Con­ta­dor er ik­ke ale­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EN VER­DEN I SMER­TE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Vild vil­je og sel­vop­hol­del­ses­drift skal brin­ge Con­ta­dor igen­nem Giro d’Ita­lia med be­ska­di­get skul­der.

Men Tin­koff - Sa­oxs span­ske su­per­stjer­ne er langt­fra ale­ne om at ha­ve bidt tæn­der­ne sam­men og kørt sig tværs igen­nem pin­s­ler­ne.

Her er fem af de mest grel­le ek­semp­ler.

Ty­ler Ha­milt­on

I 2003 ham­re­de Team CSCs ame­ri­kan­ske guldfugl Ty­ler Ha­milt­on i as­fal­ten al­le­re­de på an­den eta­pe af Tour de Fran­ce. Ha­milt­on fl æk­ke­de kra­ve­be­net, der blev ta­pet op eft er al­le kun­stens reg­ler og un­der vold­som me­di­e­be­vå­gen­hed.

Ha­milt­on nå­e­de så­gar at vin­de en eta­pe og blev num­mer fi re sam­men­lagt.

Jakob Fuglsang

Fik en hid­sig gang as­fal­t­ek­sem i sid­ste års Tour de Fran­ce eft er et vold­somt styrt, der gav Dan­marks bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter væ­sken­de sår over sto­re de­le af krop­pen. Det be­tød dår­lig nat­te­søvn, mas­ser af igang­sæt­nings- smer­ter og ube­hag over me­re end to uger i dun­der­he­de.

Men Fuglsang kom trods alt igen­nem.

Chris An­ker Sø­ren­sen

Fik nær ’ klip­pet’ et par led af fi ngre­ne, da han i 2012 kom til ska­de på 17. eta­pe.

’ Ok­sen’ fra Ham­mel fi k sy­et sår­e­ne, bun­det fi ngre­ne ind eft er al­le kun­stens reg­ler og var til start da­gen eft er. Ik­ke nemt at skul­le cyk­le fem­seks ti­mer og end­da skul­le brem­se ind imel­lem!

Chris Froo­me

Styr­te­de me­get hårdt un­der det fran­ske eta­pe­løb Cri­te­ri­um du Dauphiné sid­ste år, da han var iført lø­bets fø­rer­trø­je. Ud over sla­ge­ne ko­ste­de det og­så ke­ny­a­man­den en læ­de­ret skul­der og et dybt snit­sår på ven­stre si­de af hoft en.

Froo­me vandt ik­ke lø­bet. Men han gen­nem­før­te. Som en mand.

Lau­rens Ten Dam

Styr­te­de på en ned­kør­sel i Tour de Fran­ce 2011 og fi k vold­som­me skram­mer i an­sig­tet.

En styrtblø­de­n­de næ­se, læ­sio­ner om­kring det ene øje og hud­af­skrab­nin­ger på høj­re si­de af krop­pen brem­se­de dog ik­ke Ra­bo­banks løjt­nant.

Al­ber­to Con­ta­dor fortræng­te si­ne pin­s­ler og kom til start på sy­ven­de eta­pe ( lil­le bil­le­de), men det var ty­de­ligt, at han sta­dig er mær­ket, da han skul­le ifø­res den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je ef­ter at væ­re kom­met i mål. Fo­to: LaPres­se og EPA Lau­rens Ten Dam ( øverst) og Jakob Fuglsang fort­sat­te med at kø­re trods vold­som­me styrt. Fo­to: EPA og Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.