Svi­ne­bak­te­rie er far­lig

BT - - DEBAT - SVI­NE­BAK­TE­RIE Od­der

Hol­ger Øster Mor­ten­sen

I en lands­dæk­ken­de avis for­sø­ger for­mand for Land­brug og Fø­de­va­rer, Martin Mer­rild, og di­rek­tør for sam­me, Ka­ren Hæk­kerup, at neg­li­ge­re al­le sund­heds­pro­ble­mer­ne med den su­per­re­si­sten­te svi­ne­bak­te­rie MRSA CC398. De­res fæl­les de­bat­ind­læg min­der mest af alt om et be­stilt ar­bej­de, hvor de for­sø­ger at få den gift ige sta­fy­lokok til at væ­re et min­dre pro­blem.

En lang ræk­ke læ­ger og mi­kro­bi­o­lo­ger i bå­de Dan­mark og i re­sten ver­den ad­va­rer om, at MRSA CC398 nu har ka­rak­ter af en egent­lig epi­de­mi med eks­po­nen­ti­el kraft . WHO ad­va­rer om, at men­ne­ske­he­den nær­mer sig et punkt, hvor pe­ni­cil­lin og an­ti­bi­o­ti­ka ik­ke læn­ge­re vir­ker.

Mer­rild og Hæk­kerup si­ger in­tet om, at dansk svi­ne­pro­duk­tion hvert år bru­ger me­re end 90 ton an­ti­bi­o­ti­ka. Til sam­men­lig­ning bru­ger man cir­ka det hal­ve i sy­ge­hus- og sund­heds­sek­to­ren.

De to fra land­brug­s­top­pen si­ger hel­ler in­tet om de 400 tons zink og 4.000 ton kob­ber, svi­ne­in­du­stri­en for­bru­ger hvert år. Bå­de zink og kob­ber ska­ber, ak­ku­rat som an­ti­bi­o­ti­ka, re­si­sten­te bak­te­ri­er. De me­ner og­så, at pro­ble­mer med an­dre re­si­sten­te bak­te­ri­er er vær­re end MRSA CC398. Det skal jo ik­ke afh ol­de dan­ske svi­ne­pro­du­cen­ter fra at be­kæm­pe re­si­stenspro­ble­met i svi­ne­stal­de­ne. Men svi­nebøn­der­ne har øn­sket at hem­me­lig­hol­de fo­re­kom­sten af MRSA CC398- sta­fy­lokok i de en­kel­te svi­ne­stal­de.

MRSA- bak­te­ri­er, po­pu­lært kal­det svi­ne­bak­te­ri­er, er mod­stands­dyg­ti­ge over for al­min­de­lig pe­ni­cil­lin. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.