­rigt oft e den sam­me vin - på fl aske. Tre li­ter sva­rer nem­lig til fi re fl asker.

Des­u­den har em­bal­la­gen den for­del, at vi­nen hol­der sig frisk en god må­neds tid, eft er at før­ste glas er skæn­ket op – for­ud­sat at vi­nen op­be­va­res i kø­le­ska­bet, eft er at den er åb­net. Det gæl­der og­så den rø­de.

Har man BiB- vi­nen stå­en­de i kø­le­ska­bet, er det nemt li­ge at tap­pe den på glas el­ler i en kar­aff el.

Vi­nen når hur­tigt en god ser­ve­rings­tem­pe­ra­tur. Det vil for hvid­vi­ne­nes ved­kom­men­de si­ge seks til ot­te gra­der og 17 gra­der, når det gæl­der rød­vi­ne­ne. Un­ge rød­vi­ne sma­ger bedst lidt køli­ge.

BiB- vin er prak­tisk i som­mer­hus, på cam­ping el­ler pi­c­nic. Kom­men­tar: Læk­ker, saf­tig, fyl­dig rød­vin med flot, vel­ba­lan­ce­ret, dyb, frug­trig smag af sol­mod­ne mør­ke bær, kryd­derur­ter, let kry­dret , lidt pe­ber og har­monisk va­nil­je. Godt til­bud. Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res til kraf­ti­ge og ger­ne kry­dre­de ret­ter af gril­let kød. Pris pr. 3 li­ters BiB: Kr. 149,95. Til­bud uge 20+ 21 kr. 139,95. For­hand­ler: Su­perBest/ Me­ny/ Go­biVin tlf. 3613 0077. www. go­bi- Tin­to, Vi­di­gal Wi­ne, Vin­ho Re­gio­nal Lis­boa, Portu­gal.

Frug­trig, saf­tig, be­ha­ge­ligt fyl­dig, me­di­um kry­dret rød­vin med lang, rund smag af mod­ne mør­ke bær, sor­te blom­mer, strejf af ur­ter, lidt pe­ber, va­nil­je og toast. Godt til­bud.

Ser­ve­res let kølig af sto­re glas til pas­ta med kødsau­ce, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af ok­se- el­ler lam­me­kød.

Kr. 155. Til­bud uge 21+ 22 kr. 99,95.

Nem­lig. com tlf. 5339 0563. Vi­niPortu­gal. www. nem­lig.

Bag- in- Box vin er prak­tisk at ha­ve med, hvis man skal i som­mer­hus, på cam­ping el­ler ba­re på sko­v­tur.

Me­get frug­trig, me­di­um fyl­dig, be­ha­ge­lig, frisk hvid­vin, me­di­um tør med god smag af tro­pi­ske frug­ter, kryd­derur­ter og lidt li­me­frugt.

Hyg­ge uden mad til fa­ste oste el­ler til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk og lign.

Kr. 129. Føtex/ Glo­bus Wi­ne tlf. 8930 3030. www. føtex. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.