’ Jeg gik ind i Moon- be­væ­gel­sen med åb­ne øj­ne’

Martin Herbst blev op­slugt af Moon- sek­ten, da han for­søg­te at red­de en pi­ge ud. Først 21 år se­ne­re fik han selv re­vet sig løs. Men han er ik­ke bit­ter, for man kan ik­ke bli­ve f or­ført mod sin vil­je, si­ger han

BT - - KLUMME - Ma­rie Var­m­ing Fo­to David Leth Wil­li­ams

btwe­e­kend@ bt. dk

Mmit liv og mit an­svar, « si­ger han, da vi sid­der over for hin­an­den i vil­la­en på Ama­ger

Det lig­ger ik­ke til fol­kekir­ke­præ­sten Martin Herbst at gi­ve sam­fun­det, fa­mi­li­en el­ler skæb­nen skyl­den for, at han har brugt det me­ste af sit voks­ne liv på en sekt, som skul­le vi­se sig at væ­re en løgn. Han ta­ger selv det ful­de og he­le an­svar. » I 60er­ne og 70er­ne var der to til­bud til folk, der ger­ne vil­le æn­dre ver­den. Ma­te­ri­a­li­stisk kom­mu­nis­me med kamp, knyt­te­de næ­ver og sla­gord, og så var der trans­cen­den­tal me­di­ta­tion og blom­ster. Jeg er et re­flek­te­ret men­ne­ske, jeg syn­tes, kom­mu­ni­ster­ne var for hår­de og yo­gi­er­ne for blø­de, « si­ger Martin Herbst, som er vok­set op med en en­lig mor og en sø­ster. En tids­ty­pisk fa­mi­lie, som ik­ke var re­li­gi­øs på no­gen må­de.

» Jeg var ik­ke re­li­gi­øs, og jeg øn­ske­de hel­ler ik­ke at bli­ve det. Jeg øn­ske­de blot at le­ve op­rig­tigt og gø­re en for­skel i ver­den, « for­kla­rer han.

Mø­det med Moon

Da Martin Herbst var 18 år, hør­te han om en pi­ge fra pa­ral­lelklas­sen, som var kom­met i Moon- be­væ­gel­sens klø­er. I et for­søg på at red­de hen­de be­gynd­te han at gå til mø­der i be­væ­gel­sen, som han i dag kal­der ’ de fær­di­ge for­kla­rin­gers pa­ra­dis’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.