... By­kon­ger mod bon­de­rø­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ( FORT­SAT FRA DE FOR­RI­GE SI­DER) SÅ­DAN HAR VI GJORT

***

Sce­ne 5: Skæ­ve per­so­ner sø­ges

FC Midtjyl­land ud­tryk­ker fra be­gyn­del­sen et øn­ske om at væ­re klub­ben, der sø­ger nye ve­je. Dem der ta­ger ud­for­drin­gen op med omver­de­nen kon­stant. Dem der ud­for­drer det tra­di­tio­nel­le. Det er det, klub­ben stræ­ber eft er. Og spe­ci­elt FC Kø­ben­havn vil man ger­ne ud­for­dre i be­gyn­del­sen af 00er­ne.

Der er som så­dan ik­ke en mod­vil­je mod FC Kø­ben­havn som klub, men mod per­so­ner­ne der teg­ner bu­tik­ken. Sport­s­di­rek­tør Ni­elsChri­sti­an Holm­strøms kø­ben­hav­ner­re­to­rik fi nder man yderst pro­vo­ke­ren­de. Han er en af grun­de­ne til, at man ger­ne vil slå FC Kø­ben­havn me­re end an­dre. Det er og­så der­for, man gri­ber chan­cen og gi­ver gra­tis en­tré til trak­to­rer eft er Flem­m­ing Øster­gaards af­stands­ta­gen til bon­de­rø­ve. Klub­ben kø­rer den helt ud med det sto­re te­ma. Med et glimt i øjet selv­føl­ge­lig. Men og­så med et gran af al­vor. ’ De skal få kamp til stre­gen, skal de.’

FC Kø­ben­havn teg­nes af sto­re per­son­lig­he­der som Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm og Flem­m­ing Øster­gaard. Og per­son­lig­he­der vil man og­så ha­ve i FC Midtylland.

Klub­ben sø­ger ak­tivt eft er de skæ­ve ek­si­sten­ser. Jens Ør­gaard, Erik Ras­mus­sen, Claus Ste­in­le­in er ek­semp­ler­ne. De bræn­der helt vildt for at gø­re en for­skel. Midtjyl­land er de­res liv, og det er den ånd, klub­ben byg­ges på.

Det gør ik­ke no­get, at de er skæ­ve iden­ti­te­ter. Fak­tisk skal de hel­le­re ha­ve no­get kant, for det er oft est dem, der er de mest spæn­den­de men­ne­sker, ly­der ræ­son­ne­ment­et.

Erik Ras­mus­sen er træ­ner i klub­ben fra 2004 til 2008. Han bli­ver hen­tet ind som et ud­tryk for klub­bens sø­gen eft er skæ­ve per­son­lig­he­der. ’ Hvor­dan fan­den kun­ne man fi nde på at ta­ge ham som træ­ner?’, me­ner man, at de an­dre klub­ber tæn­ker om val­get. Men det er man li­geg­lad med. I klub­bens op­tik pas­ser han per­fekt ind. Han er an­der­le­des. Det kan man godt li­de.

Un­der Ras­mus­sen op­når klub­ben sit hidtil bed­ste re­sul­tat med to sølv­me­dal­jer i 2007 og

BT HAR TALT

med me­re end et du­sin af de mest cen­tra­le per­so­ner i og om­kring FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land i de se­ne­ste 15 år.

BTs for­tæl­ling om ri­va­li­se­rin­gen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn. For­talt på bag­grund af kil­der med dag­lig gang i de to klub­ber og for­talt med vo­res ord, men med pas­sa­ger i for­tæl­lin­gen, der bæ­rer præg af kil­ders eg­ne op­le­vel­ser og hold­nin­ger.

DET HER ER

2008. De kre­a­ti­ve, ud­for­dren­de, tem­po­fyld­te spil­le­re får gjort sit ind­t­og ført an af stjer­nen Mo­ha­med Zi­dan. Klub­bens aka­de­mi­sats­ning på afri­kan­ske spil­le­re be­gyn­der at fodre første­hol­det med spil­le­re som Adi­gun Sa­la­mi, ’ Fe­mi’ Ajil­o­re og Ba­ba Coll­ins i hå­bet om at sæl­ge vi­de­re med pro­fi t.

Det er nem­me­re at ud­vik­le spil­le­re med en stærk fy­sik end høj fod­bold­fag­lig­hed, me­ner klub­ben. Men den ram­mer og­så ved si­den af i for­sø­get på at spil­le med mus­k­ler­ne. På at væ­re blandt de bed­ste.

’ Hvad kan I an­dre?’, er sig­na­let, man sen­der til kon­kur­ren­ter­ne, da man kø­ber Jonas Borring for 20 mil­li­o­ner i OB. En af de dy­re­ste hand­ler no­gen­sin­de mel­lem to dan­ske klub­ber. Det er ude­luk­ken­de for at spil­le med mus­k­ler­ne. Borring fal­der igen­nem.

Det gør in­ve­ste­rin­ger i blandt an­det mo­tor­sport og­så. Klub­ben fejl­dis­po­ne­rer med dy­re kon­trak­ter til øst­eu­ro­pæ­i­ske spil­le­re som Fi­lip Marcic, der ik­ke hol­der ni­veau. Dis­po­si­tio­ner der gør ondt i klub­ben i lang tid. Og sen­der klub­ben på ran­den af kon­kurs.

FC Midtjyl­land bli­ver hårdt ramt, da fi - nanskri­sen kom­mer. Det er kun på grund af in­di­ske Shri­ni­vas Dem­po, at klub­ben sta­dig står i 2011. Når man stik­ker ho­ve­d­et frem, er der en ri­si­ko for at fejle. Så­dan er det ba­re, tæn­ker man i FC Midtjyl­land. Det kan ske igen.

Men det er ik­ke kun held, der har red­det klub­ben. Der må og­så væ­re ta­le om dyg­tig­hed og et unikt pro­dukt. Det me­ner man i hvert fald på he­den.

FC Midtjyl­land teg­nes udadtil af skæ­ve ty­per som sport­s­di­rek­tør Jens Ør­gaard, træ­ner Erik Ras­mus­sen og le­de­ren af klub­bens aka­de­mi Claus Ste­in­le­in. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.