’’

Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen blev i af­tes min­det med et mi­nuts stil­hed. År­sa­gen til dan­ske­rens død af­kla­res man­dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MYSTIK Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk Giovan­ni Bozzi, sport­s­di­rek­tør

Vi un­drer os vir­ke­lig over, hvad der er sket

Den dan­ske ba­sket­ball­spil­ler Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen blev i af­tes min­det med et mi­nuts stil­hed før se­mi­fi­na­len mel­lem hans klub, Proxi­mus Spirou og Te­le­net BC Oo­sten­de.

Det 20- åri­ge ta­lent blev fun­det død ons­dag af­ten i sin lej­lig­hed i den bel­gi­ske by Ju­net, og si­den har der væ­ret mystik om dødsår­sa­gen. Og­så hos sport­s­di­rek­tør i Proxi­mus Spirou, Giovan­ni Bozzi.

» Li­ge nu ved vi ik­ke no­get om dødsår­sa­gen. Men han blev ob­du­ce­ret tors­dag, og vi for­ven­ter, at re­sul­ta­tet kom­mer på man­dag, « for­tæl­ler han til BT.

Iføl­ge Giovan­ni Bozzi går der ryg­ter om, at Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen dø­de af et hjer­te­stop. Der­i­mod var der in­gen umid­del­ba­re tegn på, at Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen hav­de ta­get sit eget liv. Og hver­ken han selv el­ler nog­le af hans nær­me­ste mær­ke­de en per­son, der hav­de lidt.

Tal­te i te­le­fon kort før

En hold­kam­me­rat fra Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens tid­li­ge­re klub, Vær­lø­se Ba­sket­ball, hav­de snak­ket med den af­dø­de dan­sker en halv ti­me, in­den Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen var gå­et i seng om tirs­da­gen. Her hav­de Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen ik­ke be­kla­get sig. Næ­ste mor­gen var den un­ge ba­sket­stjer­ne død. Den un­ge dan­sker duk­ke­de ons­dag ik­ke op til et hold­mø­de i sin bel­gi­ske klub. Da in­gen kun­ne få fat i ham, blev med- ar­bej­de­re fra klub­ben sendt til hans lej­lig­hed. Men da de duk­ke­de op, blev de mødt af et syn, de slet ik­ke var for­be­redt på. Den 212 cen­ti­me­ter hø­je dan­sker lå liv­løs i sin seng. Straks rin­ge­de per­so­na­let til po­li­ti­et, som hur­tigt fik af­spær­ret om­rå­det om­kring lej­lig­he­den for at sam­le be­vi­ser.

Ef­ter dan­ske­rens død var det me­nin­gen, at se­mi­fi­na­len i af­tes skul­le ha­ve væ­ret af­lyst. Først ef­ter et mø­de med klub­bens spil­le­re be­slut­te­de Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens for­æl­dre, at kam­pen skul­le af­vik­les, for­di det var, hvad den un­ge dan­sker vil­le ha­ve øn­sket. I for­bin­del­se med re­tur­kam­pen i mor­gen på hjem­me­ba­nen i Char­leroi er der plan­lagt en stor hyl­dest. Her har fan­klub­ben for­be­redt en ti­fo pry­det med et bil­le­de af Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen.

Og­så i for­bin­del­se med det an­det se­mi­fi­na­le­op­gør mel­lem Aalstar og Mons- He­i­naut, der al­le­re­de blev spil­let tors­dag, mød­tes spil­ler­ne på ba­nen i en cir­kel og holdt et mi­nuts stil­hed, mens de var iført trø­jer med Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sens navn og num­mer, 23.

Ry­stet sport­s­di­rek­tør

Før sin død hav­de dan­ske­ren dø­jet med ska­der i skul­de­ren og i det ene knæ, men iføl­ge Giovan­ni Bozzi var det ik­ke no­get, dan­ske­ren læn­ge­re mær­ke­de til. Der­for væk­ker døds­fal­det stor un­dren i klub­ben.

» Han var men­talt oven­på igen ef­ter si­ne ska­der, og han var meldt klar til kamp. Så vi un­drer os vir­ke­lig over, hvad der er sket, « si­ger Giovan­ni Bozzi.

Sport­s­di­rek­tø­ren er ry­stet over døds­fal­det, og han ærg­rer sig over det spild­te ta­lent, der er gå­et bort. Ras­mus Gl­ar­b­jerg Lar­sen var på bræt­tet til at ta­ge det sto­re spring til ver­dens bed­ste ba­sket­ball- liga, den ame­ri­kan­ske NBA. Som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de.

» Det er vir­ke­lig et hårdt tab, for Ras­mus var en gent­le­man. Hans drøm var at spil­le i NBA, og han hav­de be­stemt mu­lig­he­der­ne og ta­len­tet til det, « for­tæl­ler han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.