FCK trom­ler midtjy­der

FC Kø­ben­havn trom­le­de kon­kur­ren­ter­ne fra FC Midtjyl­land og an­dre dan­ske klub­ber i kam­pen om Kasper Kusks un­der­skrift

BT - - VOORZIJDE PAGINA - SNØD FCM Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen Kasper Kusk

Li­ge før top­bra­get i Her­ning mod FC Midtjyl­land har FC Kø­ben­havn sik­ret sig en mar­kant sejr over si­ne midtjy­ske ri­va­ler.

BT er­fa­rer, at FCM og­så var in­ter­es­se­ret i 23- åri­ge Kasper Kusk, der i går blev præ­sen­te­ret som ny spil­ler i FC Kø­ben­havn eft er som­mer­pau­sen. Off en­siv­spil­le­ren skift er fra hol­land­ske FC Twen­te på en fe­mårig aft ale.

Hand­len me­nes at ha­ve ko­stet FCK om­kring 7,5 mio. kr., og ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken be­skrev i går kø­bet af den tid­li­ge­re AaBpro­fi l som en formsag.

» Vi fi k ham for en for­nuft ig pris, vil jeg si­ge. Vi brug­te ik­ke sær­lig lang tid på at bli­ve eni­ge, « lød det med stort over­skud fra nord­man­den, der og­så kun­ne god­te sig over me­re end den kends­ger­ning, at han net­op hav­de sik­ret sig sin øn­ske­spil­ler gen­nem fl ere sæ­so­ner.

Trods det gnid­nings­lø­se for­løb var der nem­lig hård kon­kur­ren­ce om Kusks un­der­skrift fra an­dre Su­per­liga- klub­ber. AaB- le­del­sen har he­le ti­den åbent for­talt, at klub­ben ger­ne så Kasper Kusk til­ba­ge i Aal­borg og har og­så spurgt på midt­ba­ne­spil­le­ren, og FC Midtjyl­land var alt­så og­så lun på nord­jy­den.

FCM var al­drig et te­ma

Iføl­ge fl ere kil­der, BT har talt med, var guld­fa­vo­rit­ten fra FCM dog al­drig et te­ma for Kasper Kusk, da først FCK kom på ba­nen med et til­bud. Og­så Kasper Kusks tid­li­ge­re træ­ner, den kom­men­de OB- ch­eft ræ­ner Kent Nielsen, skul­le ha­ve spurgt til midt­ba­ne­spil­le­rens frem­tid, men uden held. Han vil­le kun til FCK.

Kasper Kusk vil­le i går ik­ke be­kræft e, om ek­sem­pel­vis FCM hav­de hen­vendt sig til ham:

» Der har væ­ret en bred in­ter­es­se, men jeg vil si­ge det så­dan, at jeg ik­ke har lyst til at sæt­te så man­ge an­dre nav­ne på. Og så kan du næ­sten reg­ne ud, hvem det er. «

FC Midtjyl­land nå­e­de al­drig at sen­de et kon­kret bud på Kasper Kusk, for­di midt­ba­ne­spil­le­ren var stål­sat på at kom­me til FCK.

Kasper Kusk af­slø­re­de dog i går, at Stå­le Sol­bak­ken ad fl ere om­gan­ge har for­søgt at hen­te ham, før det en­de­lig lyk­ke­des.

» Jeg hav­de det så­dan, at jeg skyld­te mig selv at prø­ve ud­lan­det af først. Det lyk­ke­des ik­ke, og der­for var det vig­tigt for mig at kom­me et sted hen, hvor jeg kan kom­me til at spil­le fod­bold igen, « sag­de Kasper Kusk.

Vil­le kun AaB el­ler FCK

Til in­ter­es­sen fra AaB for­tæl­ler fl ere kil­der sam­me hi­sto­rie om, hvor­for Kasper Kusk vend­te tom­mel­fi nge­ren nedad. Ne­der­la­get vil­le væ­re for stort i for­hold til at ven­de hjem til Aal­borg ba­re et år eft er, at han var ta­get til ud­lan­det, og der­for var FCK i Kasper Kusks øj­ne et bed­re al­ter­na­tiv.

Kasper Kusk for­tal­te selv, at FCK ud over AaB var den ene­ste klub i Su­per­liga­en, han kun­ne se sig selv spil­le for:

» Det skal ik­ke væ­re en hem­me­lig­hed, at AaB og­så har væ­ret på ba­nen. Jeg har haft det så­dan, at der skul­le no­get ek­stra­or­di­nært til, at jeg skul­le spil­le for en an­den klub end AaB i Dan­mark. Men der er in­gen tvivl om, at jeg sport­s­ligt ser FCK som et skridt op. Klub­ben spil­ler med i top­pen af dansk fod­bold hvert ene­ste år og spil­ler med i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague. Det har ve­jet tungt i min be­slut­ning. «

Der skul­le no­get ek­stra­or­di­nært til, at jeg skul­le spil­le for en an­den klub end AaB i Dan­mark. Men der er in­gen tvivl om, at jeg sport­s­ligt ser FCK som et skridt op. Klub­ben spil­ler med i top­pen af dansk fod­bold hvert ene­ste år og spil­ler med i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague. Det har ve­jet tungt i min be­slut­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.