’ Jeg er be­gyndt at gen­kø­be vi­nyl­pla­der’

Al­ber­te Win­ding har købt en pla­de­spil­ler og ud­gi­ver sin nye pla­de på vi­nyl

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv

Fo­to Ma­rie Hald ho­eg@ bt. dk

jeg igang. Og jeg glæ­der mig. « » Jeg er rig­tig glad for ban­det Mel­lem­blond. De har fan­ta­sti­ske me­lo­di­er og vi­dun­der­li­ge tek­ster – nær­mest små dig­te. He­le pro­duk­tio­nen er skøn – som et tæp­pe væ­vet af små lækre gu­i­tarstyk­ker. « » Jeg har li­ge købt gram­mo­fon igen. Og har gen­købt nog­le af mi­ne gam­le fa­vo­rit vi­nyl­pla­der. Bl. a. har jeg købt nog­le med ’ T Rex’. Og ’ Ve­nus and Mars’ med Paul McCart­ney og Wings. Jeg har og­så købt den Ja­mes Tay­l­or- pla­de, hvor han på for­si­den sid­der i en hvid skjor­te – ’ That’s why I’m he­re’. Vo­res egen nye pla­de udkommer hel­dig­vis og­så på vi­nyl. « » Vi ser se­ri­er, se­ri­er og se­ri­er. Ef­ter den fan­ta­sti­ske ’ True De­tecti­ves’ gik det selv­føl­ge­lig lidt ned ad bak­ke. Den slags kan in­gen ham­le op med. Men vi el­sker og­så ’ Game of Thrones’, ’ The Af­fair’ og ’ Bre­aking Bad’ « » Jeg ser me­get sjæl­dent film me­re end én gang. Jeg tor kun, at det er ’ The Big Le­bowski’, jeg har set igen – fi­re gan­ge i alt, tror jeg. Så den må jeg jo væ­re vild med. Før­ste gang jeg så den, ske­te der ik­ke rig-

Lu­na fra DRs ’ Bam­ses Bil­led­bog’. • Med al­bum­met: ’ Kom­mer hjem’. tigt no­get. Men an­den gang, tril­le­de jeg rundt på gul­vet af grin. Co­en- brød­re­ne er fan­ta­sti­ske. Jeg kan og­så rig­tig godt li­de Wes An­der­son- film og alt af Ta­ran­ti­no. « » Det var Thomas Dyb­da­hl. Og det var helt fan­ta­stisk. Jeg hav­de stort set in­gen for­vent­nin­ger. Men det var no­get af det smuk­ke­ste, jeg har op­le­vet til en kon­cert. « » Det er en­ten Thomas Dyb­da­hl, som jeg li­ge nævn­te el­ler og­så Ja­ck Whi­te på Roskil­de. Jeg kun­ne vir­ke­lig godt li­de al­voren og dén respekt, han vi­ste mu­sik­ken og pu­bli­kum. Det he­le blev kun bed­re af, at jeg op­le­ve­de kon­cer­ten sam­men med min dat­ter. « » Jeg er nok mil­jøska­det, så jeg er sta­dig DR- men­ne­ske. Jeg kan især godt li­de DR- K. Jeg ser og­så en del HBO – f. eks var de­res dokumentar om Sci­en­to­lo­gy (’ Go­ing clear’, red.) helt fan­ta­stisk. « » Re­a­li­ty- tv. Før gen­ren kom til Dan­mark, sy­nes jeg, det var lidt fa­sci­ne­ren­de. Men da de be­gynd­te at ta­le mit sprog, kom det for tæt på. Det blev pin­ligt. «

We­e­kend - 16.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.