’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Si­mon Poul­sen

Det er en stor mu­lig­hed, når me­stre­ne be­der dig om at kom­me

» Det er en stor mu­lig­hed, når me­stre­ne be­der dig om at kom­me, « si­ger Si­mon Poul­sen til PSVs hjem­mesi­de.

» Jeg vil gø­re alt for at hjæl­pe med at vin­de end­nu et mester­skab. Jeg vil ar­bej­de hårdt i hå­bet om, at jeg får chan­cen for at be­vi­se mit værd i PSV. «

Poul­sen skri­ver sig ind på en lang li­ste over dan­ske­re, der har truk­ket i den stri­be­de PSV- trø­je. På li­sten fin­der man blandt an­dre Frank Ar­ne­sen, Flem­m­ing Povls­en, Jan He­intze, Den­nis Rom­me­da­hl - og se­ne­st - Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Trans­fer­fri

Ven­stre­ba­ck­ens kon­trakt med sin nu­væ­ren­de ar­bejds­gi­ver, AZ Alk­maar, ud­lø­ber ef­ter den­ne sæ­son, og han kan der­med skif­te trans­fer­frit.

30- åri­ge Si­mon Poul­sen, der i Dan­mark tør­ne­de ud for Søn­derjy­ske og FC Midtjyl­land, har et godt navn i den hol­land­ske liga, hvor han i to om­gan­ge har spil­let for AZ Alk­maar. Hos PSV kan ven­stre­ba­ck­en se frem til at skul­le spil­le Cham­pions Le­ague.

Si­mon Poul­sen har op­t­rå­dt 29 gan­ge for lands­hol­det un­der Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.