’ Det gi­ver sta­dig et stik i mig, når jeg ser Tri­ne Dyr­holm’

BT - - WEEKEND - Si­mon Rie­del bt@ bt. dk

IN­TER­VIEW De dum­me­ste kom­men­ta­rer på Fa­ce­book er, ... når folk skri­ver ’ Støj­berg stø­jer’ til mig. Den er for op­lagt. Den har jeg hørt si­den 3. klas­se. Det er en­ten dem, der har on­kel- hu­mor, el­ler dem, der er po­li­tisk ue­ni­ge med mig, der skri­ver: ’ Nu stø­jer Støj­berg igen’, som om de var me­get op­fi nd­som­me. Jeg har 48.000 me­get ak­ti­ve føl­ge­re på min si­de, og det er jeg me­get glad for, selv­om Lin­se Kes­sler har man­ge fl ere – 300.000. Jeg un­drer mig over,... at der er så me­get mi­li­me­ter- ret­fær­dig­hed til. Jeg ha­der mi­li­me­ter­ret­fær­dig­hed. Jeg har en hel grund­læg­gen­de tro på, at det he­le nok går op i den sid­ste en­de. Nog­le gan­ge ta­ber man lidt, an­dre gan­ge vin­der man. Jeg har al­drig no­gen­sin­de hørt no­gen lig­ge på de­res døds­le­je og ærg­re sig over, at et an­det men­ne­ske en­gang var lidt me­re hel­dig i en si­tu­a­tion. Når det he­le slut­ter, går det nok li­ge op. Yt­rings­fri­hed er, at man må ta­le højt i bi­o­gra­fen ... nej, be­stemt ik­ke. Det er, at man si­ger sin me­ning og ta­ger an­sva­ret for det. Det er alt­så ik­ke at sid­de og spar­ke ind i an­dre folks sto­le i bi­o­gra­fen i halvan­den ti­me, ky­le med po­pcorn og slik og snak­ke højt. Jeg el­sker sta­dig at gå i bi­o­gra­fen og gør det oft e. Jeg el­sker at se en fi lm på stort lær­red med fan­ta­stisk lyd og duft en af po­pcorn og en kæm­pe Co­la Zero. Og en del af bi­o­gra­fop­le­vel­sen er, at der er an­dre til ste­de. Jeg har li­ge væ­ret i bi­o­gra­fen for at an­mel­de fi lmen ’ The Aven­gers’ sam­men med al­le an­mel­der­ne, og hold da op, det er or­dent­li­ge men­ne­sker. Selv­om de spi­ser crois­san­ter og drik­ker kaff e, kan man ik­ke hø­re dem, og de krum­me­de ik­ke en­gang. Jeg er ble­vet be­skyldt for man­ge ting ... f. eks. at jeg skul­le væ­re DFer. Der er man­ge ting, jeg er ue­nig med Dansk Fol­ke­par­ti i, men og­så det mod­sat­te. Jeg er ik­ke enig i de­res øko­no­mi­ske po­l­tik. Den vil ko­ste alt for me­get. Jeg glem­te yd­myg­he­den, ... da jeg for nog­le år si­den tro­e­de, jeg var me­get bed­re til at ri­de, end jeg egent­lig var. Jeg var af sted med nog­le ven­ner på hest, og jeg faldt af og slog mig rig­tig me­get. Jeg er en dår­lig ryt­ter, det hav­de jeg glemt. Jeg var gul og blå i lang tid. Det går galt i Dan­mark om 10 år, ... hvis ik­ke vi står fast på de grund­læg­gen­de fri­heds­vær­di­er, vi har som fun­da­ment for det dan­ske sam­fund. Hvis vi, hver ene­ste gang, der er no­get, træ­der et lil­le und­skyl­den­de skridt til­ba­ge, går det galt. For hvis vi træ­der et lil­le skridt til­ba­ge til­pas man­ge gan­ge, kom­mer vi bil­led­ligt talt til at stå med ryg­gen op mod mu­ren. Vo­res fri­heds­vær­di­er er yt­rings­fri­hed, re­li­gions­fri­hed og li­ge­stil­ling. Man kan tro på li­ge den gud, man vil. Jeg for­lan­ger ik­ke af dem, der kom­mer til Dan­mark, at de skal ta­ge kri­sten­dom­men el­ler vo­res go­de el­ler dår­li­ge va­ner til sig. Folk kan byg­ge de­res eget liv oven på det, man skal ba­re ik­ke slå hul på fun­da­men­tet. Hvis man kom­mer til Dan­mark, skal man ken­de til dansk kul­tur og le­ve­vis. Der er no­gen, der sim­pelt­hen ik­ke øn­sker at væ­re en del af det, og det sy­nes jeg er for­kert. Når man bor og le­ver i et land, skal man og­så ind­ret­te sig ef­ter det. Men det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at man skal væ­re kri­sten og spi­se fl æske­s­teg. Ven­stre øn­sker og­så ind­van­drer­stem­mer ... jeg me­ner, ind­van­dre­re bør stem­me på Ven­stre, for­di vi me­ner, men­ne­sker skal be­hand­les ens og gi­ves li­ge mu­lig­he­der. Vi har Fat­ma Øktem i Fol­ke­tin­get, hun er et dyg­tigt fol­ke­tings­med­lem og li­ge præ­cis et godt ek­sem­pel på, at man selv kan væl­ge re­li­gion og sag­tens væ­re mus­lim og de­mo­kra­tisk indstil­let. Mænd er se­xe­de, ... når de ved, hvem de er, og har en god po­r­tion hu­mor. Li­ge­som min Claus. Ja, det var ham, der fi k sendt Kron­prin­sen henover Sto­re­bælts­bo­ren i stormvejr, for han er Kron­prin­sens livvagt. Han er en hand­lin­gens mand, det lig­ger fast. Det gør hel­ler ik­ke no­get, hvis en mand er vel­træ­net. Jeg lær­te Claus at ken­de for man­ge år si­den. Vi er født og op­vok­set det sam­me sted, han gik en klas­se over mig, vi har nu dan­net par i to år. Det er use­xet, når mænd er ... vat­te­de. Jeg vil me­get hel­le­re væ­re ue­nig med en mand, der står ved si­ne ord, end med en mand, der fø­jer sig og ta­ler mig eft er mun­den. Mænd, der ba­re dal­rer rundt og ik­ke kan be­slut­te sig, kan godt pak­ke sam­men. Jeg ta­ler sta­dig jysk... jeg tror, jeg bli­ver ved med det. Jeg er op­vok­set med det, og det er ik­ke no­get, der æn­drer sig, selv­om jeg op­hol­der mig me­get i Kø­ben­havn. Det go­de ved at væ­re In­ger Støj­berg er, ... at jeg ved: ’ Al­ting lø­ser sig al­tid til sidst’. Det er en op­ti­mi­stisk til­gang til li­vet. Det er og­så mit mot­to. Det bed­ste ved mig er og­så, at jeg sim­pelt­hen kan drik­ke al­le de Co­la Zero, jeg har lyst til. Jeg har ik­ke sat no­gen reg­ler op for det. Det kan bli­ve til tre li­ter om da­gen. Jeg har en co­la- kon­to i kio­sken på Chri­sti­ans­borg. Det dår­li­ge ved at væ­re In­ger Støj­berg er, .. at jeg har et ure­a­li­stisk for­hold til, hvor me­get jeg kan nå på kort tid, og det ir­ri­te­rer og­så folk om­kring mig. Jeg er ban­ge for, at jeg er født 10 mi­nut­ter for sent, og det ar­bej­der jeg på at ind­hen­te. Jeg tu­de­de lidt, da ... jeg hør­te fri­heds­bud­ska­bet 4. maj om aft enen. Jeg blev rørt over den ori­gi­na­le op­ta­gel­se fra ra­dio­en. Det ske­te, da jeg stod ved Fri­heds­mu­se­et til en ce­re­mo­ni. Jeg var så mis­un­de­lig på ... på Tri­ne Dyr­holm, da hun sang ’ Dan­se i Må­neskin’ til Me­lo­di Grand Prix. Det var i 1987, da jeg var barn. Nu er der den ha­ge ved det, at jeg ik­ke er god til at syn­ge, men al­li­ge­vel var jeg dybt mis­un­de­lig, da hun i en al­der af 14 år blev num­mer to i Dan­mark. En fan­ta­stisk sang, i dag er hun en dyg­tig sku­e­spil­ler, og det stik­ker i mig, hver ene­ste gang jeg ser hen­de. Øv, hvor­for var det ik­ke mig, der sang ’ Dan­se i Må­neskin’? Det vig­ti­ge i li­vet er ... at hu­ske at fejre ting. Jeg el­sker at fejre ting. Når vi er fær­di­ge med det her in­ter­view, vil jeg nok li­ge fejre det med en co­la.

