IS- le­der dræbt

BT - - NYHEDER -

DRÆBERMISSION

Ame­ri­kan­ske spe­ci­alsty rker har an­gi­ve­ligt dræbt Abu Sayy­af, der er en af de ab­so­lut­te top­fi - gu­rer i Is­la­misk Stat.

Det skul­le væ­re sket un­der en di­rek­te ild­kamp, hvor det og­så lyk­ke­des de ame­ri­kan­ske trop­per at fan­ge ter­ror- le­de­rens ko­ne . Hun er og­så en ak­tiv del af ter­ror- be­væ­gel­sen.

De ame­ri­kan­ske sol­da­ter har des­u­den be­slag­lagt fl ere do­ku­men­ter, der kan væ­re vig­ti­ge for den fort­sat­te kamp mod IS.

Abu Sayy­af hav­de tit­len ’ se­ni­or- le­der’ i ter­ror- be­væ­gel­sen og var an­svar­lig for al han­del med olie og gas, som er en af de­res ho­ve­d­ind­tægts- kil­der.

Iføl­ge Det Na­tio­na­le Si­ker­heds­råd blev en ung ya­zi­di- kvin­de, der blev holdt som sla­ve af Sayy­af og hans ko­ne, be­fri­et.

Abu Sayy­af har på det se­ne­ste krav­let læn­ge­re op i ter­r­or­hie­rar­ki­et og var ind­til sin død en del af den ab­so­lut­te in­der­kreds.

De ame­ri­kan­ske spe­ci­alstyr­ker blev fl øjet ud til ste­det i he­li­kop­ter, hvor de dræb­te Abu Sayy­af, og ope­ra­tio­nen var vel­lyk­ket. Al­le ame­ri­kan­ske sol­da­ter kom sik­kert til­ba­ge eft er ope­ra­tio­nen. kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.