Far­vel, Eu­ro­pa

Ras­mus Würtz er­ken­der, at AaB får svært ved at spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold i næ­ste sæ­son

BT - - SUPER LIGA - NED­T­UR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Eft er 0- 2- ne­der­la­get til OB i aft es er selv AaB- an­fø­rer Ras­mus Würtz tæt på at mi­ste tro­en på, at den nord­jy­ske Su­per­liga- klub sik­rer sig ad­gangs­bil­let­ten til eft er­å­rets Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi ka­tion.

» Ne­der­la­get til OB gør ondt. Vi må er­ken­de, at Eu­ro­pa er langt væk for os, « sag­de han med lav­mælt og skuff et stem­me­fø­ring eft er kam­pen.

Ras­mus Würtz næg­te­de at an­gi­ve den­ne sæ­sons hår­de kamp­pro­gram med et hav af eu­ro­pæ­i­ske ek­stra­op­ga­ver for ho­ved­år­sa­gen til, at man, in­den 29. spil­ler­un­de er fær­dig­spil­let, højst sand­syn­ligt mi­ster yder­li­ge­re po­int­mæs­sig ter­ræn til top­hol­de­ne.

» Energimæssigt sy­nes jeg, at vi mod OB le­ve­rer det, vi skal, « sag­de Ras­mus Würtz og blev bak­ket op i sit syns­punkt af hold­kam­me­ra­ten Kasper Ris­gård.

» Vo­res ind­sats kan der ik­ke sæt­tes en fi nger på. Her eft er kam­pen står jeg med en bit­ter fø­lel­se. Der er jo in­gen som helst tvivl om, at vi er et bed­re fod­bold­hold end OB. Det kan al­le jo se. Kun på et punkt var de bed­re end os: ef­fek­ti­vi­te­ten i af­slut­nin­ger­ne. Det er ken­de­teg­nen­de for os i den­ne sæ­son. Vi har til­spil­let os mas­ser af scor­ings­mu­lig­he­der, men kik­set i nær­mest bizart stort om­fang, « sag­de Kasper Ris­gård og trak let­te­re op­gi­ven­de på skul­dre­ne.

Ær­ger­lig AaB- træ­ner

AaB- træ­ner Kent Nielsen, der over­ta­ger net­op OB eft er som­mer­fe­ri­en, hav­de ik­ke svært ved at føl­ge sin midt­ba­ne- duos kom­men­ta­rer.

» Vi ærg­rer os over de de­fen­si­ve fejl og de man­ge mis­brug­te chan­cer i an­den halv­leg. Ne­der­la­get mod OB

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Er AaB slup­pet for let fra de­res dår­li­ge re­sul­ta­ter?

Ja.

På sam­me må­de som de i sid­ste sæ­son fl øj un­der ra­da­ren for til sidst at sny­de bå­de FCK og FCM og vin­de det dan­ske mester­skab, har aal­bor­gen­ser­ne i no­gen grad und­gå­et kri­tik for de re­sul­ta­ter, de ik­ke har få­et. I for­hold til sid­ste sæ­son scorer de et halvt mål min­dre pr. kamp, men luk­ker ik­ke til­sva­ren­de få ind, og sam­let lig­ger de­res gen­nem­snit me­re end et halvt po­int un­der sid­ste sæ­sons. Det er selv­føl­ge­lig for rin­ge. Eft er den­ne run­de kan de væ­re num­mer syv, og så er alt, som det ple­jer i AaB, der eft er de­res tre DM- guld si­den 1995 er da­let ned til fem­te- og sjet­te­plad­ser og nu for fj er­de gang lig­ger der.

er provin­sens klart mest vin­den­de klub, og det er fl ot. Men det er og­så en rut­sje­ba­ne­klub. Hvert mester­skab er be­gyn­del­sen på en åre­lang genop­byg­ning. Det kun­ne væ­re sjovt, hvis de fra næ­ste mester­skab holdt fast i top­pen.

AaB

be­ty­der, at Eu­ro­pa Cup- kva­li­fi ka­tion er ude af vo­res eg­ne hæn­der. Vi for­pas­ser mod OB chan­cen for at ero­bre tre po­int, og der­med er det ble­vet svæ­re­re for os. Så selv om vi vin­der vo­res sid­ste kam­pe i sæ­so­nen, er vi afh æn­gi­ge af de an­dre holds re­sul­ta­ter, hvis det skal gå op i en hø­je­re en­hed for os, « sag­de Kent Nielsen.

Ne­der­la­get var ik­ke det ene­ste, man ærg­re­de sig over i AaB- lej­ren.

» Vi hav­de da ger­ne set, at Kasper Kusk hav­de fo­re­truk­ket os frem for en frem­tid i FCK. Men han er sta­dig vel­kom­men i klub­ben, « sag­de sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de om den kom­men­de FC Kø­ben­havn- spil­ler.

Uvis frem­tid i OB

Mens man hang med ho­ve­d­et i AaB- lej­ren, var hu­mø­ret til gen­gæld i top hos de fyn­s­ke gæ­ster, der med et FC Vestsjæl­land- ne­der­lag i mor­gen til Ho­bro er sik­ret over­le­vel­se med fi re run­der igen.

» Min mis­sion i OB er med sej­ren fuld­ført. Da jeg an­kom til klub­ben i eft er­å­ret, var der ik­ke man­ge, der tro­e­de, at vi vil­le red­de os. Nu er si­tu­a­tio­nen en helt an­det, og jeg kan med stolt­hed le­ve­re depe­chen vi­de­re til Kent Nielsen, « sag­de træ­ner Ove Pe­der­sen, hvis job­mæs­si­ge frem­tid er uvis, og til­fø­je­de:

» Alt er i spil. Jeg er vi­den­de om de ryg­ter, der går på, at jeg skul­le ha­ve væ­ret i kon­takt om job­bet som land­stræ­ner på Færø­er­ne. Men jeg har alt­så ik­ke talt med dem. «

OB- må­l­mand Mads Top­pel, der var ba­nens bed­ste mod AaB, ved hel­ler ik­ke, hvad frem­ti­den brin­ger for ham.

» Min kon­trakt ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son. Jeg har holdt et ind­le­den­de mø­de om si­tu­a­tio­nen med OBs le­del­se. Men end­nu er der in­tet på plads. Der er dog in­gen tvivl om, at jeg al­ler­helst vil bli­ve i OB. «

Op­stil­ling: 3- 4- 3

Snit: 5,4

UD­SKIFT­NIN­GER: Mikkel Kir­ke­skov ( 4) ind for Ari Sku­la­son ( 67.). Anders Thomsen ind for Mikkel Des­ler ( 89.). Ken­neth Zo­ho­re ind for Emil Lar­sen ( 90.). AD­VARS­LER: Ari Sku­la­son ( 22.), Mikkel Des­ler ( 26.). UD­VIS­NIN­GER: in­gen

En ned­slå­et Ras­mus Würtz ( th.) ser til, mens OBs Ari Sku­la­son ( tv.) og Mikkel Des­ler jub­ler over 1- 0- må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.