Den vil­de­ste Mi­ni

Der fi ndes hur­ti­ge­re bi­ler til pri­sen, men det er svært at fi nde no­gen, der er sjove­re end Mi­ni Jo­hn Coo­per Works

BT - - BILER - Af Gert C. Nielsen gert@ bi­len. dk

Jo­hn Coo­per Works

MI­NI

Den har fl ere til­nav­ne, f. eks. hund­e­hus el­ler go­kart med tag. Først­nævn­te pas­se­de bedst den­gang Mi­ni var en vir­ke­lig lil­le, bil­lig bil, men si­den BMW tog over i 2001, har Mi­ni ik­ke væ­ret et hund­e­hus, hver­ken i stør­rel­se el­ler pris for den sags skyld. Ok, sta­dig en lil­le bil med si­ne 387 cm, men me­get stør­re end den op­rin­de­li­ge.

I 2005 fi k Mi­ni en kraft ig sto­re­bror med Jo­hn Coo­per Works, og den er ble­vet for­ny­et et par gan­ge, og nu står ny­e­ste ud­ga­ve og ven­ter på, at jeg kø­re den en tur gen­nem bjer­ge­ne i Tosca­na lidt nord for Fi­ren­ze.

Ve­je­ne er til at be­gyn­de med sær­de­les ujæv­ne, og jeg tæn­ker på, hvor­når man kan få ind­ven­di­ge ska­der af den ubli­de med­fart? Må­ske kun­ne man og­så ta­ge far­ten lidt af, og så går det straks bed­re, men be­ha­ge­ligt er det be­stemt ik­ke.

Det er i frisk fart med mas­ser af sving, at den nye Mi­ni Jo­hn Coo­per Works skal be­stå sin ild­dåb un­der den in­ter­na­tio­na­le pres­se­præ­sen­ta­tion.

Dem kom­mer vi hel­dig­vis til nord for Fi­ren­ze, og så kan man pas­sen­de slå den sek­strins au­to­mat­gear­kas­se over i sport og så gi­ve lidt rum til den nye 231 he­stes to­li­ters tur­bo­mo­tor, der har et mo­ment på 320 Nm fra 1.250 om­drej­nin­ger.

Og det kan den li­de, den kø­rer sta­dig som en go­kart, er stær­ke­re end no­gen­sin­de før, og så kø­rer den ba­re godt, dens re­ak­tio­ner er skar­pe og dej­ligt for­ud­si­ge­li­ge. Det vil si­ge, at den som re­gel mi­ster fod­fæ­stet på for­hju­le­ne først, men det be­ty­der og­så, at alt spil­ler så godt sam­men, at man som re­gel blot kan be­hol­de fo­den på spe­e­de­ren, for selv un­der ud­skrid­ning bi­der den sig vi­dun­der­ligt godt fast i un­der­la­get, og de ele­tro­ni­ske hjæl­pe­mid­ler er med til at øge fø­lel­sen af kon­trol. Ik­ke mindst et godt ESC- sy­stem kom­bi­ne­ret med et elek­tro­nisk spær­re­diff en­ti­a­le, der til­la­der ud­skrid­ning, før det skri­der ind. Skul­le det en­de­lig bli­ve nød­ven­digt med brem­ser, så er de nye Den ly­sen­de ring vi­ser, hvil­ket pro­gram bi­len kø­res i. Ved Eco er det grønt. fi re- cy­lin­dre­de Brem­bo- brem­ser hur­tigt, og sta­bilt til tje­ne­ste.

Byg­get til vej­en

Nu er det al­tid svært at hu­ske, hvor­dan for­gæn­ge­ren ar­te­de sig, men jeg har en klar for­nem­mel­se af, at den nye Jo­hn Coo­per Works gør det bed­re. Jeg tror ik­ke, at ret man­ge an­dre bi­ler er sjove­re at sid­de bag rat­tet af på dis­se ve­je, det er, som om den er frem­stil­let præ­cist til dem. En hel del af det, der gør Mi­ni’en til no­get sær­ligt, er na­tur­lig­vis un­der­vogn og op­sæt­ning i det he­le ta­get, men så er den og­så be­ga­vet med en ak­sel­af­stand på kun 2,5 me­ter, og det er først og frem­mest det, der gi­ver go­kart- fø­lel­sen. For selv om den er lil­le, så kan man ik­ke snak­ke om, at den er en let­væg­ter. Den ve­jer i un­der­kan­ten af 1,3 ton, og det er fak­tisk for­bav­sen­de tungt. Men den bæ­rer væg­ten fi nt og med et be­ha­ge­ligt lavt tyng­de­punkt, der yder­li­ge­re øger agi­li­te­ten.

