Ener­gi­me­di­cin til cel­ler­ne

BT - - KLUMME -

Du har nok hørt or­det ’ an­tioxi­dan­ter’ før. Men må­ske ved du ik­ke helt, hvad det er. Krop­pen ud­sæt­tes kon­stant for en lang ræk­ke på­virk­nin­ger, som fø­rer til øget pro­duk­tion af de så­kald­te frie ra­di­ka­ler ( en slags gift i krop­pen, som sæt­tes i sam­men­hæng med ud­vik­lin­gen af kræft). Det dre­jer sig om to­baks­røg, al­ko­hol, til­sæt­nings­stof­fer i fø­de­va­rer, foru­re­ning, stress, m. m. Den ene­ste ’ mod­gift’ til de frie ra­di­ka­ler er an­tioxi­dan­ter. Der skal helst væ­re ba­lan­ce imel­lem de dår­li­ge på­virk­nin­ger af di­ne cel­ler ( dan­nel­sen af frie ra­di­ka­ler) og de go­de på­virk­nin­ger ( an­tioxi­dan­ter).

Men of­te dan­ner krop­pen ik­ke til­stræk­ke­li­ge an­tioxi­dan­ter til at neut­ra­li­se­re de ’ gif­ti­ge’ frie ra­di­ka­ler og vo­res krop kom­mer i en til­stand, der be­teg­nes som oxi­da­tiv stress – hvor vo­res cel­ler og væv ri­si­ke­rer at bli­ve be­ska­di­get.

Stær­ke cel­ler

En an­tioxi­dant kan væ­re na­tur­lig el­ler kun­stigt frem­stil­let og er med til at hin­dre, at di­ne kro­p­s­cel­ler svæk­kes. Tænk på, hvor­dan du, når du skæ­rer et æb­le el­ler en avo­ca­do over, hur­tigt kan se beg­ge bli­ver bru­ne på den over­skår­ne over­fla­de. Men pres­ser du lidt ci­trons­aft over, vil bå­de avo­ca­do­en og æb­let hol­de de­res far­ve. I mi­ne ko­st­råd an­be­fa­ler jeg al­tid, at vi spi­ser frugt og grønt­sa­ger så he­le som mu­ligt, for at be­va­re saft og kraft. Al­ter­na­ti­vet er, at vi skæ­rer det i sto­re bid­der el­ler pres­ser det i en slow ju­i­cer.

I krop­pen be­va­rer an­tioxi- dan­ter­ne cel­ler­nes ener­gi og mod­vir­ker be­tæn­del­ses­ag­ti­ge for­an­drin­ger i krop­pen, der og­så ken­des som in­f­lam­ma­tion, og som er år­sag til man­ge syg­dom­me. De er og­så vig­ti­ge for op­ret­hol­del­se af et sundt im­mun­sy­stem og hol­der bå­de hjer­ne og krop ung.

Den vig­tig­ste an­tioxi­dant er vand. Jo re­ne­re vand, jo bed­re for cel­ler­ne. Det næstvig­tig­ste an­tioxi­dant er C- vi­ta­min, der er vandop­lø­se­ligt, og som vi ik­ke kan dan­ne selv, men er nødt til at få det gen­nem ko­sten el­ler evt. i kost­tilskud. Grønt og frugt in­de­hol­der me­get C- vi­ta­min, men kun hvis det er friskt og har væ­ret op­be­va­ret kort tid og rig­tigt. Op­be­va­res det me­re end en uge, ri­si­ke­rer man, at ind­hol­det af Cvi­ta­min hal­ve­res. Frug­ter, der er pluk­ket som grøn­ne og op­be­va­ret læn­ge, mi­ster og­så det me­ste af de­res C- vi­ta­min. Der­for er det en god idé at spi­se dansk pro­du­ce­ret frugt og grønt, der bå­de ge­ne­relt er sprøjtet min­dre og ik­ke har lang trans­port­tid. Øko­lo­gi er at fo­re­træk­ke.

Gen­nem ko­sten får vi an­dre vig­ti­ge an­tioxi­dan­ter, bl. a. E- vi­ta­min, der fin­des i de fedt­hol­di­ge be­stand­de­le af plan­ter­ne ( f. eks. nød­der, avo­ca­do og skal­len på korn). Du fin­der og­så E- vi­ta­min i soy­abøn­ner, grøn­kål, bælg­frug­ter, fuld­kornspro­duk­ter som grove hav­re­gryn, groft brød og grov pas­ta. Des­u­den er der Evi­ta­min i ve­ge­ta­bil­ske oli­er som hve­deki­mo­lie, hør­føo­lie, jord­nød­de­o­lie, oli­veno­lie, pal­me­o­lie, rap­so­lie og tid­se­lo­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.