LI­NE DAN­SER EF­TER GUL­DET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DM- FI­NA­LE Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

For Li­ne Jør­gen­sen er den næ­ste uges to DM- fi na­le­op­gør mod Team Es­b­jerg helt spe­ci­el­le.

Den 25- åri­ge ven­stre­hån­de­de FCM Hånd­bold- pro­fi l og lands­holds­an­fø­rer fort­sæt­ter eft er som­mer­fe­ri­en kar­ri­e­ren i den pen­ge­stær­ke ru­mæn­ske stor­klub CSM Bucu­re­sti.

» Jeg vil slut­te i FCM med DM- gul­det hæn­gen­de om hal­sen. Men det bli­ver ik­ke no­gen nem op­ga­ve. Team Es­b­jerg rå­der over en bred trup og vandt grund­spil­let. Så vi må be­stemt ik­ke un­der­vur­de­re dem, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen, der glæ­der sig til den øst­eu­ro­pæ­i­ske ud­for­dring.

» Jeg har al­tid drømt om at prø­ve mig af i frem­me­de om­gi­vel­ser. Nu kom chan­cen. Så var det ba­re om at slå til. Det bli­ver spæn­den­de, og selv­om jeg end­nu ik­ke har set, hvad jeg skal bo i der­ne­de, ved jeg, at det bli­ver i en lil­le lej­lig­hed, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

Hun har ik­ke haft no­gen upro­ble­ma­tisk sæ­son.

I be­gyn­del­sen var hun blandt an­det hæm­met af en skul­der­ska­de, og da FCM Hånd­bold så sent som søn­dag vandt fi na­len i den eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring Cup Win­ners Cup over fran­ske Fl­eury Loi­ret, fi k hun på grund af knæpro­ble­mer kun spora­disk spil­le­tid.

» Her­u­d­over har vi og­så vun­det den dan­ske Su­per Cup og po­kal­tur­ne­rin­gen. Sik­rer vi os og­så DM- gul­det, vil jeg be­teg­ne vo­res sæ­son som in­tet min­dre end frem­ra­gen­de, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen .

Godt kamp­fl ow

Det gi­ver FCM- træ­ner, Hel­le Thomsen, hen­de ret i.

» Det be­gynd­te skidt med tidlig Cham­pions Le­agu­e­e­xit. Men si­den er hol­det ba­re ble­vet bed­re og bed­re. Må­let er, at vi vin­der fi na­len og der­med kva­li­fi ce­rer os di­rek­te til Cham­pions Le­ague. Man kan me­ne, at det er en ulem­pe for os, at Team Es­b­jerg med 16 kamp­frie da­ge op til fi na­len har haft mu­lig­hed for ude­luk­ken­de at kon­cen­tre­re sig om den­ne. Til gen­gæld me­ner jeg, at det gi­ver os et plus, at vi er in­de i et godt kamp­fl ow, og at selv­til­li­den hos mi­ne spil­le­re er i top, « si­ger hun.

Hos Team Es­b­jerg, der med sej­ren i grund­spil­let som mini­mum er sik­ret ad­gang til Cham­pions Le­ague- kva­li­fi - ka­tio­nen, ser man frem til at skul­le spil­le sin før­ste DM­fi na­le.

» For fi re år si­den lag­de vi en plan om, at vi skul­le i DM­fi na­len. Selv­føl­ge­lig er det en til­freds­stil­lel­se, at må­let er nå­et, « si­ger klub­di­rek­tør, Jan Kri­sti­an­sen, og til­fø­jer:

» Der er in­gen tvivl om, at vi får kamp til stre­gen af FCM. De har hidtil i den­ne sæ­son vun­det de tur­ne­rin­ger, de er stil­let op i. Men vi vandt alt­så liga­ens grundspil og fi k her be­vist, at trup­pen in­de­hol­der mas­ser af kva­li­tet. «

Ef­ter DM- fi­na­ler­ne mod Team Es­b­jerg fort­sæt­ter FCMs Li­ne Jør­gen­sen sin kar­ri­e­re i ud­lan­det. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.