Ved gearskift gi­ver den mel­lem­gas bå­de i den­ne med au­to­ma­tisk skift , men og­så hvis man væl­ger den med seks ma­nu­el­le gear. Ly­den er med til at un­der­stre­ge skarp­he­den i sport, men kø­rer man i al­min­de­lig mo­de, så stø­jer den fak­tisk ik­ke ret me­get. Som no­get nyt kan man og­så kø­re den i et eco- pro­gram, hvor den mi­ster si­ne for­trin, og der går en stor del af for­nø­jel­sen fl øjten, fak­tisk er det lidt ufor­stå­e­ligt, at man har lagt så­dan et kraft værk un­der hjel­men, for der­eft er at am­pu­te­re det med et eco- pro­gram. Folk, der er til Eco- kør­sel, vil næp­pe væl­ge den­ne Mini­mo­del al­li­ge­vel ... Men det gør na­tur­lig­vis for­bru­get me­re tå­le­ligt, og den nye mo­del kø­rer da og­så om­kring 20 pro­cent læn­ge­re li­te­ren end den fo­re­gå­en­de. Og væl­ger man au­to­mat- gear­kas­ssen, så kla­rer den fak­tisk at bru­ge en li­ter min­dre pr. 100 ki­lo­me­ter, end hvis man selv ro­der med skift ene.

Ud­se­en­det er ble­vet lidt skar­pe­re med stør­re luft ind­tag for­an og dif­fu­ser bag­til. Des­u­den er der som stan­dard kom­met LED for­lyg­ter, og ind­ven­digt er det he­le fri­sket op, så man fø­ler, at den net­op har det mo­ment af pre­mi­um over sig, som den skal ha­ve til pri­sen.

For dyr er den lil­le livs­stils­ra­cer. Fra om­kring 475.000 kr. og til over 600.000kr., hvis man vil ha­ve he­le ud­styr­s­pak­ken med. Og ud­styr er ret dyrt, f. eks. ko­ster den 6- trins Step­tro­nic gear­kas­se 37.000 kr. Den kan man na­tur­lig­vis und­væ­re, men skal det væ­re rig­tigt sjovt, så skal beg­ge hæn­der væ­re på rat­tet he­le ti­den, selv om nog­le nok vil fo­re­træk­ke ma­nu­elt skift .

Mi­ni Jo­hn Coo­per Works kan man kal­de en bil for sjov, og det er på de præ­mis­ser, den skal vur­de­res. Som så­dan er der be­stemt ting, der er kri­ti­ske, hvis man skul­le vur­de­re eft er nor­ma­le stan­dar­der. F. eks. er et ba­ga­ge­rum på 211 li­ter nær­mest ik­ke til no­get, bag­sæ­det er fi nt, men folk med klau­stro­fo­bi fø­ler sig dår­ligt til­pas her. og for en halv mil­li­on kro­ner kan man få mas­ser af bi­ler med oce­a­ner af plads, men det er som sagt ik­ke der­for, man kø­ber en Mi­ni. Det gør man net­op, for­di den er sjov - og det er den især, hvis der står Jo­hn Coo­per Works på den.

Mi­ni Jo­hn Coo­per Works kan al­le­re­de kø­bes.

BT var in­vi­te­ret af BMW

I det sto­re in­stru­ment i mid­ten er der ble­vet plads til mul­tiskærm, men den run­de form ud­nyt­tes ik­ke rig­tigt til no­get i sig selv.

Sport el­ler Eco, det er et spørgs­mål, der ik­ke er sær­ligt svært at be­sva­re.

Au­to­ma­tisk gearskif­te er at fo­re­træk­ke, så får man det ful­de ud­byt­te af den lil­le ra­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.