Po­li­tisk krig om skjult IS- agent

S og DF i slags­mål eft er for­ly­den­der om, at ISre­k­rut­te­rings­chef kan hol­de til i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

TER­ROR

En top­fi gur i ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) kan me­get vel op­hol­de sig i Dan­mark.

Så­dan ly­der den op­sigtsvæk­ken­de mel­ding fra en af ver­dens før­en­de IS- ken­de­re, iraki­ske His­ham al- Has­hi­mi.

I et in­ter­view med det fi nske nyheds­bu­reau SST for­tæl­ler han, at den mand, som har an­sva­ret for at re­k­rut­te­re nye eu­ro­pæ­i­ske med­lem­mer til ter­r­or­be­væ­gel­sen IS, en­ten hol­der til i Dan­mark el­ler Sve­ri­ge.

For­kla­rin­gen er, iføl­ge ISken­de­ren, at beg­ge lan­de er ide­el­le ste­der at re­k­rut­te­re IS- kri­ge­re fra, for­di der er pen­ge, fri­hed samt re­li­gi­øse og kul­tu­rel­le ste­der.

IS- ken­de­rens vur­de­ring fi k i går Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer, Pe­ter Skaarup, til at kræ­ve hand­ling fra re­ge­rin­gen.

» Jeg vil stil­le spørgs­mål til ju­stits­mi­ni­ste­ren ( Mette Fre­de­rik­sen ( S), red.) for at få af­kla­ret, om han er her i lan­det, og hvad mi­ni­ste­ren vil gø­re ved det. Hvis han op­hol­der sig her, må mi­ni­ste­ren sik­re, at han bli­ver ud­vist. Vi må til bunds i den­ne her sag, for der er in­gen tvivl om, at han ik­ke hø­rer hjem­me her, « si­ger Pe­ter Skaarup til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Lan­ger ud eft er DF

So­ci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer, Tri­ne Bram­sen, af­vi­ser dog, at man skal de­tailsty­re po­li­ti­et fra Chri­sti­ans­borg.

» Po­li­ti­et skal væ­re i hæ­le­ne på en­hver form af den­ne slags ak­ti­vi­te­ter, der måt­te fi nde sted, og jeg har og­så en me­get klar for­vent­ning om, at de er op­mærk­som­me på de kon­kre­te spor, der bli­ver nævnt i den­ne sag.

Men at be­gyn­de at de­tailsty­re po­li­ti­et og si­ge, hvad de skal gø­re og hvor­når, me­ner jeg ik­ke er no­get, vi skal sid­de og sty­re på Chri­sti­ans­borg, « si­ger hun.

Bram­sen lan­ger des­u­den ud eft er Dansk Fol­ke­par­ti for ik­ke at vil­le del­ta­ge i rets­sam­ar­bej­det i EU.

» Jeg kan godt un­dre mig over, at Dansk Fol­ke­par­ti fl yver op som en trold af en æske, når par­ti­et sam­ti­dig er imod et eu­ro­pæ­isk sam­ar­bej­de, der net­op kan op­trev­le den slags kri­mi­na­li­tet, « si­ger Tri­ne Bram­sen til BT.

Dansk Fol­ke­par­ti kal­der det po­li­tisk dril­le­ri.

» Det er en far­lig si­tu­a­tion, som ik­ke kal­der ik­ke på al mu­ligt po­li­tisk dril­le­ri. Vi er til­hæn­ge­re af Eu­ro­pol og går der­for og­så ind for at få la­vet en pa­ral­lelaft ale, uden at vi be­hø­ver op­gi­ve vo­res rets­for­be­hold, som fl ere an­dre lan­de og­så har, « si­ger Pe­ter Skaarup til BT.

Kæm­pe­du­sør

Det er ik­ke før­ste gang, at frem­træ­den­de IS- fi gu­rer sæt­tes i for­bin­del­se til Dan­mark.

Tid­li­ge­re i den­ne må­ned blev det be­skre­vet, at USA hav­de sat en du­sør på 20 mio. dol­lar el­ler 130,5 mio. kr. for in­for­ma­tion, som kun­ne fø­re til fi re le­den­de fi gu­rer i IS.

Den ene fi gur, Ta­riq bin alTa­har bin al- Fa­lih al- Aw­ni al- Harzi, hav­de iføl­ge BBC as­si­ste­ret kri­ge­re fra Stor­bri­tan­ni­en, Al­ba­ni­en og Dan­mark.

Is­la­misk stat har må­ske en agent i Dan­mark, der hver­ver kri­ge­re til at kæm­pe i Sy­ri­en og Irak. Imens skæn­des Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Skaarup og Tri­ne Bram­sen fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne om, hvor­vidt po­li­ti­ker­ne skal sty­re po­li­ti­et i kam­pen mod ek­stre­mi­ster­ne i Is­la­misk Stat. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.