Det al­ler­vær­ste, jeg har sat tæn­der­ne i, var ... søpøl­se. Det er som en stor lar­ve, og det al­ler­vær­ste ved hi­sto­ri­en er, at jeg var tvun­get til at spi­se den. Jeg var i in­dre Mongo­li­et med fø­de­va­re­ud­val­get, og jeg syn­tes, det vil­le sjovt at ha­ve et bil­le­de af søpøl­sen, der var på me­nu­en ved en of­fi ci­el mid­dag. Jeg spurg­te tol­ken, om det var o. k. at fo­to­gra­fe­re. Han sag­de til mi­ni­ste­ren fra Mongo­li­et, at der var en dansk po­li­ti­ker, der syn­tes, søpøl­se var så fan­ta­stisk, at hun vil­le fo­to­gra­fe­re det. Det be­tød, at jeg var tvun­get til at kæm­pe mig igen­nem den me­get us­ma­ge­li­ge ting, mens re­sten af fø­de­va­re­ud­val­get sad og god­te­de sig. Der var yog­hurtdrik til, og jeg kan si­ge, at søpøl­se og yog­hurt ud­gjor­de en ut­ro­ligt uhel­dig al­li­an­ce i ma­ven i lø­bet af nat­ten. En hem­me­lig­hed om Sus­si og Leo er, ... at de er dyg­ti­ge for­ret­nings­folk. Man kan si­ge det så­dan, at no­gen tror, de står og gri­ner ad Sus­si og Leo, men fak­tisk gri­ner de med Sus­si og Leo, og de gri­ner he­le vej­en ned til ban­ken. De er rig­tig dyg­ti­ge for­ret­nings­folk og go­de til at un­der­hol­de - de har al­drig slå­et sig selv op på at væ­re spe­ci­elt go­de til at syn­ge el­ler spil­le.

BLÅ BOG In­ger Beinov Støj­berg er po­li­tisk ord­fø­rer for Ven­stre. Ud­dan­net MBA på Aal­borg Uni­ver­si­tet i 2013. Har tid­li­ge­re væ­ret in­te­gra­tions­ord­fø­rer og be­skæft igel­ses­mi­ni­ster. Var med­lem af Eu­ro­pa­rå­det fra 2001- 2005. Var om­kring år 2000 re­dak­tør på Vi­borg Bla­det og des­u­den med­lem af Vi­borg Amts­råd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.