I den sy­ven­de tim

Al­ber­to Con­ta­dor over­le­ve­de da­gen der­på ef­ter et vold­somt styrt, men de vir­ke­li­ge ud­for­drin­ger er først li­ge be­gyndt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAPLØB MED TI­DEN Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Sce­ne­ri­et er helt klas­sisk. Man er ramt og sår­et, men ik­ke fær­dig. Sår­bar, helt sik­kert. Og­så tvivlrå­dig og usik­ker på, om fy­sik­ken kan stå di­stan­cen. Især når det hand­ler om et langt og hårdt eta­pe­løb, hvor de vir­ke­li­ge stra­bad­ser og tæ­rin­gen på res­sour­cer­ne kan slå igen­nem med uven­tet ef­fekt.

Al­ber­to Con­ta­dor hav­de skru­et sin mest uaf­læ­se­li­ge fa­ca­de på, da han i går i Giro d’Ita­lia skul­le på cyk­len ef­ter at ha­ve slå­et skul­de­ren af led over to om­gan­ge. Tvivl blev til tro som den 264 km lan­ge ma­ra­ton- eta­pe til Fi­ug­gi sneg­le­de sig af­sted med en gen­nem­snits­fart, en­hver vel­træ­net mo­tio­nist kun­ne spo­le med i. Om ik­ke an­det frem til den fre­ne­ti­ske fi­na­le, der fandt en ita­li­ensk eta­pe­vin­der i det genop­stå­e­de ta­lent Die­go Ulis­si.

Hvis Con­ta­dor og team­kol­le­ger­ne på Tin­koff- Saxo hav­de fryg­tet for vild og blod­skudt tem­po­kør­sel al­le­re­de fra de før­ste spæ­de ti­mer på da­gen, hvor led­bånd og se­ner i en læ­de­ret skul­der skri­ger på ro og alt an­det end fy­sisk stress, var der trods alt op­mun­tring at hen­te. Der var kon­sensus i fel­tet om at ta­ge den pi­a­no, og det var som en lang og sød­me­fuld sym­fo­ni i Støv­lelan­dets vår­grøn­ne vi­dun­der­land­skab.

Det af­gø­ren­de spørgs­mål er sta­dig, hvor med­ta­get Con­ta­dor re­elt er, og om de åben­ly­se pro­ble­mer med skul­de­ren vil ska­be pro­ble­mer over de kom­men­de to uger.

Skud fra hof­ten

Chri­stop­her Juul- Jensen valg­te den gal­gen­hu­mo­ri­sti­ske va­ri­ant, da han op­sum­me­re­de da­gen for TV2s ud­send­te repor­ter.

» Han har pro­ble­mer, når han skal løf­te ar­men. Men så må han sky­de fra hof­ten i ste­det, « lød det fra Con­ta­dors dan­ske hold­kam­me­rat med tan­ke på den span­ske su­per­stjer­nes nor­ma­le sej­rs­ge­stus.

At Con­ta­dor er ramt, er der dog ik­ke no­gen tvivl om. Den 32- åri­ge spa­ni­er kom ik­ke til de el­lers ob­liga­to­ri­ske in­ter­view­se­an­cer ef­ter fejrin­gen af end­nu en dag i ly­se­rødt, og for­u­de ven­ter der da­ge, hvor den be­ska­di­ge­de skul­der for al­vor bli­ver sat un­der pres.

Con­ta­dors kø­re­stil med mas­ser af dan­sen­de slan­ge­hug på de stig­nin­ger, der ven­ter Giro- fel­tet al­le­re­de i dag, er svær at ek­se­kve­re med en vær­ken­de skul­der. Sam­ti­dig kan selv små for­an­drin­ger i kø­re­stil­ling slå igen­nem, hvor og når man mindst ven­ter det. Det kan vol­de pro­ble­mer i knæ og ryg, for­di man ube­vidst for­sø­ger at kom­pen­se­re og skå­ne smer­tens epi­cen­ter.

Der­for er Al­ber­to Con­ta­dor nu og­så ude i et kapløb med bå­de tid og de ri­va­ler, der ik­ke har i sin­de at fre­de ham me­re end en en­kelt re­elt be­set li­ge­gyl­dig eta­pe. Con­ta­dor får brug for at kun­ne hol­de sam­men på bå­de præ­sta­tion og skul­der, når fel­tet skal for­ce­re to halv­hvas­se stig­nin­ger, og hvor kla­tre­tu­ren mod Cam­pi­tel­lo Ma­te­se kan bli­ve be­gyn­del­sen til en­den for Con­ta­dors drøm om at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce i sam­me år.

Con­ta­dor er end­nu al­drig ble­vet fravri­stet en fø­rer­trø­je i en Grand Tour og ken­der alt til at for­sva­re den i al­le facet­ter. Men med ba­re to se­kun­ders for­spring til Asta­nas fy­ri­ge sar­di­ni­er, Fa­bio Aru, og Team Skys Ri­chie Po­r­te yder­li­ge­re 18 se­kun­der ef­ter, er der bud ef­ter at bli­ve næ­ste mand i ly­se­rødt.

LØR­DAG 16. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.