Her kan du få frisk luft til la­ve pri­ser

Der er mas­ser af ny­e­re, åb­ne ca­brio­er til salg for un­der 100.000

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen uf­fe@ bi­len. dk

BRUGT CA­BRI­O­LET

Åb­ne bi­ler er dy­re­re end til­sva­ren­de luk­ke­de va­ri­an­ter. Fra ny star­ter ca­brio- bal­let mel­lem 300.000 og 400.000 kr.

Der fin­des gan­ske vist en del min­dre bi­ler, som kal­der sig ca­bri­o­let, til langt la­ve­re pri­ser. f. eks. Fi­at 500 C. Men re­elt er dis­se bil­ty­per sna­re­re luk­ke­de bi­ler med et for­stør­ret stof­sol­tag end æg­te ca­bri­o­le­ter. En æg­te åben bil kan åb­nes helt op uden tar­ga­tag , tag­bøj­ler el­ler lig­nen­de til at spo­le­re ud­sig­ten og for­nem­mel­sen af åben bil.

På grund af det hø­je pris­ni­veau fo­re­går der en liv­lig brug­tim­port af åb­ne bi­ler til Dan­mark, og der­for er ud­bud­det af åb­ne brug­te bi­ler over­ra­sken­de stort set i for­hold til det be­sked­ne salg af nye ca­bri­o­le­ter.

I øje­blik­ket har Bilba­sen 1.450 åb­ne bi­ler til salg. Det dre­jer sig dels om de så­kald­te CC- mo­del­ler med fol­de­tag og de egent­lig ca­brio­er. med stof­tag. Ser vi på det­te sto­re ud­bud er der man­ge æl­dre bi­ler imel­lem, som det kræ­ver go­de ner­ver at er­hver­ve. En brugt åben klas­si­ker kan væ­re me­get dyr at hol­de kø­ren­de. Og of­te van­ske­lig at skaf­fe re­ser- ve­de­le til.

Men der er trods alt og­så en del mo­der­ne bi­ler til la­ve pri­ser på mar- ke­det. Sø­ger vi hos Bilba­sen på kri­te­ri­er­ne mak­si­mum 100.000 kr. og ik­ke æl­dre end år 2000, pop­per der

LØR­DAG 16. MAJ 2015 270 til- salg- bi­ler op.

Det er ty­pisk mo­del­ler som Ma­z­da MX- 5, Peu­geot 207 CC og 307 CC. Og­så min­dre kend­te ca­brio­er som Opel Ti­gra og Mitsu­bis­hi Colt er ret hyp­pi­ge re­præ­sen­tan­ter. Fæl­les for de nævn­te mo­del­ler er, at de al­le fin­des til salg hos Bilba­sen i 10 ek­sem­pla­rer el­ler fle­re.

Ef­ter­s­purg­te

I vir­ke­lig­he­den er in­ter­es­sen for åb­ne bi­ler langt stør­re, end tal­le­ne vi­ser. An­tal­l­let af vis­nin­ger for en an­non­ce­ret åben bil er be­ty­de­lig hø­je­re end for en bil med fast tag i sam­me pris­klas­se og al­der.

» Åb­ne bi­ler er konjunk­tur- ba­ro­me­tre som pri­ser­ne på som­mer­hu­se og mo­tor­cyk­ler. I go­de ti­der sæl­ges der man­ge åb­ne bi­ler - og­så brug­te - for­di folk har til­lid til frem­ti­den. Man­ge af dis­se har kørt de før­ste år af de­res liv i ud­lan­det. Da ud­bud­det af åb­ne bi­ler skra­be­de bun­den midt i fi­nanskri­sen, var an­tal­let af ud­bud­te brug­te bi­ler ne­de på ca. 1.300. I de go­de da­ge umid­del­bart før kri­sen - dvs i 2006- 2007 - var ud­bud­det op­pe på fle­re end 1.900 bi­ler, « si­ger Jan Lang fra Bilba­sen.

Må­lt ef­ter de sæd­van­li­ge øko­no­mi­ske pa­ra­me­tre be­gyn­der kri­sen nu at kun­ne ses i baks­pej­let, og der­for er an­tal­let af åb­ne bi­ler til salg at­ter sti­gen­de. I år er an­tal­let af åb­ne bi­ler til salg ste­get med godt ot­te pro­cent, Ge­ne­relt er pri­ser­ne ste­get med 2,1 pro­cent på et år. » Det er et ud­tryk for, at bi­ler­ne er ble­vet me­re ef­ter­s­purg­te, « til­fø­jer Jan Lang.

Brug­te drøm­me

Be­væ­ger vi os lidt op i pris - f. eks. til de ca. 300.000 som man­ge mel­lem­klas­se­bi­ler ko­ster, vok­ser ud­bud­det af mo­del­ler eks­plo­sivt. Igen for­di der er brug­tim­por­te­ret rig­tigt man­ge af dis­se lidt æl­dre » drøm­me­bi­ler « til Dan­mark. Re­fe­ren­ce­bi­len er i føl­ge bran­che­folk Au­di A4. En flot, tid­løs ca­bri­o­let, der uan­set al­der er me­get po­pu­lær blandt brugt­kø­ber­ne.

» Au­di­en er for­hold­vis bil­lig, for­di den gen­nem åre­ne er solgt i rig­tig man­ge ek­sem­pla­rer. Ik­ke mindst i Tys­kland. Ek­sem­pla­rer med hø­je ki­lo­me­ter­tal sæl­ges un­der 200.000 kr. Sta­digt fra det­te årtu­sin­de.

Bi­ler med for­holds­vis la­ve ki­lo­me­ter­tal ko­ster ca. 70.000 - 80.000 kr. me­re, og det vil ef­ter vor er­fa­ring væ­re et sik­re­re køb, En ka­les­che til A4 og de fle­ste an­dre ca­bri­o­le­ter er dyr at ud­skif­te, så den skal un­der al­le om­stæn­dig­he­der tjek­kes. Det sam­me gæl­der fol­de­me­ka­nis­men på mo­del­ler­ne med stå­l­tag, « si­ger Jan Lang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.