Me­gabø­der i ven­te

BMW, Mer­ce­des og VW når ik­ke EUs CO2- krav in­den 2021. De ri­si­ke­rer bø­der i mil­li­ard­klas­sen

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

KUL­DIOXID

Foru­re­nin­gen fra bi­ler­ne skal ned. Der­for har EU be­slut­tet, at den en­kel­te bil­pro­du­cents nye mo­del­ler i gen­nem­snit ik­ke må ud­le­de me­re end 95 gram CO2 pr. ki­lo­me­ter. Det mål skal væ­re nå­et i 2021.

Men det bli­ver van­ske­ligt for især Mer­ce­des, BMW, VW og Jagu­ar Land Rover at le­ve op til, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra PA Con­sul­ting Group.

PA Con­sul­ting Group er en global kon­su­lentvirk­som­hed spe­ci­a­li­se­ret i bl. a. ener­gi/ mil­jø og de fi­nan­si­el­le mar­ke­der. Og hvis ik­ke de en­kel­te bil­pro­du­cen­ter al­le­re­de er klar over det - hvad de så­mænd nok er - så bør

SE­NE­STE NYT udreg­nin­ger­ne gi­ve an­led­ning til over­or­dent­lig stor be­kym­ring.

For sa­gen er, at den en­kel­te pro­du­cent fra 2021 vil bli­ve øko­no­misk straf­fet, hvis ik­ke de le­ver op til EUs krav. Med en bø­de på 95 eu­ro ( 710 kr.) pr. gram over 95 gram/ ki­lo­me­ter. Gan­ge an­tal solg­te bi­ler.

Umid­del­bart et svært gen­nem­sku­e­ligt reg­ne­styk­ke, men for Volkswa­gen­kon­cer­nen, der ud over VW, Sko­da og Se­at bl. a. om­fat­ter Au­di, Pors­che, Bent­ley, Lam­borg­hini og Bu­gat­ti, kan det be­ty­de en bø­de på en mil­li­ard eu­ro - alt­så 7,46 mia. kro­ner.

Daim­ler ( Mer­ce­des- Benz, AMG, May­bach og Smart) og BMW AG ( BMW, Mi­ni og Rolls- Roy­ce) vil iføl­ge PA Con­sul­ting Groups be­reg­nin­ger kun­ne imø­de­se en bø­de på 100 mil­li­o­ner eu­ro ( 746 mio. kr.) hver. For Jagu­ar Land Rover, der pt. sæl­ger langt fær­re bi­ler end de tre an­dre, vil straf­fen væ­re no­get min­dre, men set i for­hold til år­lig om­sæt­ning kan den me­get vel væ­re li­ge så al­vor­lig.

Iføl­ge diplo­m­in­ge­ni­ør Thomas Gött­le, der har væ­ret med til at ud­ar­bej­de PA Con­sul­ting Groups rap­port, er der en ræk­ke fak­to­rer, som bil­pro­du­cen­ter­ne skal for­hol­de sig til, hvis de vil nå i mål in­den 2021:

» Pro­du­cen­ter­ne skal re­du­ce­re væg­ten på de­res kø­re­tø­jer, de skal ud­vik­le me­re ef­fek­ti­ve el­ler må­ske end­da al­ter­na­ti­ve mo­to­rer til de­res bi­ler. Og så er det en god idé at ska­be en stør­re an­del af min­dre, hy­bri­de og elek­tri­ske bi­ler i de­res sam­le­de sor­ti­ment. «

Ny må­ling for­vær­rer pro­blem

Da po­li­ti­ke­re og for­bru­ge­re sam­ti- dig har kræ­vet en ny må­le­me­to­de, når bi­ler­nes for­brug skal fast­sæt­tes, er ud­sig­ter­ne for bil­pro­du­cen­ter­ne end­nu me­re tru­en­de.

Den nu­væ­ren­de må­le­me­to­de får skyld for ik­ke at væ­re re­a­li­stisk, da den bli­ver ud­ført i la­bo­ra­to­ri­er og ik­ke mod­sva­rer den må­de, som fler­tal­let af bi­li­ster­ne kø­rer på. Alt­så kø­rer bi­ler­ne ure­a­li­stisk langt på li­te­ren, når de of­fi­ci­el­le for­brugs­tal fast­sæt­tes.

En ny må­le­me­to­de, der må­ske al­le­re­de træ­der i kraft 2017, vil be­ty­de, at bi­ler­nes gen­nem­snit­li­ge for­brug bli­ver min­dre og der­med bli­ver CO2- tal­let hø­je­re, og det vil iføl­ge PA Con­sul­ting Group i gen­nem­snit øge den en­kel­te bil­pro­du­cent CO2­ud­led­ning med 15- 25 pct.

Hvis det sker, vil bil­pro­du­cen­ter­nes pro­ble­mer væ­re end­nu stør­re.

Volkswa­gen­kon­cer­nen står til gi­gan­ti­ske bø­der, hvis ik­ke det se­ne­st i 2021 lyk­kes at ned­brin­ge vogn­par­kens gen­nem­snit­li­ge CO2- ud­led­ning til 95 gram/ ki­lo­me­ter. En af grun­de­ne, til at VWs CO2- tal er så højt, er bl. a. ben­zin­slu­gen­de mu­skel­mo­del­ler som den­ne Au­di RS6 Avant, der ud­le­der 223 g/ km.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.