Omars lækre bi­ler

Ko­mi­ke­ren kø­rer Ford Fies­ta i by­en og Au­di A6 på de lan­ge tu­re

BT - - BILER - Af Jan Rø­ge Fo­to: Thomas Lek­feldt

HVOR­FOR KØ­RER DU FIES­TA OG AU­DI A6?

Fiesta­en er en fi n, lil­le by­bil, der kø­rer langt på li­te­ren. Bi­len har et fl ot design, og der er mas­ser af ud­styr. Des­u­den sid­der man godt i den lil­le vogn.

Au­di­en er selv­føl­ge­lig me­re kom­forta­bel med så go­de sæ­der, at man ik­ke er træt eft er fi re ti­mers kør­sel.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Bi­len er jo ind­be­gre­bet af fri­hed. Og så er bi­len et vig­tigt ar­bejds­red­skab for mig sam­men med min PC og min Ipho­ne, og en­de­lig er GPS ´ en uund­vær­lig. Hvis jeg ik­ke hav­de en bil kun­ne jeg ik­ke ar­bej­de. Jeg vil­le ik­ke kun­ne kom­me hjem fra job­bet med off ent­li­ge trans­port­mid­ler.

HVOR ME­GET BRU­GER DU DIN BIL?

Jeg kø­rer om­kring 25.000 km om året, nog­le år op til 30.000 km. HAR DU FÅ­ET FARTBØDER? Ja, jeg fi k desvær­re en stor en på 2.000 kr., da jeg kør­te 110 km/ t ved no­get vej­ar­bej­de. Her måt­te man kun kø­re 70 km/ t, og det hav­de jeg sim­pelt­hen over­set.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

En Aston Martin DB9 V12 Ca­bri­o­let er den smuk­ke­ste bil, jeg ken­der. Men jeg tror, jeg må ven­te lidt med den drøm­me­bil med næ­sten 500 hk. Der er og­så li­ge det med de fi re mil­li­o­ner kr. Man­ge pen­ge. Der­for ple­jer jeg og­så at kø­be brug­te bi­ler, så er top­pen ta­get af pri­sen.

EN VILD BILOPLEVELSE?

No­get af det vil­de­ste var, da jeg lær­te at kø­re bil i Cairo. Det fo­re­gik i en Fi­at 127, og folk kør­te overalt i al­le mu­li­ge ret­nin­ger. Det be­tød så og­så, at jeg hav­de få­et en mas­se dår­li­ge va­ner i en by med over 20 mil­li­o­ner men­ne­sker og mil­li­o­ner af bi­ler. Da jeg kom til Dan­mark, kræ­ve­de de, at jeg tog et nyt kø­re­kort. Det be­tød så, at jeg dum­pe­de seks gan­ge til kø­re­prø­ven. Al­le mi­ne uva­ner fra Cairo hav­de jeg ta­get med her­op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.