MPEN OM KUSK Stå­le Sol­bak­ken skift er ud i træ­ner­sta­ben

BT - - SUPER LIGA - NY AS­SI­STENT Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk ssf@ spor­ten. dk

LLØØRRDDAAGG 1 166. M. MA­JA 2J0 210515

FC Kø­ben­havns nu­væ­ren­de as­si­stent­træ­ner igen­nem tre år, Bri­an Rie­mer, ven­der til­ba­ge i rol­len som FCKs U19- træ­ner samt bin­de­led­det mel­lem FCKs ta­len­taf­de­ling, School of Ex­cel­len­ce, og su­per­liga­hol­det.

Mens fl ere me­di­er spe­ku­le­re­de i, om det var en de­gra­de­ring af den 50- åri­ge træ­ner, af­slø­rer Rie­mer nu, at det var hans egen be­slut­ning.

» For en må­neds tid si­den vil­le FCK for­stær­ke ta­len­t­ar­bej­det og hen­te en træ­ner der­til. Så tog jeg en snak med Stå­le ( Sol­bak­ken red.), hvor jeg sag­de, at jeg vil­le ha­ve den rol­le. Jeg har en al­der, hvor man skal pas­se på ik­ke at gro fast i rol­len som as­si­stent. Jeg vil ger­ne til­ba­ge til at sæt­te hol­det og ta­ge an­svar i kam­pe­ne, « si­ger Bri­an Rie­mer, der ik­ke har fortr­udt sin tid som as­si­stent­træ­ner:

» Det har væ­ret tre fan­ta­sti­ske år for mig. Det har væ­ret spæn­den­de at føl­ge de un­ge spil­le­re som ( Chri­stop­her, red.) Rem­mer, ( An­dreas, red.) Cornelius Dan­ny ( Amankwaa, red.) og se dem fl yt­te sig. Det har al­tid lig­get i mit hjer­te at træ­ne de helt un­ge spil­le­re. «

Afl øses af sven­sker

Bri­an Rie­mer kom til FCK fra Hvi­d­ov­re i 2008, og der skal me­get til at fl yt­te Rie­mer fra Kø­ben­havn:

» Umid­del­bart kan jeg ik­ke se mig selv an­dre ste­der. Selv­føl­ge­lig vil jeg som al­le træ­ne­re ger­ne prø­ve en ch­eftræ­ner­stil­ling, men så skul­le det væ­re et pro­jekt, hvor jeg kun­ne ar­bej­de med un­ge spil­le­re. Men li­ge nu er jeg i FCK. «

FCK har an­sat den 47- åri­ge sven­ske Elfsborg- as­si­stent, Pe­ter Wet­ter­gren, som ny as­si­stent­træ­ner i klub­ben.

FC Midtjyl­land vil ik­ke stå til­ba­ge for FC Kø­ben­havn i op­rust­nings­kaplø­bet.

Godt nok blev mester­skabs­fa­vo­rit­ter­ne snydt af FCK i kam­pen om Kasper Kusks un­der­skrift , men BT kan nu af­slø­re, at FCM er tæt på en mar­kant for­stærk­ning. Via østrig­ske pres­sekil­der er­fa­rer BT, at den østrig­ske lands­holds­spil­ler Da­ni­el Roy­er er tæt på at skift e til Superligaens top­hold.

Kon­trakt­læng­de og trans­fer­sum er ik­ke BT be­kendt.

Kant­spil­le­ren Da­ni­el Roy­er op­træ­der for Au­stria Wi­en, men Jens Stry­ger Lar­sens hold­kam­me­rat for­la­der Wi­en- klub­ben ef­ter den­ne sæ­son og ta­ger til Her­ning. Der mang­ler blot en­kel­te de­tal­jer.

Pas­ser på pro­fi l

Da­ni­el Roy­er har få­et seks land­skam­pe for Østrig, og med si­ne 25 år mat­cher han den pro­fi l, Her­ning- klub­ben har meldt ud, at den går eft er. Ind­kø­be­ne skal væ­re etab­le­re­de spil­le­re, der kan gø­re en for­skel fra dag ét og sam­ti­dig læ­re fra sig til de un­ge spil­le­re.

Østri­ge­ren kan even­tu­elt age­re afl øser for Pio­ne Si­sto el­ler Syl­ve­ster Ig­bo­un, hvis der som ven­tet ind­lø­ber bud fra ud­lan­det på de to pro­fi ler.

Bri­an Rie­mer har væ­ret as­si­stent­træ­ner for Stå­le Sol­bak­ken i FC Kø­ben­havn i tre år. Fo­to: Lars Møller Da­ni­el Roy­er ( th.) er østrigsk lands­holds­spil­ler og ses her i ak­tion mod Tyr­ki­ets Ha­kan Bal­ta i en EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp i 2011 i Wi­en. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.