DONG KØB­TE SIG TIL TAVS­HED ’’

I 11. ti­me ind­gik Dong for­lig og und­gik en rets­sag, der kun­ne ha­ve for­talt ar­ti­ge ting om op­tak­ten til Gold­man Sa­chs’ køb af Dong

BT - - DEBAT - FOR­BIL­LE­DET

SENT MAN­DAG blev der - desvær­re - ind­gå­et for­lig i en sag, der kun­ne ha­ve ka­stet me­get me­re lys over en hi­sto­rie, der i dén grad træn­ger til at bli­ve for­talt: Den be­tænd­te sag om Dong Ener­gy, der eft er stor bal­la­de end­te med at bli­ve solgt til ame­ri­kan­ske Gold­man Sa­chs. Den drop­pe­de rets­sag hand­ler i før­ste om­gang om pen­ge og pre­sti­ge for en kon­tro­ver­si­el eks- me­d­ar­bej­der. I 11. ti­me ind­gik Dong et for­lig med Jacob Baruël Poul­sen, i fol­kemun­de kal­det ’ Bary­len’. Han fi k et stort, to­cif­ret mil­li­onbe­løb. Dong be­tal­te for at luk­ke mun­den på ham og for at und­gå en lang og op­s­li­den­de rets­sag, der kun­ne ha­ve gi­vet of­fent­lig­he­den et gi­ven­de og nød­ven­digt ind­blik i en pro­ces, der i sand­hed er af off ent­lig in­ter­es­se. ’ BARY­LEN’ VAR I 2012 ble­vet of­ret i kølvan­det på det dra­be­li­ge op­gør mel­lem Dong- di­rek­tør Anders El­d­rup og be­sty­rel­se­for­mand Frits Schur og måt­te stå mo­del til Schurs an­tyd­nin­ger af, at tin­ge­ne ik­ke var fo­re­gå­et eft er bo­gen. At de var ’ mærk­vær­di­ge’. ’ Bary­len’ vil­le ha­ve oprejs­ning, og han vil­le ha­ve de om­kring 20 mio. kr. i fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se, som an­gi­ve­ligt stod i hans kon­trakt. Dong har tid­li­ge­re tabt en vold- gift ssag til Anders El­d­rup, der fastslog, at El­d­rup ik­ke hav­de over­skre­det si­ne di­rek­tør­be­fø­jel­ser, men rets­sa­gen mod ’ Bary­len’ vil­le - mod­sat vold­gift ssa­gen - fo­re­gå for åb­ne dø­re i Kø­ben­havns By­ret. Den vil­le væ­re langt far­li­ge­re. VIG­TI­GE AK­TØ­RER SOM Frits Schur, Anders El­d­rup og Dongs nye di­rek­tør Hen­rik Poul­sen vil­le eft er al sand­syn­lig­hed væ­re ble­vet ind­kaldt. Det vil­le bli­ve knap så mor­somt for Schur og Poul­sen. Iføl­ge jour­na­li­sten An­der­sPe­ter Mat­hi­a­sen - der har skre­vet en bog om Dong- sa­gen - var det ’ Bary­lens’ plan, at de to skul­le ud­spør­ges om langt me­re end den ’ ba­na­le’ fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se: De skul­le afh øres om en stør­re stra­te­gisk plan, der øjen­syn­ligt hav­de til for­mål at smi­de El­d­rup på porten til for­del for Poul­sen, og som i sid­ste en­de skul­le fø­re til Dongs salg til Gold­man Sa­chs. Afh ørin­gen af de helt cen­tra­le ho­ved­per­so­ner i sa­gen vil­le ud­mønte sig i en vold­som og om­fat­ten­de pres­se­dæk­ning, der dels vil­le åben­ba­re hidtil hem­me­lig­hold­te de­tal­jer, dels vil­le ska­be for­ny­et po­li­tisk blæst om en sag, som i for­vej­en er gan­ske be­tændt.

DET KUN­NE BLI­VE

dybt pro­ble­ma-

DER­FOR BLEV JEG tisk for man­ge af de in­vol­ve­re­de. Ik­ke mindst fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don, der er kri­ti­se­ret for ik­ke at ha­ve sør­get for at in­for­me­re Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg på or­dent­lig vis. Ud­val­get har ik­ke haft mu­lig­hed for at sam­men­lig­ne til­bud­det fra Gold­man Sa­chs med dan­ske til­bud, der kun­ne ha­ve holdt det na­tio­na­le ener­gi­sel­skab på dan­ske hæn­der. Se­ne­st har Cory­don få­et kri­tik fra sin par­ti­fæl­le, Fol­ke­tin­gets for­mand Mo­gens Lyk­ke­toft , der kal­der det ’ uac­cep­ta­belt’, at Cory­don ik­ke vil­le ud­le­ve­re op­lys­nin­ger­ne. Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl me­ner, at de po­li­ti­ske par­ti­er på Chri­sti­ans­borg kan væ­re ble­vet vild­ledt: ’ Cory­don hå­ner Fol­ke­tin­get. Vi slip­per ik­ke den­ne sag, uan­set hvor­når val­get kom­mer’, sag­de han til BT i sid­ste uge. VI FÅR SE. Det mest ær­ger­li­ge i den­ne sag er dog, at vi ik­ke får en rets­sag, hvor off ent­lig­he­den kun­ne få et dybt re­le­vant kig ind i de be­slut­nings­gan­ge, der led­te op til ud­skift nin­gen af di­rek­tø­ren og sal­get til Gold­man Sa­chs. I sid­ste øje­blik køb­te Dong sig til tavs­hed.

UGENS LE­DE­RE

11. maj

’ Him­mel­rå­ben­de van­vid’

5 kom­men­ta­rer

12. maj

’ Hvor man­ge dræ­ber vi?’

13 kom­men­ta­rer

13. maj

’ Thor­nings pro­blem – Løk­kes nye held

50 kom­men­ta­rer

14. maj

’ Re­ge­rin­gens dy­re råd’

25 kom­men­ta­rer

15. maj

’ Stop de gak­ke­de kniv- sa­ger’

7 kom­men­ta­rer

16. maj

’ Cir­kus- par­ti på vej i Fol­ke­tin­get’

25 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Anders Fogh Ras­mus­sen var for­mand for Ven­stre, da jeg blev rig­tig in­ter­es­se­ret i det land­spo­li­ti­ske, og da jeg se­ne­re blev valgt ind. Da jeg har en for­tid hos A. P. Møller, faldt det mig ik­ke svært at ar­bej­de un­der hans le­del­se, selv­om han tit blev be­skyldt for at væ­re lidt for kon­trol­le­ret og uden plads til hur­ti­ge ind­fald. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de og gø­re en ind­sats. Det ir­ri­te­rer mig græn­se­løst, at vi har byg­get et sam­fund op, hvor man nær­mest bli­ver hå­net, hvis man ta­ger et lav­t­lønsjob.

tidl. stats­mi­ni­ster ( V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.