Qu­e­en Ca­te

BT - - TV - DRA­MA

Hvis ” Ro­sens navn” var et mord­myste­ri­um for­klædt som mid­delal­der­for­tæl­ling, er ” Eliza­beth” en kon­spira­tions­t­hril­ler for­klædt som pe­ri­o­de­d­ra­ma. Med ” Eliza­beth” har Shek­har Ka­pur in­stru­e­ret en for­ry­gen­de fi lm om li­den­skab, magt­be­gær og for­ræ­de­ri – alt sam­men sat op om­kring Eliza­beth Tu­dors usæd­van­li­ge skæb­ne og im­po­ne­ren­de ev­ne til at over­le­ve en­hver po­li­tisk mod­stand og et­hvert ræn­ke­spil. Som uæg­te barn af Hen­ry VIII er Eliza­beth ik­ke den op­lag­te tron­føl­ger, men som num­mer et i ar­ve­føl­gen le- ver hun et ri­si­ka­belt liv, bli­ver an­kla­get for for­ræ­de­ri og ud­sat for mord­for­søg. Al­li­ge­vel be­sti­ger hun den en­gel­ske tro­ne som 25- årig og vok­ser med op­ga­ven, eft er­hån­den som hun læ­rer at tøj­le sin egen­rå­dig­hed og væl­ge si­ne rå­d­gi­ve­re med om­hu. Om­kring hen­de er ven­de­kå- ber og in­tri­gan­te for­ræ­de­re; Mænd, der vil myr­de el­ler gift e sig med hen­de for at kom­me til mag­ten, og midt i det he­le in­si­ste­rer hun så på

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: at re­ge­re lan­det uden an­dre mænd ved sin si­de end de rå­d­gi­ve­re, hun knap tør sto­le på. ( DR2)

Ca­te Blan­chett blev no­mi­ne­ret til en Oscar og vandt en Gol­den Glo­be for sin ho­ved­rol­le som dron­ning Eliza­beth i fi lmen af sam­me navn. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.