By­kon­ger mod bon­de­rø­ve

DEL 2 AF 3: Ri­va­li­se­rin­gen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn ta­ger til i sty rke i lø­bet af 00er­ne. Flem­m­ing Øster­gaards an­komst til Ikast Sta­dion i trak­tor er ba­re en af de stikpil­ler, top­fol­ke­ne bag ’ By­ens hold’ fy­rer i ret­ning af ’ bon­de­rø­ve­ne’ f

BT - - DEN STORE HEDETUR - DEN STO­RE HEDETUR Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ bt. dk joko@ bt. dk

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

2. akt: Ste­in­le­in og Lan­ge hæl­der kul på

» De­res træ­ner kom­mer med to fy­rin­ger i ba­ga­gen, og de er i år ble­vet tæ­vet ud af Eu­ro­pa Le­ague, så det næ­sten var pin­ligt. Jeg tror, de har glemt, hvor­dan det er at vin­de og lig­ge num­mer et, og der­for for­sø­ger de sig at ta­le sig selv op og an­dre ned. «

Claus Ste­in­le­in sprøjter in­den den­ne for­års­sæ­son sprit ud over de glø­der, som FC Kø­ben­havns tek­ni­ske di­rek­tør, Jo­han Lan­ge, har holdt i li­ve med nye ud­ta­lel­ser om FC Midtjyl­land og de­res mang­len­de ev­ne til at sæt­te nå­des­stø­det ind, når man var tæt på tit­ler.

Det er før­ste gang, bok­se­hand­sker­ne helt smi­des i den ver­ba­le fi ght mel­lem de to klub­ber. Tid­li­ge­re er de fl este stikpil­ler ble­vet sendt af sted smurt ind i va­se­li­ne og i hvert fald med en to­ne, der kun­ne und­skyl­des som ’ kær­ligt ment’. Den stil slut­ter Claus Ste­in­le­in, og der er ik­ke læn­ge­re tvivl om den sto­re ri­va­li­se­ring.

***

Sce­ne 4: ’ FC Mid­tafri­ka’

Flem­m­ing Øster­gaard sid­der i en trak­tor i Ikast. Med FCK- fa­ner sva­jen­de fra det lo­ka­le kø­re­tøj an­kom­mer han til kam­pen mod FC Midtjyl­land i 2003. Han bry­der sig ik­ke om ide­en. Det har han for­talt fl ere gan­ge til bå­de FCM- di­rek­tør Jens Ør­gaard og brand ma­na­ger Tor­ben Køl­bæk. Men han er gå­et med til det i spøg.

Ide­en har han selv ube­vidst plan­tet i FC Midtjyl­land. I en ar­ti­kel har den så­kald­te ’ Don Ø’ er­klæ­ret sit ube­hag i for­hold til ban­ko­spil, bon­de­rø­ve og Tør­fi sk. De tre ting di­sker FC Midtjyl­land op med den­ne ma­j­dag. Eft er­føl­gen­de ta­ger Flem­m­ing Øster­gaard og­så af­stand til hap­pe­nin­gen off ent­ligt, men ba­re et par da­ge eft er tik­ker der en fax ind hos Jens Ør­gaard. Den er fra Flem­m­ing Øster­gaard.

FCK- di­rek­tø­ren kun­ne al­li­ge­vel ik­ke la­de væ­re med at la­de sig be­gej­stre af FC Midtjyl­lands ini­ti­a­tiv. Der­for skri­ver han en fax med sto­re ro­ser til midtjy­der­ne og en di­rek­te be­sked til Ør­gaard om at hil­se bag­man­den for den vi­dun­der­li­ge idé. Iføl­ge Øster­gaard var det før­ste gang, at nog­le tur­de gi­ve igen på et af FCKs mar­keds­fø­rings­ud­spil.

Udadtil er to­nen dog sta­dig hård. He­le ti­den er der små stikpil­ler den ene og den an­den vej, og der op­byg­ges en form for had/ kær­lig­heds-

LØR­DAG 16. MAJ 2015 for­hold. Ri­va­li­se­rin­gen byg­ges op af, at FC Kø­ben­havn me­re og me­re ir­ri­te­res over FC Midtjyl­lands evi­ge hi­gen eft er at ske­je ud og bli­ve set.

Når te­le­fo­nen rin­ger på Jens Ør­gaards kon­tor fra Jør­gen Gli­strup, der er FCK- di­rek­tør fra 2002 til 2008, er der mas­ser af stikpil­ler. Men der er og­så godt hu­mør. Gli­strup kan ik­ke la­de væ­re at dril­le FCM- di­rek­tø­ren med de­res man­ge afri­kan­ske spil­le­re og ni­ge­ri­an­ske aka­de­mi, og det bli­ver helt nor­malt for FCK- di­rek­tø­ren ba­re at om­ta­le de jy­ske kon­kur­ren­ter som ’ FC Mid­tafri­ka’. Der­for fy­rer han og­så jo­ken af sted på di­rek­te tv.

Det ska­ber rø­re i me­di­e­bil­le­det. Især for­di Jør­gens far hed­der Mo­gens og er kendt for sit Frem­skridtspar­ti­et. Men Jens Ør­gaard ta­ger det ik­ke tungt. Han ken­der Gli­strup og ri­va­lens hu­mor.

Og det er me­re et ud­tryk for det for­hold, der nu i 2008 er skabt mel­lem de to klub­ber. FC Kø­ben­havns ir­ri­ta­tion over midtjy­der­nes pro­vo­ke­ren­de stil og fremto­ning bli­ver sta­dig stør­re. Dog al­drig så stor, som Jens Ør­gaard og Tor­ben Køl­bæk hå­ber.

Det kræ­ver stør­re mod­stand på ba­nen.

FORT­SÆT­TES PÅ DE NÆ­STE SI­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.