Sex, savn og stu­den­te­ro­p­rør

Ele­na Fer­ran­te bril­le­rer med po­rtræt af to kvin­der. For­tæl­lekunst for­klædt som tri­vi­al­lit­te­ra­tur

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Kgi­ver det en ro­man, der li­ge­som de to for­gæn­ge­re (’ Min ge­ni­a­le ve­nin­de’ og ’ Hi­sto­ri­en om et navn’) er stor lit­te­ra­tur i en re­la­tivt tri­vi­el og der­for me­get til­gæn­ge­lig ind­pak­ning. I de tid­li­ge­re bind har læ­ser­ne mødt den jeg- for­tæl­len­de Ele­na og hen­des uma­ge barn­doms­ve­nin­de Lila, fra de blev knyt­tet til hin­an­den i ot­te- års al­de­ren i ef­ter­krig­sti­dens Na­po­li til de som un­ge kvin­der be­væ­ge­de sig i hver sin ret­ning i li­vet, Lila som fra­skilt ale­ne­mor og fa­briks­ar­bej­der, Ele­na som uni­ver­si­tets­ud­dan­net, de­bu­te­ren­de for­fat­ter.

’ Dem der flyg­ter og dem der bli­ver’ hand­ler om de stu­den­ter­po­li­tisk uro­li­ge 1960ere og 70ere, om Lilas kamp mod bå­de fa­sci­ster, fag­for­e­ning og en se­x­chi­ka­ne­ren­de fa­brik­se­jer, om Ele­nas kul­tu­rel­le selv­re­a­li­se­ring, om æg­te­ska­bet med den re­de­li­ge, men ke­de­li­ge uni­ver­si­tets­pro­fes­sor Pie­tro, om kær­lig­hed, kar­ri­e­re og kvin­de- liv i for­skel­li­ge so­ci­a­le lag og ik­ke mindst om de to kvin­ders ik­ke al­tid li­ge let­te ve­nin­de­skab.

Se­ri­en og ik­ke mindst det­te tred­je bind står stærkt. Det er et mo­der­ne lit­terært kvin­deportræt, der – seksu­el­le un­der­to­ner el­ler ej – in­tet har med E. L. Ja­mes at gø­re, men sna­re­re er en mo­der­ne dan­nel­ses­ro­man. Fer­ran­te er en ita­li­ensk Tove Dit­lev­sen med alt hvad det med­fø­rer af li­ge­fremt sprog, so­ci­al in­dig­na­tion, fle­re un­der­lig­gen­de lag og – her – syd­land­sk tem­pe­ra­ment. Ti­tel: Dem der flyg­ter og dem der bli­ver For­fat­ter: Ele­na Fer­ran­te Si­der: 480 Pris: 299 kr. For­lag: C& K For­